Inicjatywa obywatelska

Spotkanie odbędzie się 8 września w godzinach 12.00 – 13.00 oraz 16.00 – 17.00 w Centrum Dialogu Obywatelskiego, w sali 106.

Inicjatywa lokalna może dotyczyć:

 • budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek miasta Opola, a także budynków oraz obiektów małej architektury
 • działalności charytatywnej
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • promocji i organizacji wolontariatu
 • edukacji, oświaty i wychowania
 • działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki 
 • ochrony przyrody, w tym zieleni 
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • rewitalizacji

 Wnioski można składać do 15 września.
Szczegóły na : inicjatywa.opole.pl/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram