Rekrutacja do projektu – II nabór 29.06-03.07.2020!

Ogłaszamy II nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu.

Rekrutacja do Projektu będzie trwała od 29 czerwca 2020 r. do 3 lipca 2020 r. Formularze rekrutacyjne wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji należy składać w Biurze Projektu – Opolskiej Izbie Gospodarczej, przy ul. Krakowskiej 39  (I p.) w Opolu, w trakcie trwania naboru, w godzinach od 7:30 do 15:30.

W ramach II naboru przewidziane jest przyjęcie do projektu 8 kandydatów (4 K i 4 M). Przyznanie dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego dla 6 UP (3 K i 3 M). Bez możliwości ubiegania się o przedłużone wsparcie pomostowe.

W skład Dokumentów rekrutacyjnych wchodzą:

  • Formularz rekrutacyjny – pobierz
  • Oświadczenie kwalifikowalności kandydata – pobierz.
  • Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa (jeśli dotyczy) – pobierz

Dodatkowo należy złożyć:

  • Aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (dot. osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP);
  • Kserokopię aktualnego zaświadczenia/orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy);
  • Kserokopię aktu urodzenia dziecka, w przypadku osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia (jeśli dotyczy);
  • Kserokopię aktu urodzenia dziecka wraz z kserokopią aktualnego zaświadczenia/ orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób posiadających co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia (jeśli dotyczy);

Osoba do kontaktu:

Paweł Zając – Kierownik projektu, Tel. kom. 602 127 170, 77 44 27 668 (669) projekty@oig.opole.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram