II nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego 12-13.10.2020 r.

Informujemy Państwa, iż II nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami został wyznaczony w dniach 12-13.10.2020 roku
w Biurze Projektu – w siedzibie Opolskiej Izby Gospodarczej przy ul. Krakowskiej 39
w godzinach pracy biura tj. od 07:30 do godz. 15:30.

W dniach od 12 do 13 października uczestnicy/czki projektu z II tury mają możliwość złożenia Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 16 do niniejszego Regulaminu) wraz z załącznikami:

  1. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu), lub
  2. kopia/e zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
  3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu),
  4. oświadczenie o nieposiadaniu długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że dana osoba nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej (załącznik nr 13 do niniejszego regulaminu),
  5. oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO WO 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (załącznik nr 17 do niniejszego regulaminu).

Wnioski wraz z załącznikami składamy w 2 egzemplarzach (kopie potwierdzone za zgodność
z oryginałem).  Dokumenty przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucone na etapie oceny formalnej. 

Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia finansowego powinny być wypełnione elektronicznie w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany przez Uczestnika projektu należy wpisać „nie dotyczy”.

Dokumenty, o których mowa powyżej należy własnoręcznie podpisać, trwale spiąć, ponumerować
i zaparafować wszystkie strony Wniosku łącznie z załącznikami
(z zastosowaniem numeracji ciągłej). Dwa egzemplarze wniosku należy umieścić (każdy Wniosek osobno) w skoroszytach A4 zawieszanych (nie bindować, zgrzewać, itp.),
z boczną perforacją i dostarczyć do Biura projektu w terminie naboru. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram