Szybkie i efektywne postępowanie restrukturyzacyjne

Od 24 czerwca 2020 r. obowiązuje ustawa nazywana „Tarczą 4.0” na podstawie której wprowadzono możliwość przeprowadzenia szybkiego, efektywnego postępowania restrukturyzacyjnego, kluczowe elementy nowego rozwiązania przedstawia Firma Członkowska RIG Katowice – RB Restrukturyzacje S.A., która obsługuje już jedno z pierwszych postępowań w Polsce w ramach nowej procedury.

Przewidziane w tzw. „Tarczy 4.0” postępowanie restrukturyzacyjne może okazać się skutecznym narzędziem pozwalającym na osiągnięcie szybkiego efektu wstrzymania nakręcającej się spirali zadłużenia i uzyskanie niezbędnego czasu na podjęcie działań restrukturyzacyjnych umożliwiających przetrwanie trudnej sytuacji rynkowej.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma być oparte o obowiązującą procedurę postępowania o zatwierdzenie układu, jednak dzięki wprowadzeniu istotnych modyfikacji, nowa procedura ma szansę zyskać znacznie większą popularność niż sporadycznie stosowanie postępowanie o zatwierdzenie układu.

Kluczowe elementy projektowanego rozwiązania:

  • wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie jednostronnego oświadczenia dłużnika – momentem wszczęcia będzie dzień dokonania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
  • do rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego nie będzie wymagana decyzja sądu;
  • z dniem dokonania obwieszczenia postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych z mocy prawa układem ulega zawieszeniu, zawieszenie egzekucji obejmuje również wierzytelności zabezpieczone przez przewłaszczenie na zabezpieczenie;
  • wyłączona zostaje odpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorstwem za zobowiązania handlowe i publicznoprawne na analogicznych zasadach, jak w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
  • zbieranie głosów dotyczących propozycji układowych od wierzycieli odbywać się będzie tak jak w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu, jednak nadzorca układu będzie miał możliwość zwołania zgromadzenia wierzycieli, które będzie się mogło odbyć z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji (np. Skype, Zoom itd.);
  • w ciągu 4 miesięcy od otwarcia postępowania dłużnik powinien złożyć do sądu wniosek o zatwierdzenie układu – w przeciwnym przypadku postępowanie zostanie umorzone z mocy prawa;
  • w przypadku, kiedy w uproszczonym postępowaniu nie dojdzie do zatwierdzenia układu, przedsiębiorca nadal może skorzystać z innych możliwości dostępnych w ramach przepisów prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego.

Nowa procedura daje realne szanse na szybkie skorzystanie z możliwości restrukturyzacji, warto jednak pamiętać, że ostateczne możliwości zależą od tego w jakiej sytuacji znajduje się przedsiębiorstwo, rodzajów wierzytelności, postawy wierzycieli, realnych szans na dalsze prowadzenie działalności i wielu innych czynników. Analiza sytuacji przedsiębiorstwa i opracowanie dobrego planu działania może być dość skomplikowane i czasochłonne.

Opracowano na podstawie RB Restrukturyzacje i KIG

Dlatego nie warto czekać do ostatniej chwili, tylko w przypadku narastających zaległości w spłacie wierzytelności jak najszybciej zwrócić się o pomoc i poszukać sposobów zatrzymania pogłębiającego się kryzysu. Czekamy na ostateczną treść przepisów, o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco, osoby zainteresowane możliwością restrukturyzacji zapraszamy do kontaktu!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram