Szkolenie „Zatrudnianie cudzoziemców” 04.03.2020r.

Opolska Izba Gospodarcza zaprasza na szkolenie pt.”Zatrudnianie cudzoziemców”, które odbędzie się w dniu 04.03.2020r. (środa) o godzinie 09.00 do 15.00 w Opolskiej Izbie Gospodarczej przy ulicy Krakowskiej 39 w Opolu, w sali narad II piętro.

Cel szkolenia: Poznanie zagadnień związanych z zatrudnianiem cudzoziemców; zapoznanie się z aktualnymi drukami i procedurami w zakresie zatrudniania cudzoziemców; pogłębienie posiadanej wiedzy.

Szkolenie jest adresowane do: pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców a także do pracowników agencji pracy tymczasowej.

Program szkolenia:
1. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
• ogólne zasady i grupy cudzoziemców
• cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę;
• legalny pobyt i legalna praca
2. Dokumenty legalizujące pobyt cudzoziemca w Polsce
• rodzaje dokumentów pobytowych
• wiza krajowa a wiza Schengen
•  karta pobytu
• zasady ruchu bezwizowego
3. Oświadczenia o powierzenia pracy
• nowe zasady rejestracji
• jakie dokumenty należy załączyć?
• najczęściej spotykane błędy
• nowe dokumenty – ćwiczenia
4. Zezwolenia na pracę.
• tryb postępowania i rodzaje zezwoleń
• jakie dokumenty należy załączyć?
• informacja starosty
• ministerialny wykaz zawodów deficytowych – NOWOŚĆ
• wypełnianie wniosku – ćwiczenia
5. Zezwolenie na pobyt i pracę
• tryb postępowania
• jakie dokumenty należy załączyć?
• najczęściej spotykane błędy
• nowe dokumenty – ćwiczenia
6. Nowe zezwolenie wewnątrzkorporacyjne – Dyrektywa ICT – NOWOŚĆ
7. Zezwolenia na pracę sezonową w 2018 roku – ZMIANY
• tryb wydania
• rodzaje działalności gospodarczej
• nowe dokumenty – ćwiczenia
• procedura zmiany i przedłużenia zezwolenia
• zatrudnianie cudzoziemców jako pracowników sezonowych „Pomocnik rolnika” – NOWOŚĆ
8. Odpowiedzialność za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców
• wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców
• kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom
9. Inne obowiązki
• składki na ubezpieczenia społeczne
• rezydencja podatkowa
• obowiązek meldunkowy

Prowadzący szkolenie :

Piotr Malinowski – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista z zakresu prawa dewizowego, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy. W latach 2010 – 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Expert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców, brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej. W latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Wieloletni, doświadczony wykładowca – od 1995r prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenia związane z prawem.

CENA : Dla członków Opolskiej Izby Gospodarczej – 250 PLN + VAT
Dla pozostałych uczestników – 300 PLN + VAT
(23 % VAT jeżeli szkolenie nie jest opłacone ze środków publicznych)
Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Opolską Izbę Gospodarczą w Opolu, serwis kawowy.Na szkoleniu otrzymają Państwo fakturę z 7 dniowym terminem płatności.

Zgłoszenie  >>>  DO POBRANIA  <<<<

Uwaga!!! Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 02 marca 2020r. (poniedziałek)

Informacji udziela:

Grazyna Koryzma specjalista ds. relacji z otoczeniem i legalizacji dokumentów g.koryzma@oig.opole.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram