Nabór wniosków o przyznanie dotacji 03-08.10.2019 r.

 

Informujemy Państwa, iż nabór wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami został wyznaczony w dniach 03-08.10.2019 roku w Biurze Projektu – w siedzibie Opolskiej Izby Gospodarczej przy ul. Krakowskiej 39 w godzinach pracy biura tj. od 07:30 do godz. 15:30.

W dniach od 03 do 08 października uczestnicy/czki projektu mają możliwość złożenia Wniosku o przyznanie dotacji (Załącznik nr 1) wraz z załącznikami:

  1. potwierdzenie udziału w module szkoleniowo – doradczym (do odbioru w biurze projektu),
  2. biznesplan (Załącznik nr 2),
  3. harmonogram rzeczowo – finansowy (Załącznik nr 7),
  4. kopie pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu.

 

Wnioski wraz z załącznikami składamy w 2 egzemplarzach (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).  Dokumenty przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucone na etapie oceny formalnej. Dokumenty, o których mowa powyżej należy własnoręcznie podpisać, trwale spiąć, ponumerować i zaparafować wszystkie strony Wniosku łącznie z załącznikami (z zastosowaniem numeracji ciągłej). Dwa egzemplarze wniosku należy umieścić (każdy Wniosek osobno) w skoroszytach A4 zawieszanych (nie bindować, zgrzewać, itp.) z boczną perforacją i dostarczyć do Biura projektu w terminie naboru.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram