Kategorie Laurów

Rodzaje i kategorie Laurów Umiejętności i Kompetencji

Opolska Kapituła Laurów nominuje kandydatów do Wspólnej Kapituły Laurów o przyznanie  następujących rodzajów Laurów :

 1. Diamentowe Laury Umiejętności i Kompetencji
 2. Kryształowe Laury Umiejętności i Kompetencji z diamentem lub diamentami
 3. Kryształowe Laury Umiejętności i Kompetencji
 4. Platynowe Laury Umiejętności i Kompetencji w następujących kategoriach:
 • Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji
 • Platynowe Laury Ambasador Spraw Polskich
 • Platynowe Laury Pro Publico Bono
 • Platynowe Laury Doskonała Załoga
 • Platynowe Laury Firma Społecznie Odpowiedzialna
 • Platynowy Laur Kultura i Media
 • Platynowy Laur Nauka i Innowacyjność
 • Platynowy Laur Obecność na Rynku Globalnym
 • Platynowy Laur Zielona Gospodarka
 • Platynowy Laur Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy
 • Platynowy Laur Medycyna i Inżynieria Biomedyczna
 • Platynowy Laur Talent, Praca i Charakter

Złote i Srebrne Laury Umiejętności i Kompetencji Kapituła Laurów przyznaje w następujących kategoriach:

 • Pro Publico Bono
 • Osoba lub Instytucja Wspierająca Rozwój Gospodarki Rynkowej lub Edukująca na Potrzeby Firm
 • Instytucja Finansowa
 • Menedżer, Lider społeczno – gospodarczy
 • Polskie Przedsiębiorstwo
 • Inwestycja Zagraniczna w Polsce
 • Udana Inwestycja
 • Udana Restrukturyzacja
 • Symbol Zmian
 • Kultura
 • Załoga. Wspólny Sukces
 • Firma Społecznie Odpowiedzialna
 • Ambasador Spraw Polskich
 • Nauka i Innowacyjność
 • Kobieta Przedsiębiorcza
 • Firma Rodzinna
 • Medycyna i Inżynieria Biomedyczna
 • Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy
 • Media
 • Debiut Samorządowy
 • Młode Talenty

KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZŁOTYCH I SREBRNYCH LAURÓW

 UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Złote i Srebrne  Laury Umiejętności i Kompetencji  mogą być nadawane tym samym osobom, instytucjom i firmom w różnych kategoriach co roku, natomiast w tej samej kategorii co 3 lata. Są one przyznawane w następujących kategoriach:

1. Kategoria: Pro Publico Bono za:

 • działania na rzecz rodziny, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej;
 • działania na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego;
 • działania na rzecz ochrony środowiska i regionów ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z samorządem terytorialnym;
 • działania z zakresu międzynarodowego i międzyetnicznego oraz dyplomacji społecznej;
 • działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na poziomie gminy, powiatu, regionu.

2.  Kategoria: Osoba lub Instytucja Wspierająca Rozwój Gospodarki Rynkowej lub Edukująca na Potrzeby Firm za:

 • wszechstronne i niekonwencjonalne działania sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości;
 • przygotowanie kadr menedżerskich oraz kwalifikowanie zawodowe na najwyższym poziomie dla potrzeb gospodarki;
 • umiejętność organizowania środków finansowych i pozyskiwanie potencjałów intelektualnych w regionie, kraju i Europie i przeznaczanie ich na wspieranie aktywności gospodarczej.

3. Kategoria: Instytucja Finansowa, za:

 • wysoką jakość oferowanych usług, spełniających oczekiwania i potrzeby klientów;
 • stałe rozszerzanie zakresu oferowanych usług;
 • dobrą sytuację finansową, wysoką rentowność działalności gospodarczej i terminowe regulowanie należności w stosunku do partnerów gospodarczych;
 • systematyczne inwestowanie w rozwój instytucji;
 • działania na rzecz upowszechniania wiedzy o produktach finansowych i edukacji społeczeństwa w zakresie posługiwania się tymi produktami.

4.  Kategoria: Menedżer, Llider społeczno – gospodarczy za:

 • tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy – pracodawcy;
 • umiejętność dostosowania działań firmy do warunków gospodarki rynkowej;
 • działania na rzecz integracji środowiska;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • twórcze współdziałanie z samorządem terytorialnym i gospodarczym.

5. Kategoria: Polskie Przedsiębiorstwo za:

 • wysoką jakość wyrobów i usług, oraz stosowanie nowoczesnych technologii produkcji oraz metod zarządzania i marketingu zapewniających sukces rynkowy;
 • systematyczne inwestowanie w rozwój firmy;
 • dobrą sytuację finansową, osiągnięcie wysokiej rentowności działalności gospodarczej i sumienne regulowanie wszystkich należności;
 • tworzenie nowych miejsc pracy, stwarzanie dobrych warunków pracy i płacy zatrudnionym pracownikom oraz stałe podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych;
 • dbałość o ochronę środowiska;
 • twórcze współdziałanie z samorządem gospodarczym i terytorialnym.

6. Kategoria: Inwestycja Zagraniczna w Polsce za:

 • stosowanie nowoczesnych technologii produkcji i metod zarządzania i marketingu zapewniających firmie sukces rynkowy;
 • systematyczne inwestowanie w rozwój firmy w Polsce oraz posiadanie realnego programu jej dalszego rozwoju;
 • wprowadzanie do Polski najnowocześniejszych technologii;
 • inwestowanie w branże nowe dla polskiego rynku lub przeżywające trudności i zagrożone upadkiem;
 • inwestowanie na terenach o szczególnie niskim stopniu zatrudnienia;
 • stwarzanie dobrych i stabilnych warunków pracy i płacy zatrudnionym pracownikom oraz stwarzanie nowych miejsc pracy;
 • kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry menedżerskiej  i pracowniczej;
 • dobrą sytuację finansową, wysoką rentowność działalności gospodarczej i terminowe regulowanie należności w stosunku do partnerów gospodarczych;
 • dbałość o ochronę środowiska;
 • twórcze współdziałanie z samorządem gospodarczym i terytorialnym.

7. Kategoria: Udana Inwestycja za:

 • dokonanie znaczącej inwestycji w rozwój firmy, jej produktów lub usług;
 • nowoczesność i innowacyjność zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych;
 • stwarzanie dobrych i stabilnych warunków pracy i płacy zatrudnionym pracownikom oraz stwarzanie nowych miejsc pracy;
 • stosowanie metod zarządzania i marketingu zapewniających sukces rynkowy;
 • dbałość o środowisko naturalne;
 • wpływ na promocję Polski w świecie.

8. Kategoria: Udana Restrukturyzacja za:

 • sprawnie przeprowadzony proces restrukturyzacyjny;
 • osiąganie dobrych wyników ekonomicznych;
 • utrzymywanie wysokiego poziomu jakości produktów lub świadczonych usług;
 • utrzymywanie stabilnej pozycji na rynku;
 • tworzenie nowych, stabilnych miejsc pracy;
 • dokonywanie nowych inwestycji.

9. Kategoria: Symbol Zmian za:

 • dokonania ważne i przełomowe dla życia gospodarczego i społecznego regionu lub kraju.

10. Kategoria: Kultura  za:

 • wysoki poziom artystycznych dokonań;
 • ponadregionalny i międzynarodowy zakres działań;
 • umiejętność dostosowania się do warunków gospodarki rynkowej i sukcesy na tym polu;
 • pozyskiwanie przychylnych recenzji, opinii krytyków i mediów.

11. Kategoria: Załoga. Wspólny Sukces za:

 • powszechne zaangażowanie w realizację strategii i misji firmy;
 • konsekwentne współdziałanie w dążeniu do określonego celu firmy;
 • wspólną dbałość o dobro Firmy, jej majątek i wizerunek;
 • wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbałość o zdrowie wszystkich pracowników;
 • ciągłą gotowość do podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

12. Kategoria: Firma Społecznie Odpowiedzialna za:

 • uwzględnienie w działalności Firmy zarówno celów biznesowych jak i potrzeb społecznych, dzielenie się swoimi  zasobami w środowisku i społeczności lokalnej lub regionalnej;
 • gwarantowanie godnych warunków pracy, zapewnienie rozwoju i edukacji pracowników, stwarzanie możliwości godzenia życia zawodowego z prywatnym, promocja idei równych szans;
 • uwzględnianie w działalności Firmy aspektów proekologicznych poprzez  m.in. inwestycje ekologiczne, edukację, odnawianie zasobów przyrody itp.

13. Kategoria: Ambasador Spraw Polskich za:

 • godne reprezentowanie kraju na arenie europejskiej i światowej w dziedzinie przedsiębiorczości, kultury i dziedzictwa narodowego, nauki i sportu;
 • osiąganie niezwykłych Kompetencji w kulturze, nauce, sporcie i zarządzaniu, dzięki którym widoczny jest wkład Polski w rozwój tych obszarów;
 • działania na rzecz międzynarodowej społecznej odpowiedzialności biznesu.

14. Kategoria:  Nauka i Innowacyjność za:

 • stałą współpracę pomiędzy sektorem nauki a sektorem biznesu;
 • za prowadzenie prac badawczo-rozwojowych na potrzeby gospodarki;
 • realizację projektów o charakterze innowacyjnym podnoszących efektywność funkcjonowania organizacji;
 • za szeroką działalność wspierającą innowacje, w tym również innowacje proekologiczne;
 • nowatorskie lub znacząco udoskonalenie zastosowania produktów, usług lub procesów;
 • osiągnięcia w dziedzinie nauki.

15. Kategoria: Kobieta  Przedsiębiorcza za:

 • umiejętne prowadzenie firmy i osiąganie dobrych wyników finansowych;
 • ciągły rozwój firmy, rozszerzanie działalności i wchodzenie na nowe rynki;
 • współpracę ze środowiskiem naukowym i wprowadzanie innowacji na rynek;
 • tworzenie nowych miejsc pracy i przyjaznej atmosfery pracy.

16.Kategoria: Firma Rodzinna za:

 • sprawne zarządzanie firmą i osiąganie dobrych wyników finansowych;
 • inwestowanie w rozwój firmy- nowe produkty lub usługi, rozszerzenie rynków, tworzenie nowych miejsc pracy;
 • budowanie partnerskich relacji wewnątrz firmy;
 • działania na rzecz dobra wspólnego.

17. Kategoria: Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy

 • skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych , mających na celu zrealizowanie nowych inwestycji oraz wzrost innowacyjności i konkurencyjności regionu i lokalnych przedsiębiorców;
 • prowadzenie partnerskiego dialogu w celu tworzenia korzystnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej;
 • godne reprezentowanie interesów przedsiębiorców;
 • pozyskiwanie środków pozabudżetowych, zarządzanie finansami i realizację zamówień publicznych.

18. Kategoria: Medycyna i Inżynieria Biomedyczna za:

 • pełną pasji i poświecenia służbę lekarską;
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i poziomu wiedzy opierającej się na nowoczesnych metodach, technikach i technologiach informatycznych, teleinformatycznych, elektronicznych i materiałowych;
 • propagowanie wiedzy związanych z nowymi technologiami m.in. telemedycyny;
 • rozwój nowoczesnych metod diagnostycznych w medycynie.

19. Kategoria: Media za:

 • niezależność, wysoki standard i rzetelną informację;
 • wieloletnią współpracę z samorządem gospodarczym;
 • konsekwentny i prawdziwy przekaz problemów i osiągnięć związanych z przemianami społecznymi i gospodarczymi.

20. Debiut Samorządowy

 • partnerstwo z samorządem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi,
 • dbałość o rozwój gminy
 • troskę o wspólne dobro społeczności lokalnej,
 • podejmowanie ważnych decyzji służących ożywieniu działalności gospodarczej.

21. Kategoria: Młode Talenty przyznawana osobom, które pomimo młodego wieku odnieśli znaczący sukces w różnych dziedzinach życia m.in. artystyczny, naukowy czy społeczny.

ZASADY NOMINACJI DO DIAMENTOWYCH, KRYSZTAŁOWYCH  I PLATYNOWYCH

LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

 1. Diamentowymi Laurami  Umiejętności i Kompetencji mogą być nagradzani wybitni  Mężowie  Stanu,  nieprzeciętne  osobowości,  których działalność ma wymiar ponadregionalny i międzynarodowy. Wartości płynące z ich pracy są uniwersalne, godne naśladowania i tworzą atmosferę szczególnego szacunku.
 2. Kryształowymi Laurami Umiejętności i Kompetencji z diamentem mogą być nagradzane:
 • osoby  reprezentujące  kulturę lub naukę, które osiągnęły znaczące sukcesy, tworzą i pracują na rzecz dobra publicznego i są uznanymi autorytetami w swojej dziedzinie,
 • wybitni przedsiębiorcy, wiarygodne podmioty gospodarcze  i instytucje, których działalność jest niezwykle istotna dla dynamicznego rozwoju i promocji kraju, a nadto, które w ubiegłych latach zostały wyróżnione kryształowym lub platynowym laurem,
 • osoby niezwykłe w dowód uznania i szacunku za ich całokształt osiągnięć.
 1. Wyższy stopień tego wyróżnienia będzie nadawany poprzez dodanie kolejnych diamentów. Okres pomiędzy przyznaniem kolejnego wyższego wyróżnienia powinien wynosić co najmniej 5 lat.
 2. Kryształowe Laury Umiejętności i Kompetencji nominowane mogą być osoby charakteryzujące się ponadczasowymi wartościami, których uniwersalna działalność pozostawia trwały ślad w dziedzictwie człowieka, ludziom którzy bezinteresownie i z poświęceniem działają na rzecz drugiego człowieka, którzy powiększają ilość dobra tak wokół siebie jak i na świecie, duchownym oraz osobom świeckim za działalność ekumeniczną wyrażaną w przyjętej postawie życiowej.

W tym rodzaju Laurów nie przewiduje się przyznawania wielokrotnego Lauru Kryształowego, gdyż można po spełnieniu warunków występować o Kryształowy Laur z Diamentem.

 1. Platynowe Laury Ambasador Spraw Polskich – nominowane mogą być osoby,  które godnie reprezentowały Polskę lub działały na arenie europejskiej i światowej lub jako obywatele innych państw w sposób znaczący wspierają nasz kraj.
 2. Platynowe Laury Pro Publico Bono – nominowane mogą być osoby w dowód uznania ich działalności na rzecz dobra społeczności lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych, a także za działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
 3. Platynowe Laury Umiejętności i Kompetencji – nominowani mogą być menedżerowie, którzy osiągają nieprzeciętne sukcesy w swojej pracy zawodowej.
 4. Platynowe Laury Doskonała Załoga mogą być nominowane załogi przedsiębiorstw za efektywną współpracę
  z Zarządem przy realizacji założonych celów dla długofalowego dobra organizacji.
 5. Platynowe Laury Firma Społecznie Odpowiedzialna – mogą być nominowani menedżerowie kierujący się
  w działalności gospodarczej etyką biznesową oraz zasadami fair play.
 6. Platynowe Laury Kultura i Media – mogą być nominowane osoby lub organizacje za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury  oraz za bezstronność, profesjonalizm, obiektywizm oraz dbałość o prawa obywateli do uzyskiwania rzetelnych informacji.
 7. Platynowe Laury Nauka i Innowacyjność – mogą być nominowani przedstawiciele  środowisk naukowych, gospodarczych lub firmy wprowadzającej na rynek innowacyjne rozwiązania, nowoczesne technologie, proinnowacyjne działania znacząco doskonalące produkty, usługi lub procesy.
 8. Platynowe Laury Obecność na Rynku Globalnym – mogą być nominowane firmy, które osiągnęły znaczący sukces na rynkach zagranicznych, a w szczególności wykazały się dynamiką eksportu, osiągnęły rozpoznawalność i znaczenie na rynkach zagranicznych, tworzą pozytywny wizerunek polskiej gospodarki za granicą.
 9. Platynowy Laur Zielona Gospodarka – mogą być nominowane firmy, które realizują przedsięwzięcia służące ochronie środowiska, wprowadzają inwestycje związane ze zmniejszeniem  negatywnych skutków oddziaływania na środowisko, stosują najlepsze dostępne techniki ochrony środowiska.
 10. Platynowy Laur Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy – mogą być nominowani samorządowcy, przedstawiciele związków zawodowych oraz przedstawiciele samorządu gospodarczego za stwarzanie  najlepszych warunków  do prowadzenia działalności gospodarczej i współpracy nauka-biznes – samorząd terytorialny
 11. Platynowy Laur Medycyna i Inżynieria Biomedyczna – mogą być nominowane osoby i instytucje  za nowatorskie połączenie medycyny i nowych technologii.
 12. Platynowy Laur Debiut Samorządowy – mogą być nominowane osoby za wzorową współpracę z samorządem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi, rozwój gminy, dbałość o wspólne dobro społeczności lokalnej, dialog społeczny,  podejmowanie ważnych decyzji służących rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości.

Platynowe Laury w różnych kategoriach mogą być przyznawane co roku, natomiast  w tej samej kategorii co 5 lat.

NAGRODA SPECJALNA: „OPOLSKI  ORZEŁ KSIĘCIA JANA DOBREGO”

 1. Nagroda Specjalna Opolski Orzeł Księcia Jana Dobrego jest specjalnym wyróżnieniem, przyznawanym  począwszy od XV edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji.  Może być przyznany w uznaniu szczególnych zasług i zaangażowania na rzecz przemian ustrojowych, społecznych, gospodarczych i politycznych kraju.
 2. Nagrodę specjalną – Opolski Orzeł księcia Jana Dobrego – przyznaje Kapituła Laurów Umiejętności i Kompetencji.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram