Walne Zgromadzenie członków Opolskiej Izby Gospodarczej

30 czerwca 2021 odbyło się walne zgromadzenie członków OIG. Członkowie udzielili zarządowi Opolskiej Izby Gospodarczej absolutorium, wybrali nowy skład komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego oraz powołali nowego członka Rady OIG, który zastąpi Wilhelma Bekera.

30 czerwca br. odbyło się walne zgromadzenie członków Opolskiej Izby Gospodarczej. W zastępstwie profesora Mariana Duczmala, przewodniczącego Rady OIG sprawozdanie złożył Andrzej Drosik, wiceprzewodniczący.

Mówił o pracach członków w czasie pandemii. Działania były skoncentrowane na czynnościach statutowych. Odbyły się 2 tradycyjne posiedzenia, a pozostałe w trybie dokumentowego głosowania elektronicznego. – To był bardzo trudny czas – mówił, głównie z powodu ograniczeń w działalności gospodarczej członków. Jednak stan finansów Izby jest stabilny i nie ma zagrożenia w jej funkcjonowaniu. Obawa jest tylko wtedy, gdy epidemia będzie trwała nadal, a organy państwowe jeszcze bardziej ograniczą swobody obywatelskie i działalność gospodarczą.

Członkowie Rady omawiali kwestię funkcjonowania Sądu Arbitrażowego, poruszali tematy związane z organizacją Laurów. Złożyli wniosek do kapituły Laurów o przyznanie nagrody Opolskiego Orła Księcia Jana Dobrego dla Tadeusza Donocika, wiceprezesa Krajowej Izby Gospodarczej i honorowego prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej. Dokonali zmiany w związku z odwołaniem i powołaniem nowego wojewody. W związku ze śmiercią Wilhelma Bekera, członka Rady dokonali wyboru nowego członka. Został nim Piotr Cieślik, prezes spółki Ecokom.

W grudniu ubiegłego roku Rada, na wniosek Zarządu ponownie przyznała Bankowi PKO BP oddział w Opolu tytuł Złotego Sponsora OIG na rok 2021. W okresie sprawozdawczym Rada OIG podjęła 16 uchwał.

O pracy Zarządu OIG pandemii mówił prezes, Henryk Galwas.  – Praca Zarządu w czasie pandemii nie była łatwa. Wprowadzone ograniczeń związanych z organizacją spotkań, szkoleń, posiedzeń znacznie utrudniły pozyskiwanie nowych członków. Zmniejszył się również udział przedstawicieli Izby w spotkaniach z przedsiębiorcami. Kontakty często ograniczają się to rozmów telefonicznych lub wymiany korespondencji internetowej. Wielu działań niestety nie udało się lub nie w pełni udało się zrealizować, inne trzeba było przesunąć. Cieszy jednak fakt, że stan liczebny członków nie uległ radykalnemu zmniejszeniu i w dalszym ciągu jesteśmy największą na Opolszczyźnie instytucją samorządu gospodarczego zrzeszającą ponad 400 członków. Mimo trudnych warunków gospodarczych płatność składek wynosi 98,5%. Za co chcę serdecznie podziękować naszym członkom.  

Henryk Galwas apelował także do zebranych o korzystanie z możliwości polubownego rozstrzygania sporów poprzez mediacje i rozprawy w sądzie arbitrażowym. Dalej poinformował o realizacji projektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, potem dla osób długo pozostających bez zatrudnienia. Przedstawił również założenia trzeciego projektu, który daje możliwość doszkalania kadry kierowniczej.

Zarząd brał udział w posiedzeniach Komitetu Sterującego w ramach porozumienia pomiędzy Opolską Izbę Gospodarczą, OCRG, Opolską Lożą BCC I i Izbą Gospodarczą Śląsk, w Komisji Opolskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, Aglomeracji Opolskiej: – e-COOL, Komitetu Monitorującego RPO WO, Powiatowej Radzie Rynku Pracy, kapitule przyznającej nagrody marszałka województwa – Opolska Marka, komisjach konkursowych oceniających kwalifikacje zawodowe lub zdobyte umiejętności w zawodzie. Partnerzy ze środowiska oświaty zawodowej byli zmuszeni zrezygnować, z uwagi na zawieszenie zajęć, z wielu tradycyjnych form współzawodnictwa uczniów szkół zawodowych, np.: Partner Edukacji Zawodowej, Wiedza i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz prawa pracy w ujęciu praktycznym.

Zarząd wykonywał również działania promujące przedsiębiorców, działał na rzecz utrzymania dobrych relacji ze środowiskiem szkolnictwa wyższego., wspomagając przedsiębiorców w celu inicjowania nowości, udziału w badaniach naukowych.

Świadczono usługi legalizacyjne. Do końca maja 2021 i przez cały 2020 wydano 2204 dokumenty legalizacyjne dzięki czemu nasi przedsiębiorcy mogą eksportować swoje towary poza Unię. Dodatkowo organizowano szkolenia w formie webinariów, promowano przedsiębiorców w formie newslettera, powołano Opolskie Centrum Pomocy dla Biznesu, gdzie członkowie mogą skorzystać bezpłatnie mogą skorzystać z pomocy biznesowej, prawnej i podatkowej. Zarząd Opolskiej Izby Gospodarczej otrzymał jednogłośne absolutorium.

Po upływie kadencji wybrano nowych członków komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego. W komisji rewizyjnej zasiądą: Krzysztof Wojciechowski – Transcem, Adrian Piechota – Imex-Piechota, Dariusz Sznotala – Rudatom. W skład sądu koleżeńskiego weszli: Henryk Glaubic – Bad Bil, Tomasz Sołtys – Nordis, Marek Gonet – MB Biuro Rachunkowe, Jan Mika – Drewnoplast i Łukasz Kołodziej – Blacharstwo Samochodowe.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram