Sąd Arbitrażowy został powołany na mocy V części Kodeksu Postępowania Cywilnego art. 1154 do 1217 w brzmieniu nadanym tym przepisom ustawą z 28.07.2005r. (Dz. Ust 178 poz. 1478). W ich świetle wyroki sądu polubownego (arbitrażowego) mają moc prawną równą wyrokom sądu powszechnego (art. 1212 kpc). Działa przy Opolskiej Izbie Gospodarczej jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów o charakterze krajowym i międzynarodowym w ramach postępowania arbitrażowego bądź mediacji od 2008 roku. Prowadzi również mediacje oraz arbitraże ad hoc. Sprawy rozpatrywane są poufnie, w jednej instancji, szybko i sprawnie.

 

Warto korzystać z arbitrażu

Arbitraż to nowoczesny sposób rozstrzygania sporów gospodarczych. Sprawy rozstrzygają arbitrzy stosownie do zasad. Strony mają bezpośredni wpływa wpływ na wybór arbitra. Rozstrzyganie sporów za pomocą sądownictwa arbitrażowego, jako alternatywy dla sądownictwa powszechnego, uwzględnia także specyfikę i potrzeby międzynarodowego obrotu gospodarczego. Sąd Arbitrażowy przy Opolskiej Izbie Gospodarczej rozpoznaje również sprawy z udziałem podmiotów zagranicznych.

Aby spór majątkowy mógł rozstrzygnąć Sąd Arbitrażowy, strony muszą wspólnie wyrazić na to zgodę w formie pisemnej. Innym wyjściem jest zawarcie umowy opatrzonej właściwą klauzulą arbitrażową. Klauzula, której umieszczanie proponujemy w zawieranych przez Państwa kontraktach handlowych brzmi:

Strony niniejszej umowy zgodnie oświadczają, że wszelkie spory mogące powstać na tle jej realizacji zobowiązują się rozstrzygać w drodze mediacji prowadzonej przez mediatorów „Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu przy OIG, zaś w przypadku braku ugodowego zakończenia sporu, strony zgodnie oświadczają, iż  poddany on zostanie pod rozstrzygnięcie Sądowi Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej.

Statut Sądu
Regulamin Sądu

Opłaty
Lista Mediatorów
Lista Arbitrów

Arbitrzy jedyni i/lub przewodniczący zespołów orzekających
Arbitrzy prawnicy
Arbitrzy specjaliści
Arbitrzy drugiej instancji

zalety

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY
Procedura arbitrażowa jest tak skonstruowana, aby na każdym etapie postępowania przyspieszać jego tok. Dzięki temu sprawy rozpatrywane są znacząco szybciej niż w sądach powszechnych, co w stosunkach gospodarczych ma znaczenie niezwykle istotne. Szybkość procedowania w sposób oczywisty zachowuje najwyższy poziom pracy merytorycznej arbitrów. Ponadto, koszty postępowania są znacząco niższe w porównaniu do opłat stosowanych w sądownictwie powszechnym.

ZMNIEJSZENIE FORMALIZACJI POSTĘPOWANIA
Sądownictwo powszechne charakteryzuje się wysokim stopniem sformalizowania, gdzie jakiekolwiek uchybienie formalne powoduje co najmniej przedłużenie toku postępowania, jeśli nie jego przerwanie. Sądownictwo polubowne z kolei, przy rozstrzygnięciu sporu kładzie nacisk na dotarcie do prawdy materialnej, wzywając strony do usunięcia uchybień formalnych na każdym etapie postępowania. Ponadto, jak wykazuje praktyka, w postępowaniu przed sądem polubownym strony mają większą skłonność do zawarcia ugody,

WPŁYW STRON NA WYBÓR ARBITRÓW ORAZ TRYB POSTĘPOWANIA
Strony mają wpływ zarówno na wybór składu orzekającego, jak i tryb postępowania. Dokonując wyboru arbitra, partnerzy (strony) mogą kierować się przekonaniem o jego kwalifikacjach, wiedzy i rzetelności, przez co mogą zwiększyć kompetencję składu orzekającego. Na liście arbitrów rekomendowanych przez Sąd znajdują się wysokiej klasy specjaliści z różnych dziedzin prawa. Należy jednak dodać, że arbiter może być osobą spoza listy rekomendowanych arbitrów oraz że nie musi posiadać wykształcenia prawnego, lecz może być specjalistą w określonej dziedzinie właściwej dla sprawy. Możliwość wyboru arbitrów umożliwia osiągnięcie rozstrzygnięcia sprawy zgodnie z jej specyfiką w większym stopniu aniżeli w sądach państwowych.

POUFNOŚĆ POSTĘPOWANIA
W sądach państwowych rozprawa jest z reguły jawna. Najczęściej przedsiębiorcy nie są zainteresowani upublicznianiem faktu prowadzenia przez nich procesów- dlatego poufność postępowania arbitrażowego jest bardzo istotną cechą. Często w procesie podać należy informacje stanowiące tajemnicę handlową. Arbitraż zapewnia całkowitą poufność postępowania, a o fakcie procesu poza samymi stronami, arbitrami oraz uczestnikami postępowania nikt nie jest informowany,

WYKONALNOŚĆ ORZECZENIA ARBITRAŻOWEGO
Orzeczeniem wydanym w tym postępowaniu strony związane są na równi z wyrokiem sądu powszechnego. Ponadto należy nadmienić, iż dzięki podpisaniu przez Polskę Konwencji nowojorskiej z dnia 10 czerwca 1958 r. o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych – wyroki sądów arbitrażowych są wykonywane w blisko 150 państwach świata – jest to bardzo istotny element przy egzekwowaniu należności i dodatkowy atut sądownictwa polubownego w porównaniu z sądami państwowymi, których wyroki wykonywane są zaledwie w kilkunastu państwach.

Kontakt
Sąd Arbitrażowy przy Opolskiej Izbie Gospodarczej

45-075 Opole
ul. Krakowska 39

tel: +48 77 441 76 69
tel. + 48 600 433 458
e-mail : oig@oig.opole.pl

Nr konta Sądu Arbitrażowego przy OIG: BANK PEKAO SA
48 1240 5178 1111 0010 5288 7500

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram