Bilans płatniczy w sierpniu 2020

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w sierpniu. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano sporą i bardzo nietypową dla tego okresu nadwyżkę na poziomie 947 mln EUR wobec również nietypowej nadwyżki z lipca sięgającej 1 012 mln EUR oraz deficytu sprzed roku na poziomie -671 mln EUR.

Nadwyżka sierpniowa oparta była na dodatnim saldzie w wymianie usług (1 614 mln EUR wobec 1 722 mln EUR w lipcu) oraz w wymianie towarowej (735 mln EUR wobec 818 mln EUR w lipcu). Bardzo dobry wynik sierpnia to również efekt utrzymania umiarkowanego deficytu w dochodach pierwotnych (-1 477 mln EUR, wobec -1 625 mln EUR z lipca). W kilku poprzednich miesiącach był on nietypowo niski, sierpień mógł więc przynieść tu niekorzystne odreagowanie. W dochodach wtórnych ponownie zanotowana została niewielka nadwyżka (zmiana z 97 mln EUR w lipcu na 75 mln EUR w sierpniu).

Dobrze prezentowały się obroty w handlu towarami. Eksport towarów wynosząc w sierpniu 17 730 mln EUR był z przyczyn typowo sezonowych niższy od lipcowego o 9,3% lecz równocześnie okazał się o 0,8% wyższy niż przed rokiem. To już trzeci z rzędu miesiąc kiedy eksport jest wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (w czerwcu o 2,6% w lipcu o 1,7%). Wypada przypomnieć, że w maju eksport był o 19,6% niższy niż przed rokiem, a w kwietniu 29,3%. Poziom eksportu okazał się minimalnie niższy od prognozowanego. Import towarów w sierpniu w kwocie 16 995 mln EUR był o 9,3% niższy od notowanego w lipcu i o 5,1% niższy niż przed rokiem (w lipcu roczna dynamika importu była ujemna na poziomie -4,4%, a w czerwcu -10,3%). Import towarów w sierpniu również był nieco niższy od oczekiwanego. W sierpniu, podobnie jak w lipcu, obroty w usługach były bardziej podobne do typowych, niż w bardzo trudnym okresie od kwietnia do czerwca. Obecnie korekta do sytuacji sprzed roku to -10,8% i -13,0% dla eksportu i importu, wobec notowanych jeszcze w kwietniu odpowiednio -23,1% i -26,7%. Niestety skala notowanej ostatnio poprawy w usługach jest wyraźnie mniejsza niż w przypadku towarów.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po sierpniu okazało się dodatnie i wyniosło 15 441 mln EUR, co stanowiło odpowiednik +2,93% PKB Polski. Po lipcu saldo obrotów bieżących było dodanie i wyniosło 13 823 mln EUR, tj. 2,62% PKB Polski.

Sierpień przyniósł napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 919 mln EUR (wobec napływu z lipca na poziomie 1 231 mln EUR i wobec napływu z sierpnia ubiegłego roku w kwocie 1 805 mln EUR). Jednocześnie zanotowano odpływ inwestycji portfelowych sięgający -461 mln EUR (wobec ich napływu w lipcu na poziomie 688 mln EUR i odpływu sprzed roku na poziomie -1 649 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 7,92 mld EUR kapitałów bezpośrednich, odpłynęło zaś kapitału portfelowego na kwotę 12,60 mld. Łącznie zanotowany był odpływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 4,68 mld EUR. Jest to jednak głównie wynik perturbacji z kwietnia, będącego wszak na światowych rynkach bardzo szczególnym miesiącem. Co do zasady taki wynik można by przyjąć jako niepokojący, trzeba jednak pamiętać, iż w tym samym czasie notowana była pokaźna nadwyżka w obrotach bieżących (15,44 mld EUR).

Sierpniowe wyniki należy traktować jako dobre, zwłaszcza w kontekście wciąż silnych kłopotów gospodarki światowej i naszej. Osiągamy znaczącą nadwyżkę w obrotach bieżących, wciąż pokaźny jest napływ kapitału bezpośredniego, a skala redukcji kapitału portfelowego na naszym rynku maleje.

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram