O Sądzie

Sąd Arbitrażowy został powołany na mocy V części Kodeksu Postępowania Cywilnego art. 1154 do 1217 w brzmieniu nadanym tym przepisom ustawą z 28.07.2005r. (Dz. Ust 178 poz. 1478). W ich świetle wyroki sądu polubownego (arbitrażowego) mają moc prawną równą wyrokom sądu powszechnego (art. 1212 kpc). Działa przy Opolskiej Izbie Gospodarczej jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów o charakterze krajowym i międzynarodowym w ramach postępowania arbitrażowego bądź mediacji od 2008 roku. Prowadzi również mediacje oraz arbitraże ad hoc. Sprawy rozpatrywane są poufnie, w jednej instancji, szybko i sprawnie.

 

DLACZEGO WARTO?

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY
Procedura arbitrażowa jest tak skonstruowana, aby na każdym etapie postępowania przyspieszać jego tok. Dzięki temu sprawy rozpatrywane są znacząco szybciej niż w sądach powszechnych, co w stosunkach gospodarczych ma znaczenie niezwykle istotne. Szybkość procedowania w sposób oczywisty zachowuje najwyższy poziom pracy merytorycznej arbitrów. Ponadto, koszty postępowania są znacząco niższe w porównaniu do opłat stosowanych w sądownictwie powszechnym.

ZMNIEJSZENIE FORMALIZACJI POSTĘPOWANIA
Sądownictwo powszechne charakteryzuje się wysokim stopniem sformalizowania, gdzie jakiekolwiek uchybienie formalne powoduje co najmniej przedłużenie toku postępowania, jeśli nie jego przerwanie. Sądownictwo polubowne z kolei, przy rozstrzygnięciu sporu kładzie nacisk na dotarcie do prawdy materialnej, wzywając strony do usunięcia uchybień formalnych na każdym etapie postępowania. Ponadto, jak wykazuje praktyka, w postępowaniu przed sądem polubownym strony mają większą skłonność do zawarcia ugody,

WPŁYW STRON NA WYBÓR ARBITRÓW ORAZ TRYB POSTĘPOWANIA
Strony mają wpływ zarówno na wybór składu orzekającego, jak i tryb postępowania. Dokonując wyboru arbitra, partnerzy (strony) mogą kierować się przekonaniem o jego kwalifikacjach, wiedzy i rzetelności, przez co mogą zwiększyć kompetencję składu orzekającego. Na liście arbitrów rekomendowanych przez Sąd znajdują się wysokiej klasy specjaliści z różnych dziedzin prawa. Należy jednak dodać, że arbiter może być osobą spoza listy rekomendowanych arbitrów oraz że nie musi posiadać wykształcenia prawnego, lecz może być specjalistą w określonej dziedzinie właściwej dla sprawy. Możliwość wyboru arbitrów umożliwia osiągnięcie rozstrzygnięcia sprawy zgodnie z jej specyfiką w większym stopniu aniżeli w sądach państwowych.

POUFNOŚĆ POSTĘPOWANIA
W sądach państwowych rozprawa jest z reguły jawna. Najczęściej przedsiębiorcy nie są zainteresowani upublicznianiem faktu prowadzenia przez nich procesów- dlatego poufność postępowania arbitrażowego jest bardzo istotną cechą. Często w procesie podać należy informacje stanowiące tajemnicę handlową. Arbitraż zapewnia całkowitą poufność postępowania, a o fakcie procesu poza samymi stronami, arbitrami oraz uczestnikami postępowania nikt nie jest informowany,

WYKONALNOŚĆ ORZECZENIA ARBITRAŻOWEGO
Orzeczeniem wydanym w tym postępowaniu strony związane są na równi z wyrokiem sądu powszechnego. Ponadto należy nadmienić, iż dzięki podpisaniu przez Polskę Konwencji nowojorskiej z dnia 10 czerwca 1958 r. o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych – wyroki sądów arbitrażowych są wykonywane w blisko 150 państwach świata – jest to bardzo istotny element przy egzekwowaniu należności i dodatkowy atut sądownictwa polubownego w porównaniu z sądami państwowymi, których wyroki wykonywane są zaledwie w kilkunastu państwach.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram