Ważne dokumenty do pobrania

WALNE ZGROMADZENIE 2021
30 CZERWCA 2021


WALNE ZGROMADZENIE 2020
31 SIERPNIA 2020

Zaproszenie i porządek obrad
Pełnomocnictwo
Regulamin obrad
Uchwała w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia
Uchwała w sprawie zmian w Statucie OIG
Rachunek zysków i strat za 2019 r
Sprawozdanie finansowe za okres: 1.01. – 31.12.2019
Sprawozdanie Rady Opolskiej Izby Gospodarczej 28.03.2019 – 15.06.2020
Sprawozdanie Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej finansowe za rok 2019 i sprawozdawcze 28.03.2019 – 15.06.2020
Wniosek Zarządu OIG w sprawie zmian w Statucie
Statut Opolskiej Izby Gospodarczej 
Statut Opolskiej Izby Gospodarczej po zmianach
Bilans dla jednostek małych sporządzony na dzień 31.12.2019
Rachunek zysków i strat dla jednostek małych sporządzony za okres: 1.01.2019 – 31.12.2019
Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego Opolskiej Izby Gospodarczej za okres kadencji od czerwca 2016 do 15 czerwca 2020
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 2016-2020
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej 28.03.2019 – 20.06.2020
Opinia Komisji Rewizyjnej – dotyczy bilansu za rok 2019 


Dokumenty do pobrania Walne Zgromadzenie 2019

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram