Własność intelektualna w Twojej firmie. Projekt PNT sp. z o.o. w Opolu

Tytuł projektu : Własność intelektualna w Twojej firmie

Nazwa Beneficjenta : URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Województwo: projekt ogólnopolski

Program : Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie: 2.6. Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP

Fundusz:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Perspektywa: 2014 – 2020

Cel projektu :

Audyt Własności Intelektualnej to usługa świadczona przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu to kolejny rodzaj wsparcia skierowanego do PRZEDSIĘBIORCÓW w ramach projektu Urzędu Patentowego RP “Własność intelektualna w Twojej firmie“, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Udział w projekcie pozwala na ubieganie  się o dofinansowaną ze środków unijnych na usługę, polegającą na identyfikacji przedmiotów własności intelektualnej w firmie.

Rzecznik Patentowy Olga Welcer-Hrycaj przeanalizuje zakres działalności Państwa Firmy, zapozna się z wytwarzanymi produktami, opracowanymi technologiami lub świadczonymi usługami oraz planami na przyszłość, a następnie opracuje raport zawierający rekomendacje co do strategii ochrony własności intelektualnej w Firmie. Przedsiębiorcy korzystający z usługi, uzyskają szeroką wiedzę na temat ochrony własności przemysłowej, czyli możliwości ochrony posiadanych dóbr niematerialnych np. logo, tajemnicy przedsiębiorstwa, wynalazków, wzorów przemysłowych itp. oraz jakie korzyści mogą czerpać z ochrony własności intelektualnej. Ponadto dowiedzą się, jak uzyskać patent czy prawo ochronne jak korzystać z praw autorskich, jak konstruować umowy z pracownikami, mając na względzie własność intelektualną, tym samym zyskają praktyczną wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy.

Rekrutację Przedsiębiorców do projektu prowadzi Urząd Patentowy. Po zakwalifikowaniu się Firmy do programu, urząd patentowy kieruje ich do operatora z odpowiedniego województwa,

Jak złożyć wniosek?

Aby złożyć wniosek wystarczy kliknąć link:

eprofil.pue.uprp.gov.pl/dashboard/correspondences/application/fill?code=WN-WIF&lng=pl

Jakie są etapy usługi?

Krok 1 – złożenie wniosku poprzez formularz na stronie internetowej,

Krok 2 – rozpatrzenie wniosku przez Urząd Patentowy RP,

Krok 3 – podpisanie umowy z Urzędem Patentowym oraz z Wykonawcą usług,

Krok 4 – opłacenie wkładu własnego i spotkanie z Wykonawcą usługi,

Krok 5 – dokonanie analizy potencjału własności intelektualnej w danej firmie przez Wykonawcę oraz przygotowanie raportu, który przechodzi kontrolę jakości w Urzędzie Patentowym RP.

Krok 5 – ponowne spotkanie z Wykonawcą, który przedstawia rekomendacje dla firmy,

Kto może skorzystać z usługi?

Z projektu „Własność intelektualna w Twojej firmie” mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które:

należą do sektora MŚP, czyli są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem;

prowadzą działalność mieszczącą się w obszarze tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS);

wraz z udzielonym dofinansowaniem na usługę nie przekroczą limitu tzw. pomocy de minimis;

zarejestrowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Jaki jest koszt usługi?

Koszt uzależniony jest od oferty złożonej przez Wykonawcę (waha się w przedziale ok. 2-4 tys. zł), z czego dofinansowane ze środków unijnych jest aż 95% (w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw) lub 90% (w przypadku średnich przedsiębiorstw) kosztów usługi.​W

Wszystkie informacje o korzyściach wynikających z tej usługi, a także warunkach, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie znajdą Państwo na stronie: msp.uprp.gov.pl​

Kontakt:  Olga Welcer-Hrycaj , o.welcer.hrycaj@pnt.opole.pl;  tel: +48 77 443 89 40

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram