Centrum Arbitrażu i Mediacji

Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu”
Osi priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.
Działanie: 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości
Okres realizacji projektu: od: 2018-04-01 do: 2019-08-31
Wnioskodawca: Opolska Izba Gospodarcza

Partner: Opieka Prawna Piast Sp. z o.o.

Wartość projektu:   867 700 zł;
Wkład Unii Europejskiej: 731 297,56 zł;
Dotacja celowa Skarbu państwa: 136 402,44 zł.

Celem projektu jest propagowanie mediacji w środowisku sędziów i prokuratorów woj.opolskiego, co pozytywnie wpłynie na zwiększenie ilości spraw, które nie będą kończyć się rozstrzygnięciem sądowym.  Cel zrealizowany zostanie poprzez utworzenie w mieście wojewódzkim Opole Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM).

Przedmiotowe CAM działać będzie w oparciu i przy wykorzystaniu opracowanych i wdrożonych przez CAM-K standardów funkcjonowania CAM, z wykorzystaniem narzędzia informatycznego dla mediacji oraz ogólnopolskiej infolinii. Ponadto cel projektu osiągnięty zostanie poprzez przeprowadzenie szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych dla przedstawicieli sądownictwa, prokuratury oraz środowiska mediatorów.

Realizacja projektu przyczyni się do realizacji celów PO WER, w szczególności celu szczegółowego nr 3: Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania Priorytetu Inwestycyjnego 11i Osi Priorytetowej II.

Utworzone zostanie wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu, jak również zapewnione zostanie jego funkcjonowanie w okresie: realizacji projektu i 2 lata od zakończenia realizacji projektu. Głównym zadaniem CAM będzie prowadzenie postępowań mediacyjnych w sprawach gospodarczych. Jego powstanie pozytywnie wpłynie na efektywność świadczenia usług publicznych w skali regionalnej poprzez ułatwienie dostępu do mediacji w regionie. Ponadto projekt stanowi odpowiedź na problemy, oczekiwania oraz potrzeby przedsiębiorców i innych podmiotów gospodarczych, przedstawicieli sądownictwa, prokuratury i środowiska mediatorów w zakresie:  braku informacji o mediacji i mediatorach, braku zaufania między środowiskiem prawniczym a środowiskiem mediatorów, niewystarczającej liczby i skuteczności szkoleń w zakresie mediacji. Wdrożenie projektu pozwoli na zintegrowanie informacji i mediacjach gospodarczych w jednym miejscu w regionie (CAM w Opolu), ujednolicenie stosowanej praktyki mediacyjnej w sprawach gospodarczych dzięki przyjęciu standardów funkcjonowania CAM opracowanych przez CAM-K, poprawę jakości świadczonych usług mediacyjnych.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram