Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności na podstawie art.13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1), celem zapewnienia właściwej ochrony Państwa danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem, przekazujemy  Państwu poniższe informacje dotyczących przetwarzania takich danych.

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Opolska Izba Gospodarcza z siedzibą w Opolu ul. Krakowska 39 45-075 Opole Telefon: 77 441 76 69;
E-mail: sekretariat: oig@oig.opole.pl

2.   W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych,  proszę kontaktować się:  telefon: +48 77 441 76 69;    E-mail: sekretariat: oig@oig.opole.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby.

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

1)    W celach związanych z członkostwem w OIG /podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. B RODO/

2)    W zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze  wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o izbach gospodarczych, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych /podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. C RODO/.

3)    W celu realizacji zadań, celów i obowiązków wynikających z członkostwa, w tym wynikających ze Statutu Opolskiej Izby Gospodarczej w Opolu dalej „Statut”, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem /podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO/.

4)    W zakresie i w celu na jaki udzielona została przez Panią /Pana/ zgoda /podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a  RODO/.

5)    W celu marketingu bezpośredniego, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem /podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO/.

6)    W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem /podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. f RODO/.

7)    W celu oceny świadczonych usług, badania satysfakcji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem /podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO/.

8)    W celu realizacji kontaktu, wymiany informacji i danych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem / podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. f RODO/.

9)    W celach archiwalnych /dowodowych/ dla zabezpieczenia informacji i danych w przypadku konieczności wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem /podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO/.

10) W celu realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej wynikających z realizacji członkostwa w OIG /podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. f RODO/.

11) W celach historycznych, co jest prawnie uzasadnionym interesem /podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  RODO/.

4.   Odbiorcą Pani/Pana danych będą:

1) Organy, którym Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany  udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

2) Podmioty z usług których Administrator korzysta w związku z członkostwem tj. podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe, podatkowe, prawne, rachunkowe informatyczne, teleinformatyczne, audytowi, agencjom reklamowym i public relations, podwykonawcom.

3)  Inni odbiorcy, tj. partnerom handlowym, Krajowej Izbie Gospodarczej, innym izbom gospodarczym, podmiotom z naszej grupy, podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa, poczcie Polskiej SA, firmom kurierskim, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą /banki, instytucje płatnicze/, biurom informacji gospodarczej, pozostałym firmom OIG w ramach „Strefy Członkowskiej”.

4)  Podmioty, którym Administrator Danych Osobowych powierzył wykonywanie czynności związane    z obsługą informatyczną.

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa  trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w OIG, a po jego ustaniu przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku prawnie uzasadnionych interesów Administratora na czas ich realizacji.

7. W związku z przetwarzaniem  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do sprostowania  usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.  Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie  przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji praw i obowiązków wynikających z członkostwa w OIG.  Podanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze  wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli nie poda Pani /Pan/ danych możemy odmówić członkostwa lub może Pani /Pan/ utracić uprawnienia wynikające z członkostwa.

10. Pani/Pana dane osobowe nie  będą przetwarzane  w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie  profilowania.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram