Zmiany w legalizacji dokumentów

Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją na rynkach wschodnich spowodowaną wojną w Ukrainie oraz sankcjami nałożonymi na Rosję i Białoruś, o których informowaliśmy w poprzedniej korespondencji, zachodzi konieczność złożenia oświadczenia przez wnioskodawców zainteresowanych legalizacją dokumentów lub wystawianiem urzędowych świadectw pochodzenia KIG na potrzeby runku Rosji i Białorusi, że towary ujęte w dokumentach do legalizacji i/lub świadectwach pochodzenia KIG nie są objęte sankcjami.

W załączeniu przesyłamy wzór takiego oświadczenia, które jest wymagane każdorazowo przy ubieganiu się w Państwa siedzibie o: legalizację dokumentów handlowych, wystawienie niepreferencyjnego świadectwa pochodzenia do Rosji i Białorusi.  Oświadczenie musi być podpisane przez upoważnioną osobę zgodnie z dostarczonym Izbie wzorem podpisu.

Oświadczenie. Wnioski dla Rosji i Białorusi

W nawiązaniu do opisanych powyżej problemów i ograniczeń na rynkach Rosji i Białorusi dodatkowo informujemy, że Krajowa Izba Gospodarcza:

  1. nie legalizuje oświadczeń firm, ani nie wystawia zaświadczeń, dotyczących posiadania przez eksportowane towary statusu towarów podwójnego zastosowania (KIG nie ma prawnej podstawy do dokonywania wykładni przepisów, zwłaszcza takiej która byłaby dla kogokolwiek wiążąca),
  2. nie legalizuje własnych oświadczeń eksporterów potwierdzających okoliczności siły wyższej z uwagi na ich prawny charakter. Jeżeli kontrahent zagraniczny akceptuje własne deklaracje polskiej strony to wysłaniu podlegają dokumenty po ich podpisaniu przez upoważnione osoby firmy. Jeżeli natomiast strona zagraniczna wymaga potwierdzenia okoliczności siły wyższej przez izbę przemysłowo-handlową to konieczne jest wystąpienie do Krajowej Izby Gospodarczej z wnioskiem o wystawienie zaświadczenia. Szczegóły na stronie KIG kig.pl/uslugi/karnety-ata-legalizacja-swiadectwa-pochodzenia-certyfikacja/dla-eksporterow/zaswiadczenia-kig/

Zbigniew Sokołowski, zastępca dyrektora biura
Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram