baner1

Regulamin

Dla spraw wszczynanych po 03.12.2014 r.
Prawny tekst jednolity Regulaminu Sądu Arbitrażowego

Regulamin

Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej w Opolu
Tekst jednolity  uwzględniający zmiany dokonane w dn.: 18.09.2012 r. oraz  03.12.2014 r.
Stan prawny obowiązujący od dnia  03.12.2014 r.


Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1

Sąd Arbitrażowy

 

 1. Sąd Arbitrażowy (polubowny) przy Opolskiej Izbie Gospodarczej w Opolu, zwany dalej „Sądem”, „Sądem Arbitrażowym” lub „Sądem Polubownym przy Opolskiej Izbie Gospodarczej”, jest stałym sądem arbitrażowym (polubownym).
 2. Siedzibą Sądu jest miasto Opole.
 3. Organizację wewnętrzną Sądu określa Statut nadany uchwałą Rady Izby Gospodarczej.
 4. Sąd używa nazwy w językach obcych:
  1. angielskim: Court of Arbitration at the Chamber of Commerce in Opole,
  2. francuskim: Cour d’Arbitrage près de la Chambre de Commerce de Opole,
  3. niemieckim: Schiedsgericht bei der Wirtschaftskammer in Opole,
  4. rosyjskim: Apбитpaжный Cyд при Хозяйственной Палате в Opole.
 5. Sąd używa pieczęci okrągłej ze swoją nazwą i oznaczeniem siedziby.

§ 2

Właściwość Sądu

 

1. Sąd Arbitrażowy przy Opolskiej Izbie Gospodarczej jest właściwy, jeśli:

1) strony w umowie poddały rozstrzygnięciu Sądu spory, które powstały lub mogą powstać między nimi w związku z określonym stosunkiem prawnym (zapis na Sąd), lub
2) strona pozwana, której został doręczony pozew wraz z wnioskiem powoda o poddanie  się właściwości Sądu, wyraziła na piśmie zgodę na właściwość Sądu, lub
3) zapis na Sąd został zamieszczony w umowie (statucie) spółki handlowej albo w statucie spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia, lub
4) strony postanowiły, że spór zostanie rozstrzygnięty w trybie arbitrażu „ad hoc” administrowanego przez Sąd.

2. Sąd Arbitrażowy przy Opolskiej Izbie Gospodarczej prowadzi mediację na podstawie:

1) wniosku o przeprowadzenie postępowania zmierzającego do ugodowego zakończenia sporu,
2) umowy o mediację,
3) postanowienia sądu powszechnego kierującego strony do mediacji, jeżeli żadna ze stron nie zgłosiła sprzeciwu.

 

§ 3

Zakres właściwości

 

Pod rozstrzygnięcie Sądu strony mogą poddać wszelkie spory o prawa majątkowe lub o prawa niemajątkowe mogące stanowić przedmiot ugody sądowej, z wyłączeniem spraw rodzinnych oraz sporów z zakresu prawa pracy.

  § 4

Orzekanie o właściwości

 

 1. O właściwości Sądu oraz istnieniu, ważności (skuteczności) oraz zakresie umowy  o arbitraż (zapisu na sąd polubowny) rozstrzyga Zespół Orzekający, a umowy o mediację – mediator.
 2. Zarzut braku właściwości Sądu powinien zostać zgłoszony przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy. Zespół Orzekający może jednak rozpoznać zarzut zgłoszony później, jeżeli opóźnienie zgłoszenia zarzutu jest usprawiedliwione.
 3. W razie uwzględnienia zarzutu braku właściwości Sądu pozew podlega odrzuceniu na rozprawie lub na posiedzeniu.
 4. Jeżeli w sposób oczywisty Sąd Arbitrażowy przy Opolskiej Izbie Gospodarczej w Opolu nie jest właściwy, stosuje się §29 ust.4 niniejszego Regulaminu.

§ 5

Miejsce postępowania

 

 1. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, miejscem postępowania jest siedziba Sądu.
 2. Zespół Orzekający, po wysłuchaniu stron, może wyznaczyć inną miejscowość jako miejsce postępowania arbitrażowego, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na przedmiot postępowania, okoliczności sprawy albo dogodność dla stron.
 3. Rozprawy, posiedzenia oraz inne czynności mogą odbywać się poza miejscem postępowania arbitrażowego, w miejscu wskazanym w zarządzeniu Zespołu Orzekającego.

§ 6

Zasady i sposób postępowania

 

 1. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, wiąże je Regulamin obowiązujący w dacie (chwili) wniesienia pozwu.
 2. Zespół Orzekający, stosując postanowienia Regulaminu, uwzględnia postanowienia umowy o arbitraż (zapisu na Sąd polubowny) oraz uzgodnione przez strony zasady i sposób postępowania przed Sądem.
 3. W postępowaniu prowadzonym w trybie „ad hoc” postanowienia zawarte w Regulaminie mają zastosowanie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej.
 4. W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Zespół Orzekający powinien w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia.

§ 7

Równe traktowanie stron

 

 1. Zespół Orzekający ma obowiązek traktować strony równoprawnie, działając w sposób bezstronny.
 2. Każda strona ma prawo do wysłuchania i przedstawienia swoich wniosków i twierdzeń istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy oraz dowodów na ich poparcie lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej.

§ 8

Właściwe prawo materialne

 

Zespół Orzekający rozstrzyga spór według prawa właściwego dla danego stosunku, a gdy strony go do tego upoważniły – według ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności (ex aequo et bono). W każdym jednak wypadku Zespół Orzekający bierze pod uwagę postanowienia umowy oraz ustalone zwyczaje mające zastosowanie do danego stosunku prawnego.

 

§ 9

Język postępowania

 

 1. Strony mogą uzgodnić język: polski, angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski, w którym będzie prowadzone postępowanie. W braku odmiennego porozumienia stron, powyższe uzgodnienie odnosi się do wszystkich pism i oświadczeń pisemnych stron, rozprawy, jak również orzeczeń i zawiadomień Sądu.
 2. W braku uzgodnienia przez strony języka postępowania, językiem postępowania jest język polski. Jednakże Zespół Orzekający może, po zapoznaniu się ze stanowiskiem stron, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, zwłaszcza zaś język umowy stron oraz innych dokumentów stanowiących dowód w sprawie, zdecydować o innym niż polski języku dla określonych czynności w postępowaniu.
 3. Przewodniczący Zespołu Orzekającego powołuje osobę biegłą w tłumaczeniu do całego postępowania lub jego części, jeśli prowadzone jest ono w języku innym niż polski.
 4. Zespół Orzekający może zdecydować o tłumaczeniu na język postępowania każdego dokumentu sporządzonego w języku innym niż język postępowania albo zażądać dołączenia tłumaczenia dokumentów składanych w sprawie przez strony postępowania.
 5. Jeżeli językiem postępowania jest język inny niż polski, protokoły rozprawy oraz pisma składane przez strony lub sformułowane przez Zespół Orzekający tłumaczone są na język polski przez tłumacza zaakceptowanego przez Zespół Orzekający.
 6. Koszty uczestnictwa tłumacza na rozprawie oraz tłumaczenia dokumentów ponoszą strony według zasad określonych przez Zespół Orzekający.

§ 10

Reguła należytej staranności

 

We wszelkich sprawach Sąd oraz Zespół Orzekający dokładają należytych starań, aby wydane orzeczenie było skuteczne i wykonalne w rozumieniu odpowiednich przepisów o uznaniu i wykonaniu wyroków sądów polubownych (arbitrażowych).

§ 11

Doręczanie pism i zawiadomień pisemnych w postępowaniu

 

 1. Pisma i zawiadomienia pisemne w postępowaniu doręcza się stronie, a gdy strona ustanowiła pełnomocnika – temu pełnomocnikowi.
 2. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, każde pismo i zawiadomienie pisemne w postępowaniu arbitrażowym uważa się za doręczone, jeżeli zostało wręczone adresatowi osobiście albo dostarczone do jego siedziby, albo miejsca jego zwykłego pobytu lub na wskazany przez niego adres pocztowy.
 3. Jeżeli adresat jest przedsiębiorcą wpisanym do właściwego rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru, każde pismo i zawiadomienie pisemne wysłane na adres wskazany w rejestrze uważa się za doręczone, chyba że strona podała inny adres do doręczeń.
 4. Jeżeli żadnego z miejsc wymienionych w paragrafach poprzedzających nie można ustalić pomimo dołożenia należytej staranności, każde pismo i zawiadomienie pisemne uważa się za doręczone, jeżeli zostało wysłane do ostatniego znanego miejsca siedziby albo ostatniego znanego miejsca zwykłego pobytu adresata. W takim przypadku uważa się, że doręczenie nastąpiło w ostatnim dniu okresu, w którym przesyłka mogła zostać odebrana przez adresata.

 

§ 12

Poufność postępowania

 

 1. Postępowanie przed Sądem jest niejawne.
 2. Wszystkich uczestników postępowania przed Sądem obowiązuje zasada poufności, z uwzględnieniem zakresu, w jakim strony zasadę tę uzgodniły w umowie lub w zgodnych oświadczeniach złożonych Sądowi na piśmie lub do protokołu rozprawy. Strony mogą uzgodnić, że sam fakt wszczęcia postępowania jest okolicznością poufną.
 3. Zespół Orzekający, a przed jego ustanowieniem Prezes Sądu, może na wniosek strony postanowić o zastosowaniu środków mających na celu zapewnienie szczególnej ochrony tajemnic handlowych i innych informacji poufnych dotyczących strony lub osoby trzeciej.

§ 13

Wyłączenie możliwości podniesienia zarzutu

 

Jeżeli uchybiono uzgodnionym przez strony zasadom postępowania, a w ich braku przepisom Regulaminu, uważa się, że strona, która o powyższym uchybieniu wiedziała i nie podniosła zarzutu niezwłocznie, nie później jak w terminie 7 dni, zrzekła się możliwości podniesienia takiego zarzutu w postępowaniu przed Sądem lub w skardze o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego.

 § 14

Odpowiedzialność

 

Opolska Izba Gospodarcza i jej pracownicy oraz organy Sądu, arbitrzy, mediatorzy  i pracownicy Sądu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie działań lub zaniechań związanych z toczącym się postępowaniem arbitrażowym lub mediacją, chyba że szkoda została wyrządzona umyślnie.

 

Rozdział II

Arbitrzy i Mediatorzy

 

 § 15

Kwalifikacje arbitra i mediatora

 

 1. Arbitrem i mediatorem może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca odpowiednie kwalifikacje przydatne do pełnienia funkcji arbitra oraz korzystająca w pełni z praw publicznych.
 2. Arbiter i mediator jest bezstronny, niezależny i pełni swoją funkcję wedle najlepszej wiedzy i umiejętności.
 3. Arbiter i mediator nie może podjąć się pełnienia tej funkcji, jeżeli w danej sprawie zachodzą okoliczności, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności lub niezależności, a także wtedy, gdy nie ma on kwalifikacji określonych w umowie stron.
 4. Arbiter i mediator składają na piśmie oświadczenie o swojej niezależności i bezstronności przed udostępnieniem im akt sprawy.
 5. Arbiter i mediator obowiązany jest ujawnić arbitrom i stronom wszelkie okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwości, co do jego niezależności lub bezstronności, w szczególności swoje bezpośrednie związki i kontakty zawodowe ze stronami lub podmiotami powiązanymi, pełnomocnikami stron i ich kancelariami oraz pozostałymi arbitrami wchodzącymi w skład Zespołu Orzekającego, które miały miejsce w okresie ostatnich trzech lat.
 6. Mediator nie może brać udziału w postępowaniu arbitrażowym w sprawie, która była przedmiotem mediacji, jako arbiter lub pełnomocnik strony, chyba, że strony postanowią inaczej.

   § 16

Listy Arbitrów i Mediatorów

 

1.  Sąd prowadzi listy arbitrów rekomendowanych przez Sąd Arbitrażowy:

 1. Lista  Nr 1  – Arbitrzy  jedyni i / lub Przewodniczący Zespołów Orzekających ;
 2. Lista Nr 2  – Arbitrzy prawnicy;
 3. Lista Nr 3 –  Arbitrzy specjaliści;
 4. Lista  Nr 4 – Arbitrzy drugiej instancji;
 5.  Lista Nr 5 –  Mediatorzy;

Wyżej wymienione listy stanowią odpowiednio załączniki: od nr 2 do 6 do regulaminu.

 1. Na Listy Arbitrów i Listę Mediatorów mogą zostać wpisane osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące nieskazitelnego charakteru, korzystające w pełni z praw publicznych i posiadające kwalifikacje przydatne dla pełnienia funkcji arbitra  i mediatora.
 2. O wpisie na Listy Arbitrów i Listę Mediatorów oraz o wykreśleniu z tych list postanawia Rada Izby na wniosek Prezesa Sądu Arbitrażowego.
 3. Listy Arbitrów i Lista Mediatorów winny zawierać: imię i nazwisko arbitra lub mediatora, stopień naukowy i tytuły zawodowe, zawód i miejsce jego wykonywania, znajomość języków obcych oraz opis innych kwalifikacji i umiejętności przydatnych w postępowaniu arbitrażowym lub mediacji. Arbitrzy i mediatorzy udostępniają także inne dane osobowe na wewnętrzne potrzeby Sądu.

  § 17

Zakazy dotyczące arbitrów i mediatorów

 

Osoba wpisana na Listę Arbitrów lub Listę Mediatorów nie może orzekać  w sprawach dotyczących osób lub podmiotów, z którymi arbiter pozostawał w stosunkach, które mogłyby ograniczać jego bezstronność lub niezawisłość względnie tez wywołać u osób postronnych wątpliwości co do jego bezstronności i niezależności przy wykonywaniu obowiązków arbitra rozpoznającego dany spór

  § 18

Uprawnienia stron do powoływania arbitrów

 

 1. Strony mogą uzgodnić sposób powołania arbitrów. W braku takiego uzgodnienia powoływanie arbitrów następuje zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Strony mogą powołać na arbitra każdą osobę fizyczną spełniającą wymagania określone w Regulaminie.
 3. Arbiter jedyny oraz Arbiter Przewodniczący  powinni zostać powołani spośród osób – wpisanych na Listę Nr 1 Arbitrów  –  składających się z sędziów w stanie spoczynku i byłych długoletnich sędziów wykonujących aktualnie zawód adwokata lub radcy prawnego oraz  długoletnich arbitrów wpisanych uprzednio na listę Nr 2 Arbitrów  prawników.
 4. Strona, która powołuje arbitra spoza Listy Arbitrów, obowiązana jest podać jego imię, nazwisko, adres oraz wykonywany zawód. Strona może podać także inne znane jej kwalifikacje i umiejętności powołanego arbitra.
 5. Strona może powołać arbitra zastępczego na wypadek śmierci, ustąpienia lub odwołania powołanego przez nią arbitra.

   § 19

Nominacja zastępcza arbitrów

 

 1. W razie niepowołania arbitra przez stronę/strony, a także w innych wypadkach określonych w Regulaminie, arbitra wyznacza spośród osób wpisanych na Listy Arbitrów prezes Sądu. W przypadkach, gdy prezes Sądu posiada uprawnienia arbitra wpisanego na Listę Arbitrów nr 1 i nie sprzeciwia się powołaniu go na przewodniczącego konkretnego zespołu orzekającego lub na arbitra jedynego, zastępczego powołania go może dokonać tylko prezydium Sądu Arbitrażowego.
 2. Prezes Sądu wyznaczając arbitra bierze pod uwagę kwalifikacje, jakie arbiter, arbiter jedyny lub arbiter przewodniczący powinien posiadać stosownie do porozumienia stron, jak również inne okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla powołania do pełnienia tej funkcji osoby niezależnej i bezstronnej oraz posiadającej kwalifikacje przydatne do rozpoznania i rozstrzygnięcia sporu między stronami.
 3. Przy wyznaczaniu arbitra/arbitrów  w sporze miedzy stronami będącymi przedsiębiorcami albo  obywatelami różnych państw  mającymi   miejsce zamieszkania albo siedzibę w różnych państwach, Prezes Sądu bierze pod uwagę obywatelstwo, miejsce zamieszkania i inne powiązania arbitra/arbitrów z organami   tego państwa. Arbiter przewodniczący oraz arbiter jedyny nie mogą być związani z jakimkolwiek organem   tego państwa , chyba, że żadna ze stron nie sprzeciwi się temu –  w terminie wyznaczonym przez Prezesa Sądu.

 

§ 20

Zespół Orzekający

 

 1. „Zespół Orzekający” oznacza trzech arbitrów powołanych/wyznaczonych do rozstrzygnięcia sporu zgodnie z postanowieniami umowy o arbitraż i Regulaminu.
 2. Zespół Orzekający składa się z jednego arbitra, jeżeli strony tak uzgodniły, albo jeżeli, w braku uzgodnienia stron, tak postanowił Prezes Sądu na uzasadniony wniosek którejkolwiek ze stron.
 3. Zespół orzekający składa się ponadto z jednego arbitra mającego uprawnienia przewodniczącego Zespołu Orzekającego w sprawach o wartości przedmiotu sporu do  45 tyś zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej o ile żadna ze stron nie zażąda trzyosobowego Zespołu Orzekającego.

   § 21

Zasady powoływania arbitrów

 

 1. Arbitra jedynego przy rozpoznawaniu sporów o wartości do 45 tyś zł powołuje prezes Sądu z pośród osób z listy nr 1 arbitrów, o ile arbitra tego nie powołają zgodnie strony ze wspomnianej Listy nr 1 w terminie do złożenia odpowiedzi  na pozew.
 2. W sporach o wartości ponad 45.000 zł Sekretarz Sądu wzywa stronę powodową do wyznaczenia arbitra w terminie nie dłuższym niż 7 dni, o ile arbiter nie został wyznaczony w pozwie lub zapisie na sąd. Natomiast stronę pozwaną wzywa do złożenia odpowiedzi na pozew oraz wyznaczenia arbitra w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Sekretarz Sądu informuje jednocześnie strony o możliwości skorzystania z Listy nr 2 i 3 Arbitrów Rekomendowanych przez Sąd Arbitrażowy. W razie niepowołania arbitra przez stronę, arbitra wyznacza Prezes Sądu.
 3. Sekretarz Sądu wzywa arbitrów powołanych zgodnie z ust. 2 do powołania arbitra przewodniczącego oraz wyznaczenia terminu pierwszej rozprawy w terminie 7 dni. W razie niepowołania arbitra przewodniczącego przez arbitrów wyznacza go Prezes Sądu lub Prezydium Sądu.
 4. Jeżeli strony uzgodniły, ze arbitra ma powołać określona osoba trzecia, osoba trzecia powołuje tego arbitra odpowiednio w terminach wskazanych  w ust. 1 i 2. W przypadku, gdy osoba ta nie dokonała powołania w wyżej wskazanym terminie, Sąd Arbitrażowy wezwie strony do zobowiązania osoby trzeciej do powołania arbitra w terminie 14 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu arbitra wyznacza Prezes Sądu, chyba, że strony postanowią inaczej.
 5. Wybrani lub wyznaczeni arbitrzy powołują zgodnie arbitra przewodniczącego z Listy nr 1 w terminie 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu wyboru przewodniczącego dokonuje prezes Sądu lub prezydium Sądu.
 6. Jeśli strony ustalą, że spór o wartości ponad 45 000 zł ma rozstrzygnąć jeden arbiter, (tzw. arbiter jedyny) strony winny go wyznaczyć zgodnie z Listy nr 1 arbitrów w terminie 14 dni od doręczenia pozwu stronie pozwanej. Po bezskuteczny, upływie tego terminu arbitra jedynego wyznacza prezes Sądu lub prezydium Sądu.

    § 22

Wielość osób po jednej ze stron

 

 1. Jeżeli kilka osób uczestniczy po stronie powodowej lub pozwanej, osoby te, w terminie określonym w § 21 ust. 1, zgodnie powołują jednego arbitra.
 2. W razie niepowołania arbitra w trybie określonym w ust.1, arbitra wyznacza Prezes Sądu.
 3. Wezwania lub inne pisma Sądu i stron kierowane są do wszystkich osób występujących po każdej ze stron.

   § 23

Umowa z arbitrem

 

 1. Sekretarz Sądu zawiera w imieniu Sądu z arbitrem umowę („Umowa z Arbitrem”), w której arbiter zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, do należytego wykonania obowiązków arbitra.
 2. Wpis arbitrażowy dzielony jest pomiędzy Sąd i arbitrów według zasad określonych w  odrębnych przepisach. Ostateczną  wysokość wynagrodzenia ustala Prezes Sadu.
 3. W razie odmowy lub niemożności zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, tryb określony w § 21 stosuje się odpowiednio, przy czym w razie ponownej odmowy lub niemożności zawarcia Umowy z Arbitrem, arbitra wyznacza Prezes Sądu.

   § 24

Wyłączenia arbitra

 

 1. Arbiter może być wyłączony tylko wówczas, jeśli zachodzą okoliczności, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do jego niezależności lub bezstronności, a także, gdy nie ma on kwalifikacji określonych w umowie stron oraz wymaganych niniejszym Regulaminem. Jeżeli strony nie określiły trybu postępowania o wyłączenie arbitra, stosuje się postanowienia Regulaminu.
 2. Strona żądająca wyłączenia arbitra składa pisemny wniosek do Prezesa Sądu,                   podając okoliczności uzasadniające żądanie (podstawy wyłączenia).
 3. Strona może żądać wyłączenia arbitra w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o podstawie jego wyłączenia. Po upływie tego terminu uważa się, że strona zrzekła się uprawnienia do żądania wyłączenia arbitra na tej podstawie.
 4. Wyłączenia arbitra, którego strona sama powołała lub w powołaniu, którego uczestniczyła, strona ta może żądać tylko na podstawie okoliczności, o których dowiedziała się po jego powołaniu.
 5. Sekretarz Sądu przekazuje odpis wniosku o wyłączenie arbitra drugiej stronie oraz arbitrom z wezwaniem do ustosunkowania się do jego treści w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż 14 dni.
 6. Prezydium Sądu rozstrzyga w przedmiocie wniosku o wyłączenie arbitra w formie postanowienia, które nie wymaga uzasadnienia.
 7. Złożenie wniosku o wyłączenie arbitra nie ma wpływu na bieg postępowania, chyba, że Zespół Orzekający postanowi inaczej.

   § 25

Zmiana arbitra i kontynuowanie postępowania

 

 1. Zmiana arbitra następuje w wypadku jego śmierci, ustąpienia, wyłączenia, odwołania przez strony lub Prezesa Sądu w formie postanowienia, a także w razie odmowy lub niemożności zawarcia Umowy z Arbitrem.
 2. Arbiter może ustąpić w każdym czasie, składając Prezesowi Sądu pisemne oświadczenie z podaniem powodów ustąpienia. Jeżeli ustąpienie nastąpiło bez ważnych powodów, arbiter ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę.
 3. Strony mogą w każdym czasie odwołać każdego arbitra składając Prezesowi Sądu zgodne oświadczenie na piśmie. W wypadku uczestnictwa kilku osób po stronie powodowej lub po stronie pozwanej, wymagane jest zgodne oświadczenie wszystkich tych osób.
 4. Każda ze stron może wystąpić do Prezesa Sądu o wydanie postanowienia o odwołaniu arbitra, który nie wykonuje należycie swoich funkcji, w szczególności, jeżeli jest oczywiste, że arbiter nie wykona swych czynności w odpowiednim terminie, lub, jeżeli opóźnia się z ich wykonywaniem bez uzasadnionej przyczyny. Z przyczyn nadzwyczajnych Prezes Sądu może wydać takie postanowienie także z urzędu.
 5. O powtórzeniu powołania arbitra przez strony, stronę lub arbitrów, decyduje Prezes Sądu.
 6. O powtórzeniu części lub całości postępowania z udziałem nowego arbitra, decyduje Zespół Orzekający w formie postanowienia.
 7. W razie dwukrotnego ustąpienia lub odwołania przez strony lub Prezesa Sądu arbitra powołanego przez tę samą stronę, druga strona może, w terminie tygodnia od dnia, w którym powzięła wiadomość o ustąpieniu lub odwołaniu arbitra, żądać zastępczego wyznaczenia arbitra za tę stronę przez Prezesa Sądu. Powyższy przepis stosuje się także w razie kolejnego ustąpienia lub odwołania arbitra.

Rozdział III

Postępowanie przed Sądem

 

   § 26

Wszczęcie postępowania arbitrażowego

 

 1. Wszczęcie postępowania arbitrażowego następuje przez wniesienie pozwu.
 2. W wypadku uchylenia wyroku Sądu Arbitrażowego przez sąd powszechny, ponowne podjęcie postępowania w sprawie następuje na podstawie wniosku jednej ze stron.
 3. W razie zawieszenia przed sądem powszechnym postępowania ze skargi o uchylenie wyroku Sadu Arbitrażowego, w celu usunięcia podstaw do jego uchylenia, ponowne podjęcie przez Zespół Orzekający postępowania w sprawie następuje na wniosek jednej ze stron.

   § 27

Zabezpieczenie roszczenia lub dowodu

 

 1. Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej, Zespół Orzekający, na wniosek strony, która uprawdopodobniła dochodzone roszczenie, może postanowić o zastosowaniu takiego sposobu zabezpieczenia roszczenia, który uzna za właściwy ze względu na przedmiot sporu. Uwzględniając wniosek, Zespół Orzekający wydaje postanowienie wraz z uzasadnieniem oraz może uzależnić jego wykonanie od złożenia przez stronę stosownego zabezpieczenia.
 2. Postanowienie, o którym mowa w ust.1, podlega wykonaniu po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd powszechny i może być przez Zespół Orzekający, na wniosek strony, zmienione lub uchylone.
 3. Strony mogą zwracać do sądu powszechnego z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia oraz o zabezpieczenie dowodu w związku z toczącym się postępowaniem arbitrażowym. Składanie takich wniosków przez strony postępowania arbitrażowego nie jest uznawane za sprzeczne z umowa o arbitraż. Strony zobowiązane są do pisemnego poinformowania Sądu o uzyskanych w ten sposób zabezpieczeniach.
 4. Na wniosek strony, Zespół Orzekający może postanowić o zabezpieczeniu dowodu, jeśli jest to niezbędne ze względu na okoliczności sprawy. Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia dowodu wymaga uzasadnienia.

§ 28

Pozew

 

 1. Pozew wnoszony jest do Sądu w języku postępowania tj. w języku polskim, a jeśli językiem postępowania nie jest język polski, wraz z jego tłumaczeniem na ten język z dołączoną niezbędną liczbą kopii dla każdej z osób pozwanych oraz dla każdego arbitra.
  1. Pozew powinien zawierać:

1)   oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich adresów oraz – w wypadku przedsiębiorców – odpisy z rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru,

2)   wskazanie umowy o arbitraż (zapisu na sąd polubowny) lub inne uzasadnienie właściwości Sądu, a w braku odmiennej umowy stron – wskazanie języka postępowania oraz miejsca postępowania arbitrażowego,

3)   oznaczenie wartości przedmiotu sporu,

4)   dokładnie określone żądanie wraz z jego uzasadnieniem oraz z powołaniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

 1. Pozew powinien wskazywać arbitra powołanego przez stronę lub powinien zawierać wniosek o wyznaczenie arbitra przez Prezesa Sądu. Pozew może także zawierać wniosek  o rozpoznanie sprawy przez arbitra jedynego.
 2. W braku odmiennego uzgodnienia stron pozew może zostać zmieniony lub uzupełniony w toku postępowania, chyba że Zespół Orzekający uzna to za niedopuszczalne.
 3. Cofnięcie powództwa, bez zrzeczenia się roszczenia, jest skuteczne po wyrażeniu zgody przez drugą stronę, lub, gdy nastąpiło przed wyznaczeniem rozprawy.
 4. Jeżeli powód cofnie powództwo i zrzeknie się roszczenia przed dokonaniem wyboru arbitra przewodniczącego lub arbitra jedynego, Prezes Sądu umarza postępowanie.

   § 29

Opłacenie pozwu i uzupełnienie jego braków

 

 1. Sekretarz Sądu wzywa stronę powodową, aby w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż 7 dni, uiściła opłatę rejestracyjną i wpis arbitrażowy, a jeżeli pozew nie odpowiada wymaganiom określonym w § 28 ust. 1, 2 oraz 3 – uzupełniła jego braki. Wysokość opłat określa „Taryfa opłat za czynności Sądu Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej” zwana dalej „Taryfą opłat” stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, obowiązującą w dacie wniesienia pozwu.
 2. W razie nieuzupełnienia pozwu lub nieuiszczenia opłaty rejestracyjnej i/lub wpisu arbitrażowego w całości w terminie, o którym mowa w ust. 1, Sekretarz Sądu zarządza zwrot pozwu.
 3. W braku wskazania arbitra w pozwie, Sekretarz Sądu wzywa stronę powodową do wyznaczenia arbitra zgodnie z § 21 ust. 1.
 4. Jeżeli w sposób oczywisty Sąd Arbitrażowy przy Opolskiej Izbie Gospodarczej nie jest właściwy, Sekretarz Sądu, bez rozstrzygania o istnieniu, ważności (skuteczności) oraz  zakresie umowy o arbitraż (zapisu na sąd polubowny), niezwłocznie zwraca na to uwagę powodowi wzywając go do zajęcia stanowiska na piśmie w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż 14 dni. Jeżeli powód nie podtrzyma pozwu, sprawę uznaje się za nie wszczętą. Jeżeli powód podtrzyma stanowisko o właściwości Sądu Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej, a także w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, stosuje się  ust. 1.
 5. Zespół Orzekający – w razie uzasadnionej wątpliwości – może określić rzeczywistą wartość przedmiotu sporu. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

    § 30

Pisma w toku postępowania

 

 1. Wszelkie pisma w toku postępowania arbitrażowego strony kierują do Sądu w takiej liczbie kopii jak pozew – § 28 ust1 stosuje się odpowiednio.
 2. Po ustanowieniu Zespołu Orzekającego strona obowiązana jest doręczyć odpisy pism wraz z załącznikami bezpośrednio drugiej stronie.

   § 31

Odpowiedź na pozew

 

 1.  Po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej i wpisu arbitrażowego, Sekretarz Sądu doręcza stronie pozwanej pozew wraz z Regulaminem i Listą Arbitrów oraz wzywa ją, aby w terminie oznaczonym wniosła odpowiedź na pozew. Sekretarz Sądu informuje o wyznaczeniu arbitra przez stronę powodową i wzywa stronę pozwaną do wyznaczenia arbitra zgodnie z Regulaminem.
 2. Sekretarz Sądu, po złożeniu przez ustanowionych arbitrów oświadczeń, o których mowa  w §15 ust. 4, niezwłocznie przekazuje im akta sprawy.
 3. Brak odpowiedzi na pozew nie wstrzymuje postępowania.

  § 32

Powództwo wzajemne i zarzut potrącenia

 

 1. Do czasu zakończenia pierwszego posiedzenia na rozprawie głównej strona pozwana może wnieść pozew wzajemny, jeżeli wzajemne roszczenie pozwanego pozostaje w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia, a jego rozpoznanie należy do właściwości Sądu.
 2. Do pozwu wzajemnego stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące pozwu. Pozew wzajemny podlega rozpoznaniu przez Zespół Orzekający ustanowiony dla rozpoznania pozwu głównego.
 3. Do czasu zamknięcia rozprawy strona pozwana może podnieść zarzut potrącenia, jeżeli roszczenie pozwanego nadaje się do potrącenia z roszczeniem powoda.
 4. Na wniosek stron, zgłoszony do czasu zamknięcia rozprawy, Zespół Orzekający może zdecydować o połączeniu do wspólnego rozpoznania roszczenia zgłoszonego w innej sprawie między tymi stronami przed Sądem Arbitrażowym przy Opolskiej Izbie Gospodarczej.

   § 33

Dopuszczenie osoby trzeciej do udziału w toczącym się postępowaniu

 

 1. Dopuszczenie osoby trzeciej do udziału w toczącym się postępowaniu arbitrażowym może nastąpić za zgodą stron, na podstawie postanowienia Zespołu Orzekającego.
 2. Sekretarz Sądu wzywa osobę wskazaną w postanowieniu Zespołu Orzekającego, aby w terminie oznaczonym uiściła wpis arbitrażowy w wysokości określonej w „Taryfie opłat” obowiązującej w dacie wniesienia pozwu. Nieuiszczenia wpisu arbitrażowego  w ustalonym terminie skutkuje niedopuszczeniem osoby trzeciej do udziału w postępowaniu.
 3. Osobie trzeciej nie przysługuje prawo wyboru arbitra.

   § 34

Zawieszenie postępowania

 

 1. Zespół Orzekający zawiesza postępowanie na zgodny wniosek stron.
 2. Zespół Orzekający może, nie wcześniej niż po złożeniu odpowiedzi na pozew lub bezskutecznym upływie terminu zakreślonego do jego złożenia, zawiesić postępowanie:

1) na wniosek powoda,
2) na wniosek pozwanego ze względu na inne toczące się postępowanie, od wyniku którego zależy rozstrzygnięcie  sprawy,
3) z urzędu, jeżeli zachodzą okoliczności uniemożliwiające nadanie sprawie dalszego biegu.

 1. Zespół Orzekający może postanowić o podjęciu postępowania na wniosek strony, a z urzędu, jeżeli przyczyna zawieszenia ustała. Jednakże Zespół Orzekający może podjąć postępowanie zawieszone z przyczyny określonej w ust. 2 pkt. 2 stosownie do okoliczności, także przed prawomocnym zakończeniem postępowania, ze względu, na które zawieszenie nastąpiło.
 2. Zespół Orzekający może, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie zawieszone na wniosek stron lub strony, jeżeli:

1) strony zgodnie o to wnoszą,
2) żadna ze stron nie złoży wniosku o podjęcie postępowania przed upływem roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu, ani też w innym terminie nie sprzeciwi się jego umorzeniu.

 1. Zespół Orzekający postanawia o umorzeniu postępowania w każdym przypadku, gdy od jego zawieszenia upłynęły trzy lata.

   § 35

Rozprawa

 

 1. Zespół Orzekający rozpoznaje sprawę na rozprawie, chyba że strony uzgodniły, że postępowanie prowadzone będzie bez wyznaczania rozprawy, albo jeżeli strony wyczerpująco przedstawiły okoliczności, które uznają za istotne dla obrony swoich praw, a Zespół Orzekający uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną do rozstrzygnięcia bez przeprowadzenia rozprawy. Jednakże Zespół Orzekający rozpoznaje sprawę na rozprawie, jeżeli zażąda tego jedna ze stron, które nie uzgodniły, że postępowanie prowadzone będzie bez wyznaczania rozprawy.
 2. Rozprawa jest niejawna. Poza stronami i ich pełnomocnikami w rozprawie mogą brać udział jedynie osoby wezwane oraz, za zgodą stron i Zespołu Orzekającego, inne osoby – nie więcej niż po dwie wskazane przez każdą ze stron. Na rozprawie mogą być obecni Prezes Sądu, Wiceprezesi Sądu oraz Sekretarz Sądu i protokólant.
 3. Termin rozprawy wyznacza Przewodniczący Zespołu z uwzględnieniem wniosków stron, które zamierzają uczestniczyć w rozprawie osobiście. Przewodniczący Zespołu wydaje zarządzenia niezbędne do przygotowania rozprawy, tak, aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło, jeżeli to możliwe, już na pierwszym posiedzeniu. O terminie i miejscu rozprawy zawiadamia strony Sekretarz Sądu.
 4. Rozprawą kieruje Przewodniczący Zespołu Orzekającego. Arbitrowi jedynemu przysługują uprawnienia Przewodniczącego Zespołu Orzekającego i Zespołu Orzekającego.
 5. Nieobecność na rozprawie strony lub jej pełnomocnika, prawidłowo powiadomionych, nie wstrzymuje postępowania.

   § 36

Dowody

 

 1. Zespół Orzekający rozstrzyga według własnego przekonania o wnioskach dowodowych stron. Zespół Orzekający może w szczególności przeprowadzić dowód z dokumentów, oględzin, z przesłuchania świadków, stron, z opinii biegłych, a także inne dowody, jakie uzna za niezbędne dla wyjaśnienia sprawy. Zespół Orzekający może żądać od stron dostarczenia biegłemu odpowiednich informacji, przedstawienia lub udostępnienia do zbadania dokumentów lub innych przedmiotów.
 2. W braku odmiennego uzgodnienia stron, biegły, po przedstawieniu swojej opinii na piśmie, na żądanie strony, lub, gdy Zespół Orzekający uzna to za konieczne, bierze udział w rozprawie w celu udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania stron i Zespołu Orzekającego.
 3. Zespół Orzekający ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Zespół Orzekający ocenia na tej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu.
 4. W razie potrzeby przeprowadzenia dowodu poza miejscem rozprawy, Zespół Orzekający może zlecić taką czynność jednemu z arbitrów. Strony i ich pełnomocnicy mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu przez arbitra wyznaczonego przez Zespół Orzekający.
 5. W razie potrzeby Zespół Orzekający może zwrócić się do właściwego sądu powszechnego o przeprowadzenie dowodu lub czynności, której sam nie może wykonać.
 6. Sąd pobiera zaliczki na czynności przeprowadzane przez Zespół Orzekający zgodnie z „Taryfą opłat” obowiązującą w dniu wniesienia pozwu.

   § 37

Protokoły

 

 1. Protokoły sporządza się z przebiegu rozprawy i innych czynności Zespołu Orzekającego lub czynności dokonanych przez arbitra wyznaczonego przez Zespół Orzekający zgodnie z § 36 ust. 4. Protokolanta wyznacza Sekretarz Sądu.
 2. Protokół sporządza się w języku postępowania, chyba, że strony postanowią inaczej. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu Orzekającego oraz protokolant.
 3. Przebieg czynności protokołowanych może zostać utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej dźwięk i/lub obraz, o czym należy przed uruchomieniem aparatury uprzedzić wszystkie strony uczestniczące w czynności.Nagrywanie za pomocą aparatury rejestrującej jest jedynie materiałem pomocniczym  dla zespołu  orzekającego, sporządzanym dla celów orzekania lub sporządzenia pisemnego protokołu . Z uwagi na zasadę poufności postępowania przed Sądem Arbitrażowym , nagrania te nie mogą zostać ujawniane jakimkolwiek osobom postronnym i nie mogą być udostępniane nikomu  poza stronami i wydawane poza  siedzibę Sądu Arbitrażowego.
 4. Stronom i ich pełnomocnikom, Sąd – na ich wniosek – wydaje odpisy protokołów (odpłatnie) za pokwitowaniem oraz udostępnia możliwość przejrzenia akt sprawy w godzinach urzędowania.
 5. Strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu, nie później jednak niż na następnym posiedzeniu, a protokołu rozprawy, na której nastąpiło jej zamknięcie – aż do czasu doręczenia jej wyroku.

   § 38

Zamknięcie rozprawy

 

 1. Przewodniczący Zespołu Orzekającego zamyka rozprawę, gdy Zespół Orzekający uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną, lub uzna, że strony mogły wyczerpująco przedstawić okoliczności, które uważają za istotne dla obrony swoich praw.
 2. Przewodniczący Zespołu Orzekającego może otworzyć zamkniętą rozprawę, jeżeli przed wydaniem wyroku, Zespół Orzekający uzna to za konieczne.

§ 39

Umorzenie postępowania

 

Poza wypadkami, o których mowa w § 28 ust. 6 i § 34 ust. 4, Zespół Orzekający postanawia  o umorzeniu postępowania jeżeli:

1) powód cofnął pozew, chyba że pozwany zgłosił sprzeciw a Zespół Orzekający uznał, że ma on interes prawny w rozstrzygnięciu sporu,
2) dalsze postępowanie stało się zbędne lub niemożliwe.

  Rozdział IV

Wyroki i Postanowienia

 

 § 40

Orzeczenia Sądu

 

 1. Zespół Orzekający rozstrzyga sprawę wyrokiem.
 2. W wypadkach określonych w Regulaminie oraz innych sprawach niewymagających wydania wyroku, Prezes Sądu, Prezydium Sądu oraz Zespół Orzekający wydają postanowienia. Postanowienia nie podlegają zaskarżeniu.

   § 41

Wyroki

 

 1. Wyrok powinien zostać wydany w ciągu 14 dni od zamknięcia rozprawy. Sekretarz Sądu może z urzędu, bądź na wniosek Przewodniczącego Zespołu Orzekającego, przedłużyć powyższy termin na czas oznaczony, jeśli jest to niezbędne ze względu na złożoność problemów będących przedmiotem rozstrzygnięcia lub inne okoliczności sprawy.
 2. Zespół Orzekający wydaje wyrok po przeprowadzeniu niejawnej narady obejmującej dyskusję oraz głosowanie nad wyrokiem a w razie potrzeby, także nad zasadniczymi motywami rozstrzygnięcia. Wyrok zapada większością głosów. Jeżeli jeden z arbitrów odmawia udziału w głosowaniu, pozostali arbitrzy mogą przeprowadzić głosowanie bez jego udziału.
 3. Arbiter, który w głosowaniu nie zgodził się z większością, może zgłosić zdanie odrębne, czyniąc odpowiednią wzmiankę przy swoim podpisie na wyroku. Arbiter ten może także złożyć do akt sprawy uzasadnienie zdania odrębnego, które powinno zostać sporządzone       w takim samy terminie jak uzasadnienie wyroku.
 4. Prezes Sądu może żądać od Przewodniczącego Zespołu Orzekającego wyjaśnienia przyczyn niewydania przez Zespół Orzekający wyroku w terminie określonym w ust. 1.

    § 42

Treść wyroku

 

Wyrok powinien zawierać:

1) oznaczenie arbitrów i stron oraz datę, i miejsce wydania wyroku; w braku wskazania  w treści wyroku miejsca jego wydania, uważa się, że jest nim miejsce postępowania arbitrażowego,
2) podstawę właściwości Sądu (powołanie zapisu na Sąd),
3) rozstrzygnięcie o wszystkich żądaniach pozwu lub zgłoszonych w toku postępowania wraz z uzasadnieniem obejmującym motywy, którymi Zespół Orzekający kierował się przy wydaniu wyroku,
4) rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania podejmuje każdorazowo Zespół Orzekający, przy czym w zakresie kosztów zastępstwa procesowego uwzględniane są zasady  i stawki obowiązujące w postępowaniu przed sądami powszechnymi,
5) na wniosek strony – rozstrzygnięcie o kosztach przejazdów i noclegów arbitrów, które obciążają tę stronę i rozliczane są z zaliczki pobranej od niej przez Sąd na wydatki arbitrażowe.

   § 43

Wyrok częściowy i wyrok wstępny

 

 1. Zespół Orzekający może wydać wyrok częściowy, jeżeli do rozstrzygnięcia nadaje się tylko część żądania lub niektóre żądania pozwu albo pozwu wzajemnego.
 2. Wyrokiem częściowym Zespół Orzekający może także rozstrzygnąć o całości żądania pozwu albo pozwu wzajemnego.
 3. Zespół Orzekający może wydać wyrok wstępny, uznając roszczenie za usprawiedliwione, co do zasady, prowadząc dalej postępowanie (rozprawę), co do spornej wysokości żądania.

   § 44

Forma, podpisanie i doręczenie wyroku

 

 1. Wyrok sporządzany jest na piśmie i doręczany stronom postępowania po uiszczeniu wszystkich kosztów postępowania.
 2. Oryginał wyroku i wszystkie jego odpisy muszą być opatrzone podpisami wszystkich członków Zespołu Orzekającego, nie mniej jednak niż dwóch członków Zespołu Orzekającego, z zaznaczeniem przyczyny braku podpisu którejkolwiek z nich oraz podpisami Prezesa Sądu i Sekretarza Sądu, a także pieczęcią Sądu.
 3. Prezes Sądu i Sekretarz Sądu podpisując wyrok stwierdzają, że Zespół Orzekający powołany został zgodnie z Regulaminem oraz że podpisy członków Zespołu Orzekającego są autentyczne.
 4. Prezes Sądu, przed podpisaniem wyroku może, bez ingerencji w merytoryczną treść rozstrzygnięcia, przekazać wyrok Przewodniczącemu Zespołu Orzekającego w celu dokonania niezbędnych poprawek formalnych.

   § 45

Orzeczenie w wypadku ugody

 

 1. Jeżeli po dokonaniu wyboru arbitra przewodniczącego lub arbitra jedynego strony zawrą ugodę,  Zespół Orzekający:

1) wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania,
2) na wniosek stron nadaje ugodzie formę wyroku.

 1. Osnowa ugody zawartej przed Sądem powinna zostać wciągnięta do protokołu

 i stwierdzona podpisami stron.

   § 46

Sprostowanie i wykładnia wyroku

 

 1. Strona, w terminie 14 dni od daty otrzymania wyroku, może zgłosić wniosek, doręczając jego odpis drugiej stronie,

a) rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści wyroku (wykładnię wyroku),
b) sprostowanie w tekście wyroku niedoskonałości, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek.

 1. Zespół Orzekający może dokonać sprostowania wyroku także z urzędu.
 2. Wzmiankę o sprostowaniu wyroku postanowieniem Zespołu Orzekającego umieszcza się na oryginale wyroku oraz na jego odpisach. Dalsze odpisy wyroku wydaje się  z uwzględnieniem sprostowania.
 3. Wykładnia wyroku, dokonana przez Zespół Orzekający, stanowi jego integralną część.

  § 47

Uzupełnienie wyroku

 

 1. Strona może, w terminie 30 dni od daty otrzymania wyroku, zgłosić wniosek, doręczając jego odpis drugiej stronie, o rozstrzygnięcie o żądaniach zgłoszonych w pozwie lub w postępowaniu, o których Zespół Orzekający nie orzekł w wyroku (uzupełnienie wyroku).
 2. Jeżeli Zespół Orzekający uzna wniosek za zasadny, wydaje wyrok uzupełniający w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. § 41 ust. 1 zd. 2 stosuje się odpowiednio.
 3. Zespół Orzekający wydaje wyrok uzupełniający także w razie podjęcia postępowania zgodnie z § 26 ust. 3, po wykonaniu czynności wskazanych przez sąd powszechny. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

   § 48

Publikacja orzeczeń

 

Prezydium Sądu może wyrazić zgodę na publikację orzeczenia w całości lub w części, zapewniając anonimowość oraz poszanowanie woli i interesów stron postępowania.

  Rozdział V

Mediacja

 

 § 49

Wszczęcie postępowania mediacyjnego

 

 1. Przed wszczęciem postępowania przed sądem arbitrażowym (polubownym) lub sądem powszechnym, strona sporu może zwrócić się do Sądu Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej z wnioskiem o przeprowadzenie, na podstawie Regulaminu, postępowania zmierzającego do ugodowego zakończenia sporu przedstawionego we wniosku.
 2. Wniosek o przeprowadzenie mediacji powinien zawierać: oznaczenie stron, żądanie wraz    z przytoczeniem uzasadniających je okoliczności, podpis strony oraz wymienienie załączników. Jeżeli strony zawarły umowę o mediację na piśmie, do wniosku dołącza się odpis tej umowy.

   § 50

Wniesienie opłaty mediacyjnej oraz wezwanie drugiej strony

 

 1. Sekretarz Sądu wzywa wnioskodawcę, aby w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż 14 dni, uiścił opłatę rejestracyjną oraz połowę opłaty mediacyjnej w wysokości określonej w „Taryfie opłat” obowiązującej w dniu złożenia wniosku, a jeżeli wniosek nie odpowiada wymaganiom określonym w § 49 ust. 2 – uzupełnia jego braki.
 2.  Po uiszczeniu opłat przez wnioskodawcę, Sekretarz Sądu doręcza drugiej stronie wniosek   i wzywa ją do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w postępowaniu mediacyjnym oraz do uiszczenia połowy opłaty mediacyjnej, w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż 21 dni.
 3. Jeżeli druga strona nie wyraziła zgody na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, zwraca się wnioskodawcy wpłaconą przez niego opłatę mediacyjną.

    § 51

Mediator

 

 1. Po wyrażeniu przez drugą stronę sporu zgody na postępowanie mediacyjne i po wpłaceniu przez nią połowy opłaty mediacyjnej, Sekretarz wzywa strony do powołania mediatora,         w terminie nie dłuższym niż 14 dni, przesyłając im jednocześnie Listę Mediatorów.
 2. W braku powołania mediatora przez strony, mediatora wyznacza Prezes Sądu spośród osób wpisanych na Listę Mediatorów.
 3. Dotyczące arbitrów przepisy § 20 ust. 2, § 22 ust. 3, § 24 – 25 oraz § 26 ust. 1 – 3, stosuje się odpowiednio do mediatora, z tym, że uprawnienia Zespołu Orzekającego przysługują mediatorowi.

   § 52

Postępowanie mediacyjne

 

 1. Po otrzymaniu od stron akt dotyczących sporu, mediator organizuje spotkanie mediacyjne, wysłuchuje strony i przedstawia stronom propozycję polubownego uregulowania sporu.
 2. Przed spotkaniem mediacyjnym lub w trakcie jego trwania, mediator może porozumiewać się ze stronami wspólnie, lub z każdą z osobna, nakłaniając je do zawarcia ugody.
 3. Mediator powinien dołożyć starań, aby postępowanie mediacyjne zakończyło się na pierwszym spotkaniu, chyba, że strony i mediator postanowią inaczej.
 4. Wszelkie oświadczenia, wyjaśnienia i wnioski stron, złożone w trakcie postępowania mediacyjnego w związku z możliwością ugodowego zakończenia sporu, nie mogą być brane pod uwagę w postępowaniu arbitrażowym, ani sądowym, chyba, że strony postanowią inaczej.

   § 53

Zakończenie postępowania mediacyjnego

 

 1. Jeżeli strony wyrażą zgodę na zawarcie ugody, mediator sporządza protokół, zawierający warunki i osnowę ugody. Postępowanie mediacyjne kończy się podpisaniem protokołu przez strony i mediatora.
 2. Jeżeli mediacja nie doprowadzi do zawarcia przez strony ugody, postępowanie mediacyjne zostanie zakończone złożeniem przez mediatora do akt sprawy oświadczenia na piśmie stwierdzającego, że do ugody nie doszło.

   § 54

Nadanie ugodzie formy wyroku

 

 1. Na zgodny wniosek stron o nadanie ugodzie zawartej w postępowaniu mediacyjnym formy wyroku, Prezes Sądu wyznacza mediatora arbitrem uprawnionym do wydania wyroku.
 2. Sekretarz Sądu wzywa strony, aby w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż 7 dni, uiściły wpis arbitrażowy należny z tytułu rozstrzygnięcia sporu przez Sąd, z uwzględnieniem dokonanych opłat mediacyjnych. Wysokość wpisu arbitrażowego określona jest w „Taryfie opłat” obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
 3. Do wyroku wydanego w wyniku postępowania mediacyjnego, stosuje się odpowiednio przepisy § 40 – 44 oraz § 46 – 47 Regulaminu.

 

    Rozdział VI

   II Instancja Sądu Arbitrażowego

Postępowanie odwoławcze

§55

 1. W zapisie na Sad Arbitrażowy bądź w toku postępowania- nie później jednak niż przed zamknięciem rozprawy- strony mogą wspólnie zastrzec możliwość odwołania się od wyroku sądu pierwszej instancji w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przekracza          100 000 zł.
 2. Przewidywane odwołanie strony mogą poddać ograniczeniom przedmiotowym.
 3. Termin do wniesienia odwołania wynosi 30 dni liczonych od daty otrzymania wyroku pierwszej instancji z uzasadnieniem.

§ 56

Odwołanie powinno czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a nadto zawierać :

 1. oznaczenie wyroku, od którego jest wniesione, ze wskazaniem zakresu zaskarżenia,
 2. zwięzłe przedstawienie zarzutów i ich uzasadnienie,
  1. wniosek o zmianę lub uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.

 

Odwołania od wyroku I instancji Sądu Arbitrażowego

 

§ 57

Możliwość odwołania się od wyroku pierwszej instancji Sądu Arbitrażowego zależy od uzgodnienia przez strony w  zapisie na Sąd Arbitrażowy lub później do momentu zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji Sądu Arbitrażowego przy OIG w Opolu, że w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 100 000 zł, każda ze stron sporu ma prawo odwołać się od wyroku I Instancji tegoż Sądu.  (podstawa art. 1205 § 2 kodeks postępowania cywilnego)

Uzgodnienie to musi mieć charakter pisemny z datą uzgodnienia tego postanowienia . Termin odwołania od wyroku pierwszej instancji wynosi  30 dni od daty otrzymania przez stronę skarżącą wyroku pierwszej instancji wraz z uzasadnieniem, a w razie wystąpienia przez strony   z wnioskiem o rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści wyroku (wykładni wyroku ) od daty otrzymania tej wykładni.

W pisemnym uzgodnieniu stron co do nadania postępowaniu arbitrażowemu charakteru dwuinstancyjności strony mogą ustalić zakres postępowania dwuinstancyjnego.

§ 58

Podstawą zaskarżenia wyroku mogą być również zarzuty :

 1. braku lub nieważności względnie bezskuteczności zapisu na sąd polubowny.
 2. niezawiadomienia strony o możliwości wyznaczenia arbitra, o postępowaniu przed sądem polubownym lub innej przyczynie pozbawienia  możności obrony swoich praw przed sądem polubownym.
 3. wydania przez sąd polubowny wyroku w sporze nieobjętym zapisem na sąd polubowny lub wyście  poza zakres zapisu.
 4. nie zachowania wymagań co do składu sądu polubownego lub podstawowych zasad postępowania przed tym sądem/
 5. uzyskania wyroku za pomocą przestępstwa lub wydania wyroku w oparciu o dokument podrobiony lub przerobiony.
 6. wydania wyroku co do przedmiotu sporu już osądzonego prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego lub  polubownego.
 7. wydania wyroku sprzecznego z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. wydania wyroku w sprawie, w której kognicja sądu polubownego jest wyłączona.

§ 59

Rozpoznania odwołania od wyroku I instancji Sądu Arbitrażowego, w których wartość przedmiotu zaskarżenie wyroku wynosi 100 000 zł, ale nie więcej niż 500 000 zł dokonuje jeden arbiter z lity arbitrów drugiej instancji.

 

§ 60

Rozpoznania odwołań o wartości zaskarżenia powyżej kwoty 500 000 zł dokonuje 3 osobowy skład orzekający Sądu drugiej instancji.

§ 61

Arbitrami rozpoznającymi odwołania od wyroków I instancji mogą być jedynie sędziowie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego lub wydziałów cywilnych sądów apelacyjnych  w stanie spoczynku oraz docenci i profesorowie nauk prawnych z listy takich arbitrów prowadzonej przez Sąd Arbitrażowy w Opolu

§ 62

Odwołanie podlega  opłaceniu w wysokości określonej Taryfą opłat za czynności Sądu Arbitrażowego przy OIG .

§ 63

W odwołaniach rozpoznawanych przez jednego arbitra, osobę arbitra strony wyznaczają wspólnie i jednomyślnie. W razie braku takiej jednomyślności arbitra wyznacza Prezes Sądu Arbitrażowego przy OIG. Arbitrów do składów 3 osobowych wyznaczają strony sporu po jednym arbitrze z listy arbitrów drugiej instancji Sądu Arbitrażowego, a wybierani w ten sposób dwaj arbitrzy dokonują wyboru przewodniczącego 3 osobowego zespołu orzekającego z w/w listy arbitrów drugiej instancji.

§ 64

 1. Odwołania w sprawach rozpoznawczych przez jednego arbitra należy złożyć w 3 egzemplarzach. Odwołania w sprawach rozpoznawanych przez 3 arbitrów w 5 egzemplarzach.
 2. Sekretarz Sądu sprawdza kompletność i terminowość odwołania po jego wpłynięciu do Sądu i wzywa odwołującego się do uzupełnienia ewentualnych braków formalnych i uiszczenia wpisu od odwołania w terminie 7 dni.
 3. Po terminowym uiszczeniu wpisu od odwołania i usunięciu przez strony ewentualnych braków formalnych sekretarz Sądu przesyła odwołanie stronie przeciwnej, wzywając ją do złożenia odpowiedzi na odwołanie we wskazanym terminie.

§ 65

Odwołanie zespół orzekający rozpoznaje na rozprawie, która jest niejawna. Do rozpoznawania odwołań mają odpowiednie zastosowanie § 35 i dalsze Regulaminu Sądu Arbitrażowego.

§ 66

Sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę w granicach zaskarżenia, z tym,  że niemożność postępowania bierze pod uwagę z urzędu.

§ 67

Sąd odwoławczy oddala odwołanie jeżeli jest ono nieuzasadnione. W razie uwzględnienia   odwołania zmienia zaskarżony wyrok bądź go uchyla i sprawę przekazuje sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania

Tekst jednolity  Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy OIG w Opolu uwzględniający zmiany dokonane w dn.: 18.09.2012r oraz  03.12.2014r.  Stan prawny obowiązujący od dnia  03.12.2014r.  Stron 18 .

Załączniki do Regulaminu:

 1. Nr 1. Taryfa opłat.
 2. Nr 2. Lista Nr 1- Arbitrzy jedyni  i/lub Przewodniczący Zespołów Orzekających.
 3. Nr 3. Lista Nr 2 -Arbitrzy prawnicy
 4. Nr 4. Lista Nr 3- Arbitrzy specjaliści.
 5. Nr 5. Lista Nr 4 -Arbitrzy drugiej instancji.
 6. Nr 6. Lista Nr 5 -Mediatorzy.

                       Opole, dnia 03 grudnia 2014r.

Sekretarz Sądu:

podpis

                       Marian  Pecela

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram