Misja i cele Fundacji Opolskiej Izby Gospodarczej

MISJA FUNDACJI

Misją Fundacji przy Opolskiej Izbie Gospodarczej jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych, pomoc przedsiębiorcom – członkom Opolskiej Izby Gospodarczej.
Działaniami chcemy edukować, inspirować, motywować, aktywizować, zrzeszać szczególnie młodych ludzi, wskazywać, że odwaga, kreatywność i inicjatywa są drogą do osiągnięcia sukcesu.

 

CELE FUNDACJI

Promowanie idei przedsiębiorczości, w tym wspieranie rozwoju działalności gospodarczej, kulturalnej, oświatowej, sportowej i społecznej.

Upowszechnianie, we współpracy z właściwymi władzami oświatowymi, rozwoju kształcenia zawodowego, wspieraniu nauki zawodów w zakładach pracy oraz oskonalenia zawodowego,

Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej.

Organizowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i wykluczonych zawodowo i społecznie.

Promowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakładaniu oraz prowadzeniu działalności gospodarczej.

Pomoc obcokrajowcom w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej na Terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Wspieranie i podejmowanie wszelkich działań mogących przysłużyć się rozwojowi przedsiębiorczości, a przede wszystkim:

udzielanie pomocy przy kampaniach reklamowych nowopowstających podmiotów gospodarczych, wspieranie promocji nowo wdrożonych do produkcji technologii i produktów, popieranie rozwoju nowoczesnej myśli technicznej, zapewnienie kadrze zarządzającej podmiotami gospodarczymi dostępu do nowoczesnych osiągnięć w dziedzinie marketingu i zarzadzania,

Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwoju kontaktów i współpracy między przedsiębiorstwami i grupami zawodowymi, podejmowaniu działań służących zrównoważonemu, stabilnemu rozwojowi.

Skorzystanie z programów pomocowych UE oraz skupienie wokół siebie wiodących organizacji i partnerów rynkowych (krajowych i zagranicznych) w celu doskonalenia oferty produktów, usług i gotowych rozwiązań, wspierających działalność polskich podmiotów gospodarczych, zwłaszcza należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie informacji, usług i wdrożeń dotyczących: innowacji, finansów, prawa, nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram