Kolejny projekt w OIG „Misja Praca”

Projekt: „Misja Praca” nr RPOP.08.02.00-16-0006/20 realizowany w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII – Integracja Społeczna, Działanie 8.2 Włączenie społeczne, współfinansowanego ze środków Unii  Europejskiej  w ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa oraz poprawa dostępu do zatrudnienia 56 osób (38 K i 18 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniającej co najmniej jedną z przesłanek określ. w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., zamieszkujących (wg Kodeksu Cywilnego) na terenie WO.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram