Walne Zgromadzenie Członków jest najważniejszym organem Izby rozstrzygającym o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, a wynikających z realizacji celów statutowych. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze jest zwoływane przez Radę Izby co 3 lata, w II kwartale danego roku. Walne Zgromadzenie sprawozdawcze  zwoływane jest przez Radę Izby co roku, w I kwartale danego roku za wyjątkiem lat, w których zwoływane jest Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.

Rada Izby jest najważniejszym organem Izby pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.

PRZEWODNICZĄCY  RADY IZBY
 • prof. dr hab. Marian Duczmal, rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY IZBY
 • Andrzej Drosik, prezes Fundacji Opolskiej Izby Gospodarczej 
 • Marian Siwon, prokurent Multiserwis, sp. z o.o. Krapkowice
 • Krzysztof Baran, właściciel Ośrodka Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych "SOMAR" w Brzegu
SEKRETARZ RADY IZBY
 • Adrian Piechota, prokurent Imex Piechota sp.k.
CZŁONKOWIE RADY IZBY
 • Alicja Górska, prezes zarządu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego sp. z o.o.
 • Łukasz Kołodziej, prezes zarządu HIT MEDIA sp. z o.o.
 • Piotr Cieślik, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Ecokom sp. z o.o.
 • Ryszard Błaszków, pełnomocnik Lesaffre Polska SA
 • Józef Garbacz, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy
 • Christoph Ludwig, prezes zarządu Knauf Interfer Aluminium sp. z o.o.
 • Grzegorz Kuliś, prezes zarządu Weegree sp.k.
 • Robert Galara, wiceprezes zarządu Galmet sp. z o.o., sp.k.
 • Jan Jóźków, prezes zarządu Banku Spółdzielczego Banku Rolników w Opolu
 • Krzysztof Wojciechowski, prezes zarządu Transcem Serwis sp. z o.o.

PRZEWODNICZĄCY:

CZŁONKOWIE:
 • Dariusz Sznotala, właściciel firmy RUDATOM
 • Urszula Dworaczek, prezes zarządu Spółdzielni Socjalnej OPOLE
 • Waldemar Wysocki, prezes zarządu Vinci Group sp. z o.o.

 • Tomasz Sołtys
 • Marek Gonet
 • Jan Mika

Zarząd odpowiada między innymi za: realizację uchwał, gospodarkę finansową i wynik finansowy Izby oraz reprezentuje Izbę na zewnątrz.

 • Bartosz Ryszka, prezes zarządu OIG
 • Paweł Zając, członek zarządu OIG
 • Dariusz Kopciński, członek zarządu OIG

Główne cele i zadania Opolskiej Izby Gospodarczej zgodnie ze Statutem

Usługi świadczone przez Izbę i realizacja celów statutowych

   

   

   

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram