Rozpoczął się nabór wniosków do programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE. Opolska Izba Gospodarcza jest placówką partnera finansującego w województwie opolskim.

Celem realizacji projektu jest udzielenie wsparcia finansowego, szkoleniowego oraz doradczego dla osób, które planują podjęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia szkoleniowego i doradczego pożyczkobiorcom w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt jest realizowany w ramach „Rządowego Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” oraz „Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021 – 2027 (FERS)”

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

•bezrobotni,

•poszukujący pracy, niezatrudnieni niewykonujący innej pracy zarobkowej,

•studenci ostatniego roku studiów, niezatrudnieni niewykonujący innej pracy zarobkowej,

•poszukujący pracy opiekunowie osób z niepełnosprawnością,

•poszukujący pracy, których średniomiesięczne przychody z okresu ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę nie przekraczały przeciętnego wynagrodzenia.

Kilka ważnych informacji:

👉maksymalna wartość pożyczki do 20-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia (na dzień 10 czerwca 2024r. wysokość przeciętnego wynagrodzenia wynosi 8147,38 zł)

👉możliwe częściowe umorzenie pożyczki do 6-krotności wartość przeciętnego wynagrodzenia i nie więcej niż 50% wartości pożyczki.

👉maksymalny okres spłaty pożyczki –  7 lat,  w tym możliwy okres karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy.

👉oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi, w skali roku, 0,25 stopy redyskonta weksli lub 0,1 stopy redyskonta weksli dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych lub pożyczek dla poszukujących pracy opiekunów osób z niepełnosprawnościami (obowiązująca od dnia 05 października 2023r. stopa redyskonta weksli wynosi 5,80%)

👉środki pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej są przeznaczane wyłącznie na wydatki niezbędne do jej podjęcia zgodnie z REGULAMINEM, ponoszone przez pożyczkobiorców zgodnie z regulacjami unijnymi i krajowymi.

👉szkolenia i doradztwo w ramach Programu: dla osób ubiegających się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej dla pożyczkobiorców korzystających z pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej (harmonogram wsparcia szkoleniowo-doradczego będzie dostępny na stronach internetowych partnerów finansujących)

TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW I WZORY DOKUMENTÓW

Partnerzy finansujący przyjmują wnioski o pożyczki do czasu wyczerpania się środków przeznaczonych na realizację programu w ramach Makroregionu południowego, obejmującego województwa śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, łódzkie, opolskie. Wnioski można składać w wersji papierowej lub elektronicznej zgodnie z opisaną w ZASADACH NABORU I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW procedurą.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach całego Makroregionu południowego, natomiast po uzyskaniu ewentualnej negatywnej decyzji co do złożonego wniosku, może złożyć kolejny wniosek. Zalecamy by wnioski składać do partnera finansującego najbliżej umiejscowionego w stosunku do planowanego miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami należy dostarczać w formie wydruku podpisanego czytelnie do wybranego partnera finansującego na adres wskazany w wykazie placówek i jego stronie internetowej (jego siedziby, biura lub placówki terenowej). Wniosek w wersji elektronicznej wraz z załącznikami opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym ePUAP należy przesłać na wskazany w wykazie placówek adres mailowy wybranego partnera finansującego.

Wnioskodawca zobligowany jest do stosowania wersji kolorowej wniosku i załączników. W przypadku braku możliwości przygotowania wydruku papierowego w kolorze należy wypełnić wniosek i załączniki w udostępnionej wersji monochromatycznej dokumentów.

Kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich złożenia.

Wszystkie dokumenty znajdą Państwo na stronie oig.opole.pl w zakładce Projekty -> Pierwszy biznes wsparcie na starcie -> Dokumenty do pobrania.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu: tel. 602 127 170, 77 441 76 69, pzajac@rarinwestor.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram