baner3

Organy Izby

Walne Zgromadzenie Członków jest najważniejszym organem Izby rozstrzygającym o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, a wynikających z realizacji celów statutowych. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze jest zwoływane przez Radę Izby co 3 lata, w II kwartale danego roku. Walne Zgromadzenie sprawozdawcze  zwoływane jest przez Radę Izby co roku, w I kwartale danego roku za wyjątkiem lat, w których zwoływane jest Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.

Rada Izby jest najważniejszym organem Izby pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.

PRZEWODNICZĄCY  RADY IZBY
 • prof. dr hab. Marian Duczmal, rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY IZBY
 • Andrzej Drosik, prezes Fundacji Opolskiej Izby Gospodarczej 
 • Marian Siwon, prokurent Multiserwis, sp. z o.o. Krapkowice
 • Krzysztof Baran, właściciel Ośrodka Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych "SOMAR" w Brzegu
SEKRETARZ RADY IZBY
 • Adrian Piechota, prokurent Imex Piechota sp.k.
CZŁONKOWIE RADY IZBY
 • Alicja Górska, prezes zarządu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego sp. z o.o.
 • Łukasz Kołodziej, prezes zarządu HIT MEDIA sp. z o.o.
 • Piotr Cieślik, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Ecokom sp. z o.o.
 • Ryszard Błaszków, pełnomocnik Lesaffre Polska SA
 • Józef Garbacz, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy
 • Christoph Ludwig, prezes zarządu Knauf Interfer Aluminium sp. z o.o.
 • Grzegorz Kuliś, prezes zarządu Weegree sp.k.
 • Robert Galara, wiceprezes zarządu Galmet sp. z o.o., sp.k.
 • Jan Jóźków, prezes zarządu Banku Spółdzielczego Banku Rolników w Opolu
 • Krzysztof Wojciechowski, prezes zarządu Transcem Serwis sp. z o.o.

PRZEWODNICZĄCY:

CZŁONKOWIE:
 • Dariusz Sznotala, właściciel firmy RUDATOM
 • Urszula Dworaczek, prezes zarządu Spółdzielni Socjalnej OPOLE
 • Waldemar Wysocki, prezes zarządu Vinci Group sp. z o.o.

 • Henryk Glaubic
 • Tomasz Sołtys
 • Marek Gonet
 • Jan Mika

Zarząd odpowiada między innymi za: realizację uchwał, gospodarkę finansową i wynik finansowy Izby oraz reprezentuje Izbę na zewnątrz.

 • Bartosz Ryszka, prezes zarządu OIG
 • Paweł Zając, członek zarządu OIG
 • Dariusz Kopciński, członek zarządu OIG

Główne cele i zadania Opolskiej Izby Gospodarczej zgodnie ze Statutem

 • Ochrona i reprezentacja interesów przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie. 
 • Tworzenie warunków, w ramach istniejącego porządku prawnego, do rozwoju ekonomicznego i organizacyjnego członków Izby.
 • Realizacja działań promocyjnych na rzecz członków Izby.
 • Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki działalności gospodarczej.
 • Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu i kraju oraz kształtowania postaw w tym zakresie, a w szczególności:
  • na rzecz ochrony środowiska,
  • na rzecz pracodawców osób niepełnosprawnych i osób niepełnosprawnych,
  • wspierania rozwoju działalności gospodarczej, kulturalnej, oświatowej i sportowej,
  • przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego     oraz wspierania inicjatyw gospodarczych członków,
  • popieranie – we współpracy z właściwymi władzami oświatowymi – rozwoju kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodów w zakładach pracy   oraz doskonalenia zawodowego pracujących.

Usługi świadczone przez Izbę i realizacja celów statutowych

 • Świadczenie członkom doradztwa i pomocy organizacyjno – prawnej, materialnej, ekonomicznej, w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz marketingu.
 • Współpraca z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorcami, organizacjami gospodarczymi, społecznymi, naukowymi.
 • Gromadzenie funduszy na wspieranie inicjatyw gospodarczych i przekształceń własnościowych, tworzenie banków, fundacji, stowarzyszeń, spółek i innych organizacji społecznych i gospodarczych, funduszy, stypendiów.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej, wydawniczej
  i wystawienniczej.
 • Prowadzenie zarobkowej działalności gospodarczej.
 • Inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów prawnych oraz prezentowanie opinii w zakresie funkcjonowania gospodarki oraz polityki gospodarczej.
 • Wspieranie rozwoju życia gospodarczego w szczególności poprzez tworzenie, utrzymywanie lub popieranie racjonalnych projektów / działań odpowiednich instytucji, korzystnych zdaniem Izby rozwiązań systemowych.
 • Realizowanie zadań zleconych przez administrację za zgodą lub na wniosek Izby.
 • Delegowanie lub typowanie przedstawicieli do organów doradczych administracji państwowej, samorządu lokalnego i innych instytucji, a w szczególności wyznaczanie osób powołanych do wydawania w imieniu Izby opinii i stwierdzenia stanu  faktycznego.
 • Wydawanie na wniosek władz lub innych podmiotów opinii i informacji o istniejących zwyczajach handlowych, cenach, pochodzeniu towarów i innych dotyczących obrotu handlowego oraz firm.
 • Współdziałanie z władzami samorządowymi oraz państwowymi w realizowaniu zadań Izby.
 • Występowanie do organów samorządowych oraz państwowych, sądów i innych instytucji i organizacji, z wnioskiem o wszczęcie przypisanych prawem czynności,  celem ochrony interesów członków Izby przed działalnością monopolistyczną, dumpingiem, decyzjami administracyjnymi naruszający zasadę swobody działalności gospodarczej.
 • Polubowne rozstrzyganie sporów wynikłych ze stosunków gospodarczych pomiędzy członkami Opolskiej Izby Gospodarczej oraz pomiędzy członkami i innymi podmiotami oraz pomiędzy innymi podmiotami gospodarczymi o ile członkowie lub podmioty te wyrażą zgodę na polubowne rozpoznanie sporu przez Izbę.
 • Wspieranie promocji wyrobów i usług oraz udzielanie pomocy w nawiązywaniu  kontaktów i ułatwień kredytowych, szczególnie w obrocie zagranicznym poprzez współpracę z izbami przemysłowo-handlowymi w innych krajach, obsługę inwestorów zagranicznych oraz gromadzenie informacji gospodarczych.

   

   

   

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram