Opolskie dotacje z PO WEREM

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jest realizatorem projektu „Opolskie dotacje z PO WERem”, którego celem jest wsparcie osób młodych, w wieku 18-29 lat w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Nabór do projektu rozpoczyna się od jutra, tj.19 marca!

Zakładamy, że potrwa do 9 kwietnia 2021 roku. W przypadku złożenia zakładanej ilości wniosków w terminie wcześniejszym – termin naboru zostanie skrócony.

Zainteresowane wsparciem osoby zapraszamy na stronę projektu: www.dotacjepower.wup.opole.pl

Do kogo jest adresowany projekt

 • mieszkańcy województwa opolskiego w wieku 18-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin),
  •  osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  •  osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. na skutek wybuchu pandemii COVID-19,
  •  osoby odchodzące z rolnictwa,
  •  osoby, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET,
  •  osoby o niskich kwalifikacjach,
  •  osoby, które przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej.

Wsparcie szkoleniowe

 • dla 160 uczestników projektu,
  •       realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 • zdobycie wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wsparcie w pisaniu biznesplanu,
 • realizowane w formie zdalnej.

Planowany termin realizacji: maj 2021.

 Wsparcie finansowe – dotacja

 • dla 103 uczestników projektu,
              •              w formie stawki jednostkowej na samozatrudnienie w wysokości 23 050,00 PLN,
              •              Wypłacane w kwocie brutto,

Planowany termin realizacji: od czerwca 2021.

Finansowe wsparcie pomostowe

 • Dla 103 uczestników projektu,
              •              Przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
              •              Maksymalna wysokość: 2100,00 zł/miesiąc,
              •              Wypłacane w kwotach netto.

Zabezpieczenie

Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej oraz finansowego wsparcia pomostowego jest wniesienie zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia w przypadku niedotrzymania warunków Umowy dotyczącej jego przyznania. Formami zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków mogą być:

 • weksel in blanco poręczony przez dwóch poręczycieli,
  • gwarancja bankowa,
  •     hipoteka (prawomocny wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości). 

Rekrutacja do projektu

Termin: 19 marca – 9 kwietnia 2021 r.

 • Limit przyjętych dokumentów rekrutacyjnych: 166
  • 80% uczestników projektu stanowić będą osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. na skutek pandemii.
  •     Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulaminy dostępne na stronie internetowej projektu: www.dotacjepower.wup.opole.pl

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram