Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla UP z IV naboru 06-07.05.2021 r.

Informujemy Państwa, iż IV nabór wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami został wyznaczony w dniach 06-07.05.2021 roku w Biurze Projektu – w siedzibie Opolskiej Izby Gospodarczej przy ul. Krakowskiej 39
w godzinach pracy biura tj. od 07:30 do godz. 15:30.

W dniach od 6 do 7 maja uczestnicy/czki projektu mają możliwość złożenia Wniosku o przyznanie dotacji (Załącznik nr 1) wraz z załącznikami:

  1. potwierdzenie udziału w module szkoleniowo – doradczym (do odbioru w biurze projektu),
  2. biznesplan (Załącznik nr 2),
  3. harmonogram rzeczowo – finansowy (Załącznik nr 7),
  4. kopie pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu.

Wnioski wraz z załącznikami składamy w 2 egzemplarzach (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).  Dokumenty przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucone na etapie oceny formalnej. Dokumenty, o których mowa powyżej należy własnoręcznie podpisać, trwale spiąć, ponumerować i zaparafować wszystkie strony Wniosku łącznie z załącznikami (z zastosowaniem numeracji ciągłej). Dwa egzemplarze wniosku należy umieścić (każdy Wniosek osobno) w skoroszytach A4 zawieszanych (nie bindować, zgrzewać, itp.) z boczną perforacją i dostarczyć do Biura projektu w terminie naboru. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram