Dokumenty Izby

Misją Opolskiej Izby Gospodarczej jest niesienie wymiernej i efektywnej pomocy przedsiębiorcom, stałe reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy administracji państwowej oraz samorządowej, zapewnianie stosowania standardów dobrych praktyk w ich działaniach biznesowych i społecznych.

Opolska Izba Gospodarcza jest instytucją wspierającą rozwój gospodarczy regionu oraz tworzącą sprzyjający klimat dla rozwoju przedsiębiorczości

Misję realizujemy poprzez:

  1. Stały monitoring rynku, systematyczne podnoszenie jakości świadczonych usług i dostosowywanie ich do wymagań i oczekiwań klientów.
  2. Podnoszenie kwalifikacji pracowników Izby, umożliwiające realizację   zadań i potrzeb  klientów OIG.
  3. Rozwój relacji z organizacjami wspierającymi wzrost gospodarczy regionu.
  4. Zapewnienie infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie i rozwój Izby oraz osiąganie celów.

Wszyscy pracownicy OIG znają niniejszą Politykę Jakości, rozumieją wynikające z niej zobowiązania i ich powiązania z realizacją osobistych celów. W ramach Systemu Zarządzania Jakością w OIG zostały ustanowione procesy zarządzania i procesy główne, których celem jest zapewnienie właściwego funkcjonowania Izby odpowiednio do przyjętej strategii, wymagań prawnych, oraz normy PN – EN ISO 9001:2009. Prezes Zarządu Izby gwarantuje ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z PN – EN ISO 9001:2009.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram