O Sądzie

Sąd Arbitrażowy został powołany na mocy V części Kodeksu Postępowania Cywilnego art. 1154 do 1217 w brzmieniu nadanym tym przepisom ustawą z 28.07.2005r. (Dz. Ust 178 poz. 1478).

W ich świetle wyroki sądu polubownego (arbitrażowego) mają moc prawną równą wyrokom sądu powszechnego (art. 1212 kpc). Działa przy Opolskiej Izbie Gospodarczej jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów o charakterze krajowym i międzynarodowym w ramach postępowania arbitrażowego bądź mediacji od 2008 roku. 

Prowadzi również mediacje. Może administrować arbitraże ad hoc. Sprawy rozpatrywane są poufnie, w jednej instancji, szybko i sprawnie.

 

Warto korzystać z arbitrażu

Arbitraż to nowoczesny sposób rozstrzygania sporów gospodarczych. Sprawy rozstrzygają arbitrzy stosownie do zasad. Strony mają bezpośredni wpływa wpływ na wybór arbitra. Rozstrzyganie sporów za pomocą sądownictwa arbitrażowego, jako alternatywy dla sądownictwa powszechnego, uwzględnia także specyfikę i potrzeby międzynarodowego obrotu gospodarczego. Sąd Arbitrażowy przy Opolskiej Izbie Gospodarczej rozpoznaje również sprawy z udziałem podmiotów zagranicznych.

Aby spór majątkowy mógł rozstrzygnąć Sąd Arbitrażowy, strony muszą wspólnie wyrazić na to zgodę w formie pisemnej. Innym wyjściem jest zawarcie umowy opatrzonej właściwą klauzulą arbitrażową. Klauzula, której umieszczanie proponujemy w zawieranych przez Państwa kontraktach handlowych brzmi:

Strony niniejszej umowy zgodnie oświadczają, że wszelkie spory mogące powstać na tle jej realizacji zobowiązują się rozstrzygać w drodze mediacji prowadzonej przez mediatorów „Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu przy OIG, zaś w przypadku braku ugodowego zakończenia sporu, strony zgodnie oświadczają, iż  poddany on zostanie pod rozstrzygnięcie Sądowi Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej.

Statut Sądu
Regulamin Sądu

Opłaty
Lista Mediatorów
Lista Arbitrów

Arbitrzy jedyni i/lub przewodniczący zespołów orzekających
Arbitrzy prawnicy
Arbitrzy specjaliści
Arbitrzy drugiej instancji

Slider