Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego 23-27.03.2020 r.

Informujemy Państwa, iż nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami został wyznaczony w dniach 23-27.03.2020 roku  w Biurze Projektu – w siedzibie Opolskiej Izby Gospodarczej przy ul. Krakowskiej 39 w godzinach pracy biura tj. od 07:30 do godz. 15:30.

W dniach od 23 do 27 marca uczestnicy/czki projektu mają możliwość złożenia Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 20 do Regulaminu) wraz  z wymaganymi załącznikami:

a) zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,

b) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych załącznik nr 5 do Regulaminu),
lub
kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,

c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (załącznik nr 6 do Regulaminu),

d) oświadczenie o nieposiadaniu długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że dana osoba nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej (załącznik nr 13 do Regulaminu),

e) oświadczenie o skorzystaniu/nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO WO 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (załącznik nr 17 do Regulaminu).

Wnioski wraz z załącznikami składamy w 2 egzemplarzach (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).  Dokumenty przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucone na etapie oceny formalnej. Dokumenty, o których mowa powyżej należy własnoręcznie podpisać, trwale spiąć, ponumerować
i zaparafować wszystkie strony Wniosku łącznie z załącznikami (z zastosowaniem numeracji ciągłej). Dwa egzemplarze wniosku należy umieścić (każdy Wniosek osobno) w skoroszytach A4 zawieszanych (nie bindować, zgrzewać, itp.), z boczną perforacją i dostarczyć do Biura projektu w terminie naboru.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram