Regulamin

Regulamin przyznawania „Laurów Umiejętności i Kompetencji za 2017 r.”

 

§ 1

Srebrne Laury Umiejętności i Kompetencji przyznaje Opolska  Kapituła Laurów, powoływana przez Radę Opolskiej Izby Gospodarczej.  Diamentowe, Kryształowe ,Platynowe Laury Umiejętności i Kompetencji przyznaje Regionalna Kapituła Laurów Umiejętności i Kompetencji w Katowicach na wniosek Opolskiej Kapituły Laurów.

Opolska Kapituła na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Kapituły i  powołuje Sekretarza, który zapewnia obsługę pracy Kapituły, koordynuje przygotowanie przebieg poszczególnych etapów prac.

§ 2

W skład Opolskiej  Kapituły Laurów wchodzą przedstawiciele:

 • władz rządowych województwa  biorący udział w konkursie
 • władz samorządowych województwa  biorący udział w konkursie
 • członków Rady Opolskiej Izby Gospodarczej
 • laureatów  Laurów minionych edycji konkursu.

§ 3

Skład Opolskiej Kapituły określany jest imiennie. Udział w pracach Kapituły powinien być osobisty.

W uzasadnionych sytuacjach osoba powołana w skład Kapituły może być reprezentowana przez upoważnionego pisemnie przedstawiciela za zgodą Przewodniczącego Kapituły. W przypadkach wątpliwych Przewodniczący Kapituły może poddać pod głosowanie Kapituły wniosek dopuszczający osobę do głosowania.

§ 4

Skład Kapituły określany jest każdego roku.

Rodzaje i kategorie Laurów Umiejętności i Kompetencji

§ 5

Laury Umiejętności i Kompetencji przyznawane są raz w roku za miniony rok. Kapituła może uhonorować Laurem pośmiertnie.

§ 6

Opolska Kapituła Laurów wnioskuje o  przyznanie następujących Laurów :

1.  Diamentowe Laury Umiejętności i Kompetencji
2.  Kryształowe Laury Umiejętności i Kompetencji z diamentem
3.   Kryształowe Laury Umiejętności i Kompetencji
4.  Platynowe Laury w następujących kategoriach:

 • Platynowe Laury „Ambasador Spraw Polskich”
 • Platynowe Laury „Pro Publico Bono”
 • Platynowe Laury Umiejętności i Kompetencji
 • Platynowe Laury  „Doskonała Załoga”
 • Platynowe Laury „Firma Społecznie Odpowiedzialna”
 • Platynowy Laur  „Kultura i Media”
 • Platynowy Laur „ Nauka i Innowacyjność”
 • Platynowy Laur ”Obecność na Rynku Globalnym”
 • Platynowy Laur „Zielona Gospodarka ”
 • Platynowy Laur „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy”
 • Platynowy Laur „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna”
 • Platynowy Laur „Debiut Samorządowy”

4.  Złote i Srebrne  Laury Umiejętności i Kompetencji Opolska Kapituła Laurów przyznaje w następujących kategoriach:

 • Pro Publico Bono”
 • Osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm
 • Instytucja finansowa
 • Menedżer, lider społeczno – gospodarczy
 • Polskie przedsiębiorstwo
 • Inwestycja zagraniczna w Polsce
 • Udana inwestycja
 • Udana restrukturyzacja
 • Symbol zmian
 • Kultura
 • Załoga – wspólny sukces
 • Firma Społecznie Odpowiedzialna
 • Ambasador Spraw Polskich
 • Nauka i innowacyjność
 • Kobieta przedsiębiorcza
 • Firma Rodzinna
 • Medycyna i Inżynieria Biomedyczna
 • Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy
 • Media
 • Debiut samorządowy”

§ 7

Ilość przyznanych Laurów każdorazowo określa Kapituła

Diamentowe, Kryształowe i Platynowe Laury Umiejętności i Kompetencji

§ 8

1. Diamentowe Laury Umiejętności i Kompetencji przyznawane są wybitnym Mężom Stanu, nieprzeciętnym osobowościom, których działalność ma wymiar ponadregionalny i międzynarodowy. Wartości płynące z ich pracy są uniwersalne, godne naśladowania i tworzą atmosferę szczególnego szacunku.

2. Kryształowe Laury Umiejętności i Kompetencji z diamentem przyznawane są:

 • osobom reprezentującym kulturę lub naukę, które osiągnęły znaczące sukcesy, tworzą i pracują na rzecz dobra publicznego i są uznanymi autorytetami w swojej dziedzinie.
 • wybitnym przedsiębiorcom, wiarygodnym podmiotom gospodarczym i instytucjom, których działalność jest niezwykle istotna dla dynamicznego rozwoju i promocji kraju, które w ubiegłych latach zostały wyróżnione kryształowym lub platynowym laurem;
 • osobom niezwykłym jako dowód uznania i szacunku za ich całokształt osiągnięć.

Wyższy stopień tego wyróżnienia będzie nadawany poprzez dodanie kolejnych diamentów. Okres pomiędzy przyznaniem kolejnego wyższego wyróżnienia powinien wynosić co najmniej 3 lata.

3. Kryształowe Laury Umiejętności i Kompetencji przyznawane są osobom charakteryzującym się ponadczasowymi wartościami, których uniwersalna działalność pozostawia trwały ślad w dziedzictwie człowieka, ludziom którzy bezinteresownie i z poświęceniem działają na rzecz drugiego człowieka, którzy powiększają ilość dobra tak wokół siebie jak i na świecie, duchownym oraz osobom świeckim za działalność ekumeniczną wyrażaną w przyjętej postawie życiowej.

4. Platynowe Laury „Ambasador Spraw Polskich” przyznawane są osobom, które godnie reprezentowały Polskę lub działały na arenie europejskiej i światowej lub, jako obywatele innych państw w sposób znaczący wspierają nasz kraj.

5. Platynowe Laury „Pro Publico Bono”przyznawane są osobom w dowód uznania ich działalności na rzecz dobra społeczności lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych,
a także za działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

6. Platynowe Laury „Umiejętności i Kompetencji” przyznawane są menedżerom, którzy osiągają nieprzeciętne sukcesy w swojej pracy zawodowej.

7. Platynowe Laury – „Doskonała Załoga” przyznawane są za efektywną współpracę z Zarządem przy realizacji założonych celów dla długofalowego dobra organizacji.

8. Platynowe Laury „Firma Społecznie Odpowiedzialna” przyznawane są menedżerom kierującym się w działalności gospodarczej etyką biznesową oraz zasadami fair play.

9. Platynowe Laury „Kultura i Media” przyznawane są za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury oraz za bezstronność, profesjonalizm, obiektywizm oraz dbałość o prawa obywateli do uzyskiwania rzetelnych informacji.

10. Platynowe Laury „Nauka i Innowacyjność” przyznawane  są  przedstawicielom środowisk naukowych, gospodarczych lub firmie wprowadzającej na rynek innowacyjne rozwiązania, nowoczesne technologie, proinnowacyjne działania znacząco doskonalące produkty, usługi lub procesy

11. Platynowe Laury „Obecność na Rynku Globalnym” przyznawane są firmom, które osiągnęły znaczący sukces na rynkach  zagranicznych, a w szczególności wykazały się dynamiką eksportu, osiągnęły rozpoznawalność i znaczenie na rynkach zagranicznych, tworzą pozytywny wizerunek Polskiej gospodarki za granicą.

12. Platynowe Laury  „Zielona Gospodarka” przyznawane  są  firmom, które realizują przedsięwzięcia służące ochronie środowiska, wprowadzają inwestycje związane ze zmniejszeniem negatywnych skutków oddziaływania na środowisko, stosują najlepsze dostępne techniki ochrony środowiska.

13. Platynowy Laur „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy” przyznawany najlepszym samorządowcom, przedstawicielom związków zawodowych oraz przedstawicielom samorządu gospodarczego za stwarzanie najlepszych  warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.

14. Platynowy Laur „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna” przyznawany osobom i instytucjom za nowatorskie połączenie medycyny oraz nowych technologii.

15.  Platynowy Laur „Debiut Samorządowy”   przyznawany osobom  za wzorową współpracę z samorządem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi, rozwój gminy, dbałość o wspólne dobro społeczności lokalnej, dialog społeczny, podejmowanie ważnych decyzji służących rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości.

Złote i Srebrne Laury Umiejętności i Kompetencji

§ 9

Złote i Srebrne  Laury Umiejętności i Kompetencji przyznawane są w następujących kategoriach:

1. Kategoria: Pro Publico Bono za:

 • działania na rzecz rodziny, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej;
 • działania na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego;
 • działania na rzecz ochrony środowiska i regionów ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z samorządem terytorialnym;
 • działania z zakresu międzynarodowego i międzyetnicznego oraz dyplomacji społecznej;
 • działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na poziomie gminy, powiatu, regionu.

2.  Kategoria: Osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm za:

 • wszechstronne i niekonwencjonalne działania sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości;
 • przygotowanie kadr menedżerskich oraz kwalifikowanie zawodowe na najwyższym poziomie dla potrzeb gospodarki;
 • umiejętność organizowania środków finansowych i pozyskiwanie potencjałów intelektualnych w regionie, kraju i Europie i przeznaczanie ich na wspieranie aktywności gospodarczej.

3. Kategoria: Instytucja finansowa, za:

 • wysoką jakość oferowanych usług, spełniających oczekiwania i potrzeby klientów;
 • stałe rozszerzanie zakresu oferowanych usług;
 • dobrą sytuację finansową, wysoką rentowność działalności gospodarczej i terminowe regulowanie należności w stosunku do partnerów gospodarczych;
 • systematyczne inwestowanie w rozwój instytucji;
 • działania na rzecz upowszechniania wiedzy o produktach finansowych i edukacji społeczeństwa w zakresie posługiwania się tymi produktami.

4. Kategoria: Menedżer, lider społeczno-gospodarczy za:

 • tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy – pracodawcy;
 • umiejętność dostosowania działań firmy do warunków gospodarki rynkowej;
 • działania na rzecz integracji środowiska;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • twórcze współdziałanie z samorządem terytorialnym i gospodarczym.

5. Kategoria: Polskie przedsiębiorstwo za:

 • wysoką jakość wyrobów i usług, oraz stosowanie nowoczesnych technologii produkcji oraz metod zarządzania i marketingu zapewniających sukces rynkowy;
 • systematyczne inwestowanie w rozwój firmy;
 • dobrą sytuację finansową, osiągnięcie wysokiej rentowności działalności gospodarczej i sumienne regulowanie wszystkich należności;
 • tworzenie nowych miejsc pracy, stwarzanie dobrych warunków pracy i płacy zatrudnionym pracownikom oraz stałe podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych;
 • dbałość o ochronę środowiska;
 • twórcze współdziałanie z samorządem gospodarczym i terytorialnym.

6. Kategoria: Inwestycja zagraniczna w Polsce za:

 • stosowanie nowoczesnych technologii produkcji i metod zarządzania i marketingu zapewniających firmie sukces rynkowy;
 • systematyczne inwestowanie w rozwój firmy w Polsce oraz posiadanie realnego programu jej dalszego rozwoju;
 • wprowadzanie do Polski najnowocześniejszych technologii;
 • inwestowanie w branże nowe dla polskiego rynku lub przeżywające trudności i zagrożone upadkiem;
 • inwestowanie na terenach o szczególnie niskim stopniu zatrudnienia;
 • stwarzanie dobrych i stabilnych warunków pracy i płacy zatrudnionym pracownikom oraz stwarzanie nowych miejsc pracy;
 • kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry menedżerskiej  i pracowniczej;
 • dobrą sytuację finansową, wysoką rentowność działalności gospodarczej i terminowe regulowanie należności w stosunku do partnerów gospodarczych;
 • dbałość o ochronę środowiska;
 • twórcze współdziałanie z samorządem gospodarczym i terytorialnym.

7. Kategoria: Udana inwestycja za:

 • dokonanie znaczącej inwestycji w rozwój firmy, jej produktów lub usług;
 • nowoczesność i innowacyjność zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych;
 • stwarzanie dobrych i stabilnych warunków pracy i płacy zatrudnionym pracownikom oraz stwarzanie nowych miejsc pracy;
 • stosowanie metod zarządzania i marketingu zapewniających sukces rynkowy;
 • dbałość o środowisko naturalne;
 • wpływ na promocję Polski w świecie.

8. Kategoria: Udana restrukturyzacja za:

 • sprawnie przeprowadzony proces restrukturyzacyjny;
 • osiąganie dobrych wyników ekonomicznych;
 • utrzymywanie wysokiego poziomu jakości produktów lub świadczonych usług;
 • utrzymywanie stabilnej pozycji na rynku;
 • tworzenie nowych, stabilnych miejsc pracy;
 • dokonywanie nowych inwestycji.

9. Kategoria: Symbol zmian za:

 • dokonania ważne i przełomowe dla życia gospodarczego i społecznego regionu lub kraju.

10. Kategoria: Kultura  za:

 • wysoki poziom artystycznych dokonań;
 • ponadregionalny i międzynarodowy zakres działań;
 • umiejętność dostosowania się do warunków gospodarki rynkowej i sukcesy na tym polu;
 • pozyskiwanie przychylnych recenzji, opinii krytyków i mediów.

11. Kategoria: Załoga – wspólny sukces za:

 • powszechne zaangażowanie w realizację strategii i misji firmy;
 • konsekwentne współdziałanie w dążeniu do określonego celu firmy;
 • wspólną dbałość o dobro Firmy, jej majątek i wizerunek;
 • wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbałość o zdrowie wszystkich pracowników;
 • ciągłą gotowość do podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

12. Kategoria: Firma Społecznie Odpowiedzialna za:

 • uwzględnienie w działalności Firmy zarówno celów biznesowych jak i potrzeb społecznych, dzielenie się swoimi  zasobami w środowisku i społeczności lokalnej lub regionalnej;
 • gwarantowanie godnych warunków pracy, zapewnienie rozwoju i edukacji pracowników, stwarzanie możliwości godzenia życia zawodowego z prywatnym, promocja idei równych szans;
 • uwzględnianie w działalności Firmy aspektów proekologicznych poprzez  m.in. inwestycje ekologiczne, edukację, odnawianie zasobów przyrody itp.

13. Kategoria: Ambasador Spraw Polskich za:

 • godne reprezentowanie kraju na arenie europejskiej i światowej w dziedzinie przedsiębiorczości, kultury i dziedzictwa narodowego, nauki i sportu;
 • osiąganie niezwykłych Kompetencji w kulturze, nauce, sporcie i zarządzaniu, dzięki którym widoczny jest wkład Polski w rozwój tych obszarów;
 • działania na rzecz międzynarodowej społecznej odpowiedzialności biznesu.

14. Kategoria:  Nauka i innowacyjność za:

 • stałą współpracę pomiędzy sektorem nauki a sektorem biznesu;
 • za prowadzenie prac badawczo-rozwojowych na potrzeby gospodarki;
 • realizację projektów o charakterze innowacyjnym podnoszących efektywność funkcjonowania organizacji;
 • za szeroką działalność wspierającą innowacje, w tym również innowacje proekologiczne;
 • nowatorskie lub znacząco udoskonalenie zastosowania produktów, usług lub procesów;
 • osiągnięcia w dziedzinie nauki.

15. Kategoria: Kobieta  przedsiębiorcza za:

 • umiejętne prowadzenie firmy i osiąganie dobrych wyników finansowych;
 • ciągły rozwój firmy, rozszerzanie działalności i wchodzenie na nowe rynki;
 • współpracę ze środowiskiem naukowym i wprowadzanie innowacji na rynek;
 • tworzenie nowych miejsc pracy i przyjaznej atmosfery pracy.

16. Kategoria: Firma Rodzinna za:

 • sprawne zarządzanie firmą i osiąganie dobrych wyników finansowych;
 • inwestowanie w rozwój firmy- nowe produkty lub usługi, rozszerzenie rynków, tworzenie nowych miejsc pracy;
 • budowanie partnerskich relacji wewnątrz firmy;
 • działania na rzecz dobra wspólnego.

17. Kategoria: Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy

 • skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych , mających na celu zrealizowanie nowych inwestycji oraz wzrost innowacyjności i konkurencyjności regionu i lokalnych przedsiębiorców;
 • prowadzenie partnerskiego dialogu w celu tworzenia korzystnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej;
 • godne reprezentowanie interesów przedsiębiorców ;
 • pozyskiwanie środków pozabudżetowych, zarządzanie finansami i realizację zamówień publicznych.

18. Kategoria: Medycyna i Inżynieria biomedyczna za:

 • pełną pasji i poświecenia służbę lekarską;
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i poziomu wiedzy opierającej się na nowoczesnych metodach, technikach i technologiach informatycznych, teleinformatycznych, elektronicznych i materiałowych;
 • propagowanie wiedzy związanych z nowymi technologiami m.in. telemedycyny;
 • rozwój nowoczesnych metod diagnostycznych w medycynie.

19. Kategoria: Media za:

 • niezależność, wysoki standard i rzetelną informację;
 • wieloletnią współpracę z samorządem gospodarczym;
 • konsekwentny i prawdziwy przekaz problemów i osiągnięć związanych z przemianami społecznymi i gospodarczymi.

20. „Debiut Samorządowy”

 • partnerstwo z samorządem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi,
 • dbałość o rozwój gminy
 • troskę o wspólne dobro społeczności lokalnej,
 • podejmowanie ważnych decyzji służących ożywieniu działalności gospodarczej.

§ 10

NAGRODA SPECJALNA: „ OPOLSKI  ORZEŁ KSIĘCIA JANA DOBREGO”

1. Nagroda Specjalna „Opolski Orzeł Księcia Jana Dobrego” jest specjalnym wyróżnieniem, przyznawanym  począwszy od XV Opolskiej  edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji.  Może być przyznany w uznaniu szczególnych zasług i zaangażowania na rzecz przemian ustrojowych, społecznych, gospodarczych i politycznych kraju.

2. Decyzję o przyznaniu Nagrody Specjalnej  „Opolski Orzeł Księcia Jana Dobrego” podejmuje Rada Opolskiej Izby Gospodarczej i przedstawia do akceptacji Opolskiej Kapitule Laurów Umiejetności i Kompetencji.

Zasady i tryb przyznawania Laurów Umiejętności i Kompetencji

§ 11

O przyznanie Srebrnego, Złotego, Platynowego, Kryształowego lub Diamentowego Lauru wnioskować może każdy członek Kapituły Laurów

§ 12

Decyzja o przyznaniu Lauru Umiejętności i Kompetencji podejmowana jest w trybie głosowania.

§ 13

Głosowania są jawne, jednakże na wniosek co najmniej jednego członka Kapituły powinno zostać zarządzone głosowanie tajne.

§ 14

1. Decyzja o przyznaniu Diamentowych Laurów Umiejętności i Kompetencji powinna zapaść w sposób jednomyślny. W przypadku braku jednomyślności, o przyznaniu Lauru decyduje większość 85% głosów obecnych na posiedzeniu Członków Kapituły.

2. Decyzja o przyznaniu Kryształowego Laury Umiejętności i Kompetencji zapada większością 80% głosów obecnych na posiedzeniu Członków Kapituły.

3. Decyzja o przyznaniu Platynowych Laurów zapada większością 75% głosów obecnych na posiedzeniu Członków Kapituły.

§ 15

1. Decyzje o przyznaniu Złotych i  Srebrnych Laurów zapadają zwykłą większością głosów Członków Kapituły obecnych na posiedzeniu Kapituły, po uprzedniej rekomendacji osoby wnioskującej o przyznanie wyróżnienia.

2. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.

§ 16

1.Diamentowe, Platynowe i Złote Laury wręczane są w postaci symbolicznego wizerunku liści laurowych wykonanych ze złota, platyny i diamentu wg zastrzeżonego wzoru.

2.Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji wręczany jest w postaci symbolicznego wizerunku liści laurowych wykonanych z kryształu w oprawie platynowej (białego złota).

Harmonogram konkursu

§ 17

Wnioski wraz z uzasadnieniem kandydatów do Złotych Laurów zgłaszane są w terminie do 10 października, a do Srebrnych Laurów do 22 listopada za dany rok, sekretarzowi Kapituły.

§ 18

Wnioski wraz z uzasadnieniem kandydatów do wyróżnienia Platynowymi i Kryształowymi Laurami powinny być zgłaszane do Sekretarza Kapituły w terminie do dnia 17 października  za dany rok. Natomiast wnioski wraz z uzasadnieniem kandydatów do wyróżnienia Diamentowym Laurem powinny być zgłaszane do dnia pierwszego posiedzenia Kapituły Laurów danej kadencji.

§ 19

Sekretarz Kapituły przedstawia opracowane wnioski wraz z rekomendacjami Przewodniczącemu Kapituły.

§ 20

W trakcie posiedzeń Kapituły Przewodniczący przedstawia wszystkie wnioski wraz z uzasadnieniami i rekomendacjami. Kapituła analizuje i ocenia przedłożone wnioski.

§ 21

1. O wynikach podjętych decyzji i dokonanych wyborach Kapituła informuje w protokole, w którym ogłasza swój werdykt

§ 22

1. Uroczysta Gala wręczenia Laurów Umiejetności i Kompetencji za dany rok odbywa się w pierwszych tygodniach stycznia.

§ 23

3. O termie  Opolskiej uroczystości wręczenia Laurów  zawiadamiany jest Sekretarz Regionalnej Kapituły, który odpowiedzialny jest za koordynację poszczególnych uroczystości.

Uprawnienia Laureatów Laurów Umiejętności i Kompetencji

§ 24

Laureaci mają prawo do upowszechniania informacji o wyróżnieniu oraz wykorzystywania wizerunku Srebrnego, Złotego, Platynowego, Kryształowego lub Diamentowego Lauru we wszelkich materiałach informacyjnych i reklamowych, akcjach promocyjnych, imprezach targowych i wystawienniczych.

§ 25

Informacja o Laureatach zamieszczona jest w specjalnym  wydawnictwie, na stronach internetowych oraz w komunikatach wysyłanych do mediów.

§ 26

Laureaci mają prawo do promocji podczas uroczystości wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji, której zakres jest każdorazowo negocjowany i jest przedmiotem umowy pomiędzy Laureatem a Opolską Izbą Gospodarczą.

Uroczystość wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji

§ 27

1. Głównym organizatorem uroczystości wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji jest Opolska Izba Gospodarcza .

§ 28

Nad przygotowaniem i przebiegiem uroczystości odpowiedzialność i nadzór sprawuje Sekretarz Kapituły.

Postanowienia końcowe

§ 29

Niniejszy Regulamin jak i wszystkie zmiany jego zapisów oparty jest na Regulaminie Regionalnej Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji w Katowicach i zatwierdzony przez Opolską Kapitułę Laurów Umiejętności i Kompetencji na wniosek Sekretarza  lub Członków Kapituły, na jednym z pierwszych swoich posiedzeń kolejnej edycji.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram