Misja Praca

Projekt: „Misja Praca” nr RPOP.08.02.00-16-0006/20 realizowany w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII – Integracja Społeczna, Działanie 8.2 Włączenie społeczne, współfinansowanego ze środków Unii  Europejskiej  w ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa oraz poprawa dostępu do zatrudnienia 64 osób (42 K i 22 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniającej co najmniej jedną z przesłanek określ. w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., zamieszkujących (wg Kodeksu Cywilnego) na terenie WO.

Okres realizacji projektu: 01.12.2020 – 30.06.2022

Grupa docelowa projektu –  64 osoby (42 K i 22 M) bierne zawodowo (41 os.) bezrobotne (23 os) w tym osoby niepełnosprawne (32 os.).

Miejsce realizacji projektu: województwo opolskie.

Zakres wsparcia:

 • INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOSPOŁECZNE IPD
  2 spotkania po 2h – 4 godz./UP
 • WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH – 4 dni po 8h – 32 godz./grupę
 • SZKOLENIE ZAWODOWE 80 godz./grupę:
 • OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
 • PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
 • BARMAN-KELNER
 • SPRZEDAWCA
 • INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY – 2 spotkania po 2h – 4 godz./UP
 • TRENER PRACY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – 3 spotkania po 3h – 9 godz./UP
 • STAŻ ZAWODOWY (3 miesiące) dla 41 UP
 • STAŻ ZAWODOWY (4 miesiące) dla 9 UP

Wartość projektu:  wynosi 782 993,11 zł, a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego to 743 843,45  zł.

Biuro Projektu:

Opolska Izba Gospodarcza, ul. Krakowska 39, 45-075 Opole, e-mail: projekty@oig.opole.pl, tel. 602 127 170, 77 441 76 69

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram