Sytuacja gospodarcza w Polsce

 

Gdzie w Polsce jest najniższe bezrobocie? Które województwa mają największy udział w PKB? Sprawdź – comiesięczny, autorski przegląd sytuacji gospodarczej w województwach – przygotowany przez Ekspertów KIG

 

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Analitycy i komentatorzy zajmujący się problematyką gospodarczą zazwyczaj koncentrują się na danych
obrazujących aktualny stan i bieżące zmiany całej polskiej gospodarki. Takie podejście jest naturalne.
Uogólnienie danych pozwala na łatwiejsze ich zrozumienie oraz na prostsze formułowanie projekcji dotyczących
przyszłości. Należy mieć jednak na uwadze, że z punktu widzenia poszczególnych firm synteza danych na
poziomie ogólnokrajowym jest adekwatna jedynie w przypadku podmiotów największych.

Rozważne prowadzenie działalności gospodarczej oraz planowanie jej na przyszłość wymaga dobrego
rozpoznania bieżących warunków lokalnych, na jakich działa firma. W przypadku zdecydowanej większości firm
w Polsce owa lokalność dotyczy jednego województwa, w bardziej zaś zaawansowanym stadium ekspansji kilku
województw. Prezentowane systematycznie przez statystykę publiczną informacje wskazują na bardzo duże zróżnicowanie województw. Dotyczy to tak ich potencjału w zakresie powierzchni, ludności, wypracowanego produktu
krajowego brutto, ale również takich parametrów jak aktualne tempo wzrostu, dostępne zasoby pracy,
bezrobocie, poziom i dynamika płac, postęp w zakresie wydajności.

Zamiarem Krajowej Izby Gospodarczej jest wsparcie pracy przedsiębiorców poprzez przybliżenie im danych
dotyczących potencjału gospodarczego i bieżącej sytuacji ekonomicznej panującej w poszczególnych
województwach. W poniższym opracowaniu dane Głównego Urzędu Statystycznego zostały uzupełnione
szacunkami KIG opartymi na danych GUS.

Z punktu widzenia analizy bieżącego stanu otoczenia biznesowego przedsiębiorstw szczególnie ważne są dane
dotyczące sektora przedsiębiorstw – zwłaszcza przemysłu i budownictwa – gdzie zaprezentowany jest: poziom
sprzedaży i aktualne tempo jej wzrostu wraz z przeciętną wydajnością pracownika mierzoną sprzedażą
przypadającą na jednego zatrudnionego, poziom i dynamika zatrudnia, poziom i dynamika płac, dynamika
wydajności. W szczególności ważne wydaje się monitorowanie relacji pomiędzy dynamikami sprzedaży,
zatrudnienia, wynagrodzeń i wydajności.

W ocenie potencjału gospodarczego i siły ekonomicznej poszczególnych województw pomocne mogą być
informacje o poziomie produktu krajowego brutto, liczbie ludności – zwłaszcza aktywnej zawodowo, ale również
te dotyczące gęstości zaludnienia czy współczynnika urbanizacji. Wypada podkreślić, że produkt krajowy brutto
wypracowywany nawet przez nieduże województwa jest często przynajmniej porównywalny z produktem
krajowym brutto części krajów naszego regionu.

źródło www.kig.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram