baner1

Zasady działania

DLACZEGO SĄD ARBITRAŻOWY?

• Szybciej
Przeciętny czas rozpoznania sprawy to 3 – 4 miesiące.
• Prościej
Prostsze procedury, wybór arbitrów przez strony, zrozumienie biznesu.
• Taniej
Niższe koszty postępowania niż przed sądem powszechnym.
• Dyskretniej
Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym jest niejawne, a wszystkich uczestników postępowania obowiązuje zasada poufności.

Wystarczy zapis na sąd polubowny – klauzula arbitrażowa – czyli umowa o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Musi być w niej wskazany przedmiot sporu (o co się spieramy) lub stosunek prawny (umowa itp.), z którego spór wyniknął lub może wyniknąć. Przykładowo: „Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Opolskiej Izbie Gospodarczej”.

Wyrok sądu arbitrażowego ma tę samą moc wiążącą, co wyrok sądu powszechnego, po stwierdzeniu jego wykonalności przez sąd powszechny.


Krok pierwszy:
zapis na sąd polubowny – klauzula arbitrażowa – czyli umowa o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Przykładowa formuła zamieszczona w umowie: „Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Opolskiej Izbie Gospodarczej”.

art. 1157 k.p.c. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe – mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty.

Krok drugi:
pozew i wybór arbitra – pozew wnoszony jest do Sądu Arbitrażowego z dołączoną niezbędną liczbą kopii dla każdej z osób pozwanych oraz dla każdego arbitra. Pozew powinien wskazywać arbitra powołanego przez stronę lub powinien zawierać wniosek o wyznaczenie arbitra przez Prezesa Sądu.

Pozew powinien zawierać (§28 Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy OIG):
– oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich adresów oraz – w wypadku przedsiębiorców – odpisy z rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru,
– wskazanie umowy o arbitraż (zapisu na sąd polubowny) lub inne uzasadnienie właściwości Sądu, a w braku odmiennej umowy stron – wskazanie języka postępowania oraz miejsca postępowania arbitrażowego,
– oznaczenie wartości przedmiotu sporu,
– dokładnie określone żądanie wraz z jego uzasadnieniem oraz z powołaniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

Krok trzeci:
opłata rejestracyjna i wpis arbitrażowy – od wniesionego pozwu uiszcza się opłatę rejestracyjną (opłata stała – 200zł) i wpis arbitrażowy w wysokości określonej zgodnie z Taryfą Opłat – taryfa opłat strona 4.

Krok czwarty:
odpowiedź na pozew i wybór arbitra przez stronę pozwaną – odpowiedź na pozew wnoszona jest do Sądu Arbitrażowego z dołączoną niezbędną liczbą kopii dla strony powodowej oraz dla każdego arbitra. Odpowiedź na pozew powinna wskazywać arbitra powołanego przez stronę pozwaną.

Krok piąty:
rozpoznanie sprawy – zasada poufności – Zespół Orzekający rozpoznaje sprawę na rozprawie. Postępowanie przed Sądem jest niejawne. Wszystkich uczestników postępowania przed Sądem obowiązuje zasada poufności. Poza stronami i ich pełnomocnikami w rozprawie mogą brać udział jedynie osoby wezwane.

Zasada poufności (§35 ust. 2, Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy OIG):
Rozprawa jest niejawna. Poza stronami i ich pełnomocnikami w rozprawie mogą brać udział jedynie osoby wezwane oraz, za zgodą stron i Zespołu Orzekającego, inne osoby – nie więcej niż po dwie wskazane przez każdą ze stron. Na rozprawie mogą być obecni Prezes Sądu, Wiceprezesi Sądu oraz Sekretarz Sądu i protokólant.

Krok szósty:
wyrok i moc prawna wyroku – Zespół Orzekający rozstrzyga sprawę wyrokiem. Wyrok powinien zostać wydany w ciągu 14 dni od zamknięcia rozprawy (§35 ust. 2, Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy OIG). Wyrok Sądu Arbitrażowego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu lub ugodą zawartą przed sądem po ich uznaniu przez sąd albo stwierdzeniu przez sąd ich wykonalności (art. 1212 § 1 k.p.c.).