Rekrutacja do projektu, IV ostatni nabór kandydatów do projektu 16-19.03.2021

S Z C Z E G Ó Ł Y

Ogłaszamy IV nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu.
Rekrutacja do Projektu będzie trwała  od 16 marca do 19 marca 2021 r. Formularze rekrutacyjne wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji należy składać w Biurze Projektu – Opolskiej Izbie Gospodarczej, przy ul. Krakowskiej 39  (I p.) w Opolu, w trakcie trwania naboru, w godzinach od 7:30 do 15:30.

ZYSKAJ DO 39 000,- TYSIĘCY BRUTTO NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ !!!

 • Dotacja inwestycyjna w wysokości do 27 000,- brutto!
 • Wsparcie pomostowe do 12 000,- brutto do 12 miesięcy na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania firmy!

Ukończyłeś/łaś 30 rok życia i zamieszkujesz województwo opolskie?

Pozostajesz bez zatrudnienia? Jesteś bezrobotny, poszukujący pracy lub bierny zawodowo?

Pracujesz i nie przekraczasz minimalnego krajowego wynagrodzenia brutto? Jesteś zatrudniony na umowie cywilnoprawnej, na umowie krótkoterminowej, osiągasz niskie dochody lub odchodzisz z rolnictwa?

Zgłoś się do projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaje przedsiębiorcą 2”

W skład Dokumentów rekrutacyjnych wchodzą:

Dodatkowo należy złożyć:

 • Aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (dot. osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP);
 • Kserokopię aktualnego zaświadczenia/orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy);
 • Kserokopię aktu urodzenia dziecka, w przypadku osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia (jeśli dotyczy);
 • Kserokopię aktu urodzenia dziecka wraz z kserokopią aktualnego zaświadczenia/ orzeczenia
  o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób posiadających co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia (jeśli dotyczy);
 • Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status Kandydata jako osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo w dniu jego wydania – aktualne na dzień złożenia Formularza Rekrutacyjnego – jeśli dotyczy (jeden egzemplarz
  w oryginale, drugi egzemplarz w formie kopii).

UWAGA: Dotacje oraz finansowe wsparcie pomostowe będą udzielane w kwotach netto bez względu na status podatkowy uczestnika projektu.

Kontakt: Paweł Zając – Kierownik projektu – Opolska Izba Gospodarcza, ul. Krakowska 39,
45-075 Opole tel. 77 441 76 68, 77 441 76 69, 602 127 170, e-mail: projekty@oig.opole.pl

oig.opole.pl/category/aktualnosci-projekty/

oig.opole.pl/projekty-ue/do-pobrania/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram