baner1

Statut Sądu

Statut

            Sądu Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej w Opolu.

            Tekst ujednolicony po zmianach wprowadzonych w dniu 28.06.2017r

§ 1
Nazwa i siedziba Sądu

 1. Sąd Arbitrażowy przy Opolskiej Izbie Gospodarczej, zwany dalej „Sądem”, jest wyodrębnioną, samodzielną jednostką organizacyjną Opolskiej Izby Gospodarczej, powołaną do rozstrzygania sporów powstałych w związku z określonymi umownymi lub pozaumownymi stosunkami prawnymi, poddanymi przez strony rozstrzygnięciu tego Sądu.
 2. Siedzibą Sądu jest miasto Opole.
 3. Postępowanie przed Sądem prowadzone jest na podstawie Regulaminu Sądu uchwalonego przez Radę Izby Gospodarczej na wniosek Prezesa Sądu, zgłoszony po zasięgnięciu opinii Prezydium Sądu.
 4. Sąd używa pieczęci okrągłej ze swoją nazwą i oznaczeniem siedziby.

§ 2
Organy Sądu

 Organami Sądu są:

 1. Prezes Sądu,
 2. Prezydium Sądu,
 3. Sekretarz Sądu.

§ 3
Prezes Sądu

 1. Prezesa Sądu powołuje Rada Izby Gospodarczej na wniosek Zarządu Izby na okres cztero letniej kadencji na swoim I lub II posiedzeniu nowej kadencji Rady Izby spośród kandydatów posiadających stosowne kwalifikacje.
 2. Mandat Prezesa Sądu w trakcie kadencji wygasa w razie: śmierci, zrzeczenia się funkcji, prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub przestępstwo karno – skarbowe.
 3. Rada Opolskiej Izby Gospodarczej może odwołać Prezesa Sądu w trakcie kadencji w razie:
  1)   trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków,
  2)   podjęcia działalności nie dającej się pogodzić z pełnieniem funkcji Prezesa Sądu,
  3) zaistnienia innych okoliczności szczególnych, które w świetle zasad współżycia społecznego uniemożliwiają dalsze pełnienie funkcji Prezesa.
 4. W razie odwołania Prezesa z przyczyn określonych  w ust. 3, mandat Prezesa wygasa z dniem wskazanym w uchwale o jego odwołaniu.

§ 4
Kompetencje Prezesa Sądu

 1. Prezes Sądu kieruje Sądem i reprezentuje Sąd na zewnątrz.
 2. Do zakresu działania Prezesa Sądu należy w szczególności:
  1)    wykonywanie obowiązków i uprawnień przyznanych mu w Regulaminie Sądu,
  wyłączeniu – w zakresie określonym w Regulaminie Sądu Arbitrażowego przy OIG oraz           wykonywanie innych obowiązków i uprawnień zastrzeżonych dla Prezesa Sądu w tym Regu            laminie,
  2)    nominacja zastępcza arbitrów, oraz wykonywanie innych obowiązków i uprawnień zastrzeżo-   nych dla Prezesa Sądu w tym Regulaminie Sądu,
  3)    nadzór merytoryczny nad działalnością pracowników sekretariatu Sądu,
  4)    opiniowanie projektu planu finansowego Sądu,
  5)    wnioskowanie o uchwalenie Regulaminu Sądu lub dokonania  jego zmiany,
  6)    promocja działalności Sądu
  7)    utrzymywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi sądami i instytucjami arbitrażo-      wymi oraz  środowiskami naukowymi,
  8)   inne sprawy dotyczące działalności Sądu nie zastrzeżone do właściwości innych organów Sądu.
 3. Za pełnienie swojej funkcji Prezes Sądu może otrzymywać wynagrodzenie w wysokości i na zasadach ustalonych przez Prezesa Izby.

§ 5
Prezydium Sądu

 1. Prezydium Sądu jest organem stanowiącym i opiniodawczym Sądu.
 2. W skład Prezydium Sądu wchodzą:
  1)   Prezes Sądu,
  2)   Wiceprezesi Sądu w liczbie do czterech osób. Jeden z Wiceprezesów-którego wyznacza Prezy-          dium – pełni obowiązki Prezesa , w przypadku niemożności sprawowania przez Prezesa czyn-        ności określonych Statutem lub regulaminem Sądu.
 3. Do powołania Wiceprezesa/Wiceprezesów Sądu i wygaśnięcia ich mandatów w trakcie kadencji oraz ich odwołania przed upływem kadencji stosuje się odpowiednio przepisy § 3.
 4. Do zakresu działania Prezydium Sądu należy:
  1)  określanie kierunków działania Sądu i uchwalanie w tym zakresie wytycznych wiążących orga-             ny Sądu,
  2)   nominacja zastępcza arbitrów  w zakresie zastrzeżonym w Regulaminie Sądu,
  3)   rozstrzyganie spraw o wyłączenie arbitra od orzekania w zakresie zastrzeżonym w Regulaminie Sądu,
  4)  rozpatrywanie, na wniosek Prezesa Sądu lub z własnej inicjatywy, spraw dotyczących zgodności        działania Sądu z wytycznymi Prezydium Sądu oraz spraw związanych z przestrzeganiem zasad             etyki przez arbitrów.
 5. Decyzje Prezydium zapadają w formie uchwał podejmowanych bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. W wypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Sądu.
 6. Prezydium odbywa posiedzenia w miarę potrzeb. Posiedzenia Prezydium zwołuje Prezes Sądu z własnej inicjatywy, ustala ich porządek obrad i im przewodniczy.
 7. Tryb zwoływania i odbywania posiedzeń Prezydium określa Regulamin uchwalony przez Prezydium na wniosek Prezesa Sądu.
 8. Za pełnienie swoich funkcji Wiceprezes i Wiceprezesi Sądu mogą otrzymywać wynagrodzenie w
  wysokości i na zasadach ustalonych przez Prezesa Izby.
 9. Prezes i Wiceprezesi mogą również być arbitrami i mediatorami.
 10. W obradach Prezydium uczestniczy Sekretarz Sądu

§ 6
Sekretarz Sądu

 1. Sekretarza Sądu powołuje na okres czteroletniej kadencji – Prezes Zarządu Izby, po zasięgnięciu opinii Prezesa Sądu. W sprawach merytorycznych Sekretarz Sądu podlega Prezesowi Sądu.
 2. Do zakresu działania Sekretarza Sądu należy:
  1)   wykonywanie czynności zastrzeżonych w Statucie i Regulaminie Sądu,
  2)   wykonywanie postanowień Prezesa Sądu określonych w Statucie i Regulaminie Sądu,
  3)   bieżący nadzór nad pracownikami sekretariatu Sądu,
  4)  udzielanie wyjaśnień ustnych i pisemnych dotyczących funkcjonowania Sadu, zasad wynikają-  cych z Regulaminu, jak też dotyczących sądownictwa arbitrażowego, w tym wykonywania orzeczeń arbitrażowych,
  5)   sporządzanie sprawozdań i informacji statystycznych z działalności Sądu,
  6)   przygotowywanie danych do planu finansowego i bilansu rocznego Sądu,
  7)   zatwierdzanie dokumentów stanowiących tytuł do dokonywania przez Sąd wypłat,
  8)   sprawowanie kontroli nad majątkiem pozostającym w dyspozycji Sądu,
  9)   wykonywanie innych zadań i czynności powierzonych przez organy Sądu.
 3. Zastępstwo Sekretarza Sądu, w granicach udzielonych im pisemnie upoważnień, sprawują wyznaczeni pracownicy sekretariatu Sądu.

§ 7
Arbitrzy i mediatorzy

 1. . Arbitrem i mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca odpowiednie kwalifikacje przydatne dla pełnienia funkcji arbitra korzystająca w pełni z praw publicznych.
 2. Arbiter i mediator jest bezstronny i niezależny, pełni funkcję wedle swojej najlepszej wiedzy  i umiejętności.
 3. Arbitrom i mediatorom z tytułu uczestniczenia w postępowaniu przed Sądem przysługuje honorarium w wysokości i na zasadach określonych przez Radę Opolskiej Izby Gospodarczej, przy czym podstawę obliczenia honorarium arbitrów i mediatorów stanowi ostatecznie pobrana przez Sąd opłata arbitrażowa zgodnie z „Taryfą Opłat Sądu Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej” zatwierdzoną przez Prezesa Izby Gospodarczej.
 4. Nie rzadziej niż raz w roku Prezes Sądu zwołuje Kolegium Arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej, zwane dalej „Kolegium”. W skład Kolegium wchodzą arbitrzy i mediatorzy wpisani na prowadzone przez Sąd Listy Arbitrów i Mediatorów. Kolegium ma charakter opiniodawczo – dyskusyjny. Obradami kieruje Prezes Sądu. W Kolegium uczestniczą członkowie organów Sądu oraz osoby zaproszone przez Prezesa Sądu do udziału w obradach lub ich części.
 5. Sąd prowadzi:
  1)   Listy Arbitrów Rekomendowanych przez Sąd Arbitrażowy przy Opolskiej Izbie Gospodarczej             w Opolu,
  2)  Listę Mediatorów Rekomendowanych przez Sąd Arbitrażowy przy Opolskiej Izbie Gospodar-    czej w Opolu.
 6. Szczegółowe zasady i tryb wpisów oraz wykreśleń z List, o których mowa w ustępach poprzedzających, określa Regulamin Sądu.

§ 8
Gospodarka finansowa Sądu

 1. Sąd jest samodzielną, wyodrębnioną jednostką organizacyjną Opolskiej Izby Gospodarczej.
 2. Za swoje czynności Sąd pobiera opłaty, których wysokość ustalona jest w „Taryfie Opłat Sądu Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej”.
 3. Gospodarka finansowa, rachunkowość i sprawozdawczość Sądu prowadzona jest zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i z uwzględnieniem zasad obowiązujących w Opolskiej Izbie Gospodarczej.
 4. Działalność Sądu finansowana jest z dochodów własnych. Roczny plan finansowy Sądu może przewidywać dofinansowanie jego działalności przez Opolską Izbę Gospodarczą, jeżeli dochody własne Sądu za dany rok nie są wystarczające dla pokrycia kosztów jego działalności.
 5. Podstawą gospodarki finansowej Sądu jest roczny plan finansowy.
 6. Sąd dokonuje comiesięcznych wpłat do Opolskiej Izby Gospodarczej zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług.
 7. Ostatecznego, rocznego rozliczenia z Opolską Izbą Gospodarczą, Sąd dokonuje w ciągu 7 dni po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Radę Opolskiej Izby Gospodarczej.

§ 9
Zakaz podejmowania działań sprzecznych z interesami Sądu

 1. Członkowie władz oraz pracownicy innego stałego sądu arbitrażowego mogą zostać wpisani na Listę Arbitrów i Mediatorów Sądu.
 2. Prezes i Wiceprezesi Sądu, Sekretarz Sądu oraz pracownicy Sądu, wpisani na Listę Arbitrów Sądu nie mogą występować przed Sądem jako pełnomocnik strony postępowania.

§ 10
Przepisy przejściowe i końcowe

 1. Statut wchodzi w życie z dniem 25.09.2008 roku.
 2. Do czasu powołania Prezydium Sądu uprawnienia i obowiązki Prezydium określone w Statucie lub Regulaminie Sądu wykonuje Prezes Sądu.

 

 

                                                                                              Prezes  Sądu

                                                                                                   Roman Adam Jarosiński

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram