Rekrutacja do projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2”

Projekt „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2” jest projektem realizowanym przez Opolską Izbę Gospodarczą w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim w ramach Osi Priorytetowej VII Konkurencyjny Rynek Pracy, Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata  2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 01 stycznia 2019 do 30 września 2020.

Regulamin projektu jest dostępny na stronie internetowej Beneficjenta – Opolskiej Izby Gospodarczej –    www.oig.opole.pl  Zakładka  „Projekty”

Projekt adresowany jest do osób fizycznych z obszaru woj. opolskiego zamierzających założyć działalność gospodarczą spełniających poniższe warunki:

  1. mają  ukończone 30  lat  (osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia – od dnia 30 – tych urodzin),
  2. bezrobotne, bierne zawodowo a także pracujące (zarabiające nie więcej niż płaca minimalna)
  3. w okresie 12 m-cy wstecz nie były zarejestrowane w CEiDG (działalność zawieszona traktowana jest jako posiadanie rejestracji).

CEL PROJEKTU

W ramach projektu utworzonych zostanie 45 nowych firm, udzielonych zostanie 45 dotacji do 27 000  złotych brutto każda.

Osoby, które uzyskają dotację będą też miały możliwość ubiegania się o tzw. wsparcie pomostowe (pokrycie kosztów stałych) do kwoty 1000 zł/m-c brutto przez okres sześciu lub dwunastu miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach projektu 60 osób (30 kobiet i 30 mężczyzn) uzyska wsparcie szkoleniowo-doradcze związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

 

Kontakt :

Grażyna Koryzma  Tel. kom. 602 127 170, 77 44 27 668(669)   g.koryzma@oig.opole.pl

REKRUTACJA ZACZYNA SIĘ  OD DNIA: 16.05.2019 r. do 31.05.2019 r.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram