Szkolenie „Zatrudnianie cudzoziemców” 16.01.2020r.

Opolska Izba Gospodarcza zaprasza na szkolenie pt. „Zatrudnianie cudzoziemców” które odbędzie się w dniu 16.01.2020r. (czwartek) o godzinie 09.00 do 15.00 w Opolskiej Izbie Gospodarczej przy ulicy Krakowskiej 39 w Opolu, w sali narad II piętro.

Cel szkolenia: Poznanie zagadnień związanych z zatrudnianiem cudzoziemców; zapoznanie się z aktualnymi drukami i procedurami w zakresie zatrudniania cudzoziemców; pogłębienie posiadanej wiedzy.
Szkolenie jest adresowane do: pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców a także do pracowników agencji pracy tymczasowej.

Program szkolenia:
1. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
> ogólne zasady i grupy cudzoziemców;
> cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę;
> legalny pobyt i legalna praca
2. Dokumenty legalizujące pobyt cudzoziemca w Polsce
> rodzaje dokumentów pobytowych
> wiza krajowa a wiza Schengen
> karta pobytu
> zasady ruchu bezwizowego
3. Oświadczenia o powierzenia pracy
> nowe zasady rejestracji
> jakie dokumenty należy załączyć?
> najczęściej spotykane błędy
> nowe dokumenty – ćwiczenia
4. Zezwolenia na pracę.
> tryb postępowania i rodzaje zezwoleń
> jakie dokumenty należy załączyć?
> informacja starosty
> ministerialny wykaz zawodów deficytowych – NOWOŚĆ
> wypełnianie wniosku – ćwiczenia
5. Zezwolenie na pobyt i pracę.
> tryb postępowania
> jakie dokumenty należy załączyć?
> najczęściej spotykane błędy
> nowe dokumenty – ćwiczenia
6. Nowe zezwolenie wewnątrzkorporacyjne – Dyrektywa ICT – NOWOŚĆ
7. Zezwolenia na pracę sezonową w 2018 roku – ZMIANY
> tryb wydania
> rodzaje działalności gospodarczej
> nowe dokumenty – ćwiczenia
> procedura zmiany i przedłużenia zezwolenia
> zatrudnianie cudzoziemców jako pracowników sezonowych „Pomocnik rolnika” – NOWOŚĆ
8. Odpowiedzialność za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców
> wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców
> kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom
9. Inne obowiązki
> składki na ubezpieczenia społeczne
> rezydencja podatkowa
> obowiązek meldunkowy

Prowadzący szkolenie : Piotr Malinowski – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista z zakresu prawa dewizowego, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy. W latach 2010 – 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Expert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców, brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej. W latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Wieloletni, doświadczony wykładowca – od 1995r prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenia związane z prawem.

 CENA : Dla członków Opolskiej Izby Gospodarczej – 250 PLN + VAT
Dla pozostałych uczestników – 300 PLN + VAT (23 % VAT jeżeli szkolenie nie jest opłacone ze środków publicznych)

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukooczenia szkolenia wydany przez Opolską Izbę Gospodarczą w Opolu, serwis kawowy.
Na szkoleniu otrzymają Państwo fakturę z 7 dniowym terminem płatności.

>>>>ZGŁOSZENIE<<<<<

Uwaga!!! Zgłoszenia (w załączeniu) przyjmowane są do dnia 13 stycznia 2020r. (poniedziałek)

Informacji udziela:

Grazyna Koryzma specjalista ds. relacji z otoczeniem i legalizacji
dokumentów g.koryzma@oig.opole.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram