baner1

Taryfa Opłat

ZAŁĄCZNIK NR 1
Do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej w Opolu

Taryfa Opłat
za czynności Sądu Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej

§ 1

1.Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym jest odpłatne.
2. Opłatami arbitrażowymi stosowanymi przed Sądem Arbitrażowym (należnościami sądowymi) są:
1) opłata rejestrowa – w wysokości 200 zł
2) wpis arbitrażowy – pobierany proporcjonalnie do wartości przedmiotu sporu;
3) opłata mediacyjna – wysokości 300 zł.
4) wpis mediacyjny w wysokości – pobierany wg zasad określonych w § 4.
5) opłata kancelaryjna w wysokości 200 zł.
3. Opłatę rejestrową pobiera się od strony powodowej lub od powoda wzajemnego.
4. Opłaty arbitrażowe określone Taryfie Opłat podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23% .

§ 2

1.Wpis arbitrażowy pobiera się od strony :
1) wytaczającej powództwo lub pozew wzajemny;
2) składającej odwołanie od wyroku I instancji Sadu Arbitrażowego.
2. Połowę wpisu arbitrażowego pobiera się od strony wnoszącej o zawiadomienie osoby trzeciej o toczącej się sprawie i wezwanie jej do udziału w sprawie.
3. W przypadku pozwania dwóch lub więcej podmiotów (współuczestnictwo po stronie pozwanej) wpis podwyższa się o 25% ale ogólna kwota wpisu arbitrażowego nie może przekroczyć łącznie kwoty wpisu określonej w XIV progu.
4. Wpis arbitrażowy wynosi przy wartości przedmiotu sporu:

Próg Wartość przedmiotu sporu (WPS) netto
(w zł)

Wartość wpisu arbitrażowego
(w zł)

I                              do 6 000 zł    600 zł
II

od 6 001 zł  do 15 000 zł

   800 zł
III od 15 001 zł do 30 000 zł   800 zł + 5% nadwyżki ponad 15 001 zł
IV od 30 001 zł do 45 000 zł  1 550 zł  + 5% nadwyżki ponad 30 001 zł
V od 45 001 zł do 90 000 zł  2300 zł + 5% nadwyżki ponad 45 001 zł
VI od 90 001 zł do 150 000 zł 4550 zł + 4% nadwyżki ponad 90 001 zł
VII od 15 001zł do 300 000 zł 6950 zł + 3,5% nadwyżki ponad 150 001 zł
VIII od 300 001zł do 500 000 zł 12 200 zł +  3% nadwyżki ponad 300 001 zł
 IX Od 500 001zł do 700 000 zł 18 200 zł + 2,5% nadwyżki ponad 500 001 zł
X Od 700 001 zł do 1 000 000  zł 23 200 zł + 2%  nadwyżki ponad 700 001 zł
XI Od 1 000 001 zł do 2 000 000 zł 29 200 zł + 1,5% nadwyżki ponad 1 000 001 zł
XII Od 2 000 001 zł do  3 500 000 zł 44 200 zł + 1% nadwyżki ponad 2 000 001 zł
XIII Od 3 500 001 zł do 5 000 000 zł 59 200 zł + 0,75% nadwyżki ponad 3 500 001zł
XIV

Powyżej 5 000 001 zł

73 450 zł  + negocjacje nadwyżki  ponad tą kwotę, lecz wartość wpisu  nie może przekroczyć kwoty 85 000 zł

5. W przypadku zapisu lub żądania przez jedną ze stron rozpoznania sprawy o wartości sporu do 45.000 zł przez skład trzyosobowy – zamiast składu jednoosobowego – wpis od pozwu – zwiększa się o 200% przy czym zwyżkę wpisu wpłaca strona, która żąda rozpoznania sprawy w składzie trzyosobowym.
6. Rozpoznanie sprawy o wartości przedmiotu sporu ponad 5 000 001 zł może nastąpić w składzie pięcioosobowym jednak wówczas wpis podwyższa się o 1/3 części wpisu podstawowego, a zwyżkę wpisu wpłaca strona, która żąda składu pięcioosobowego.
7. W razie skierowania do Sądu Arbitrażowego pozwu z równoczesnym wnioskiem o zwrócenie się Sądu do pozwanego o uzyskanie zapisu na Sąd Arbitrażowy, powód ponosi opłatę kancelaryjną w wysokości określonej w § 1 ust 5.
8. Od odwołania się strony od wyroku I instancji wnosi się opłatę kancelaryjną w wysokości 50 % wartości określanej w § 1 ust 5.
9. Od odwołania się strony od wyroku I instancji nie wnosi się opłaty rejestrowej.

§ 3

1.W przypadku zwrotu pozwu, zostaje zwrócona cześć wpisu arbitrażowego w następujących proporcjach:
1) 70% – jeżeli cofnięto pozew po doręczeniu go pozwanemu;
2) 50% – jeżeli cofnięto pozew przed pierwszą rozprawą, a nadto przy uznaniu powództwa – zawartego w odpowiedzi na pozew.

§ 4

1.Opłata mediacyjna za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi 300zł, i nie podlega zwrotowi w razie cofnięcia wniosku o mediację. Opłatę mediacyjną pobiera się od strony wnoszącej wniosek o przeprowadzenie mediacji.
2. Wpis mediacyjny w ryczałtowej kwocie 1500 zł pobierany jest od każdej ze stron sporu za pierwsze trzy godziny mediacji. Dalsze godziny mediacji podlegają dalszemu wpisowi w kwocie 300 zł od każdej ze stron za każdą rozpoczętą dalszą godzinę mediacji. str.2/3

§ 5

1.Niezależnie od opłat arbitrażowych pobiera się zaliczki na takie wydatki jak:
1) koszty przejazdu, zakwaterowania i diety dla arbitrów;
2) wynagrodzenie biegłych i tłumaczy;
3) koszty przewozu, przechowania rzeczy itp.;
4) koszty przejazdu, zakwaterowania i diety dla mediatora;
5) koszty stawiennictwa świadka na rozprawie;
6) koszty tłumaczenia dokumentów. ( dopisać)
2. Do uiszczenia zaliczek na wydatki zobowiązana jest strona powodująca czynność, z którą związany jest wydatek. W razie podjęcia takiej czynności z urzędu Sąd Arbitrażowy decyduje o tym, która ze stron zobowiązana jest do uiszczenia zaliczki na dany wydatek.
3. Nie wpłacenie przez stronę na konto bankowe Sądu Arbitrażowego w wyznaczonym przez Sąd terminie i wysokości – wydatku lub zaliczki na poczet wydatku – jest równoznaczne z cofnięciem przez stronę wniosku dowodowego i rezygnacją z przeprowadzenia czynności sądowej.

§ 6

Taryfa opłat wchodzi w życie z dniem 01.03.2017r.

UWAGA! Wysokość opłat i wpisów podana jest w cenie netto, do której każdorazowo należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram