Sytuacja osób niepełnosprawnych bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w województwie opolskim w marcu 2020 i w okresie styczeń-marzec. Zawiera m.in. dane o liczbie osób niepełnosprawnych, nowo zarejestrowanych oraz ofertach pracy. Dalej prezentuje informacje na temat udziału osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w ujęciu wojewódzkim oraz powiatowym.

Osoby niepełnosprawne bezrobotne

Liczba osób niepełnosprawnych posiadających status bezrobotnych w województwie opolskim w skali roku uległa zmniejszeniu o 2,0%, natomiast w relacji do I-III 2019 r. o 1,6%. W województwie opolskim na koniec marca 2020 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowane były 1702 osoby niepełnosprawne (w tym 43,1% stanowiły kobiety). Ich liczba zmniejszyła się zarówno w odniesieniu do stycznia br., jak i w relacji do marca ub. roku
(odpowiednio: o 1,3% oraz o 2,0%). W okresie styczeń–marzec 2020 r. status bezrobotnego posiadały w województwie 5154 osoby z niepełnosprawnościami, co w skali roku oznacza spadek o 1,6%.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram