UWAGA – zmiana w realizacji poszczególnych etapów projektu

UWAGA – zmiana w realizacji poszczególnych etapów projektu

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w związku z obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii, Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 30.03.2020 r. podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia odstępstw od procedur zawartych w dokumencie pn. Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020.

Zmiany te zakładają:

  1. możliwość czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej, tak aby okres zawieszenia działalności nie był traktowany jako naruszenie wymogu zapewnienia trwałości (okres ten nie byłby wliczany do wymaganego okresu utrzymania działalności gospodarczej, a zatem po ponownym jej wznowieniu musiałaby być ona prowadzona proporcjonalnie dłużej o okres jej zawieszenia);
  2. wykorzystanie oszczędności powstałych w obecnie realizowanych projektach w ramach działania 7.3 na udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego /przedłużonego osobom:
    • które o wsparcie wnioskowały, ale dla których zabrakło środków z uwagi na wyczerpanie środków,
    • które o to wsparcie nie wnioskowały z uwagi na brak podstaw do jego otrzymania, a których obecnie kondycja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu i potrzebują tej pomocy;
  3. umożliwienie uczestnikom projektu składanie wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego później niż w piątym miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego;
  4. możliwość dokonania kontroli prowadzenia działalności gospodarczej oraz prawidłowego wydatkowania dotacji w sposób zdalny (z pominięciem konieczności przeprowadzenia kontroli na miejscu);
  5. w przypadku zwolnienia przedsiębiorstw z konieczności opłacania składki ZUS, umożliwienie uczestnikom przeznaczenia tych środków na inne koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, z katalogu wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia pomostowego, bez konieczności ponownej oceny wniosków w tym zakresie;
  6. możliwość niedotrzymania terminów wskazanych w Zasadach (np. związanych z niezwłocznym podjęciem działalności gospodarczej, podpisaniem umowy i wypłatą dotacji).

Ponadto w przypadku uzyskania zgody Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju na odstąpienie od warunków wynikających z Wytycznych dotyczących rynku pracy będzie możliwe wykorzystanie oszczędności powstałych w obecnie realizowanych projektach w ramach działania 7.3 na udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego/przedłużonego osobom, które zawiesiły działalność gospodarczą na czas związany z epidemią, jednak nadal ponoszą stałe miesięczne opłaty także w okresie zawieszenia działalności. W tym przypadku możliwe będzie wydłużenie okresu udzielania wsparcia pomostowego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram