Do pobrania

REGULAMIN REKRUTACJI:

Regulamin rekrutacji

1. Formularz rekrutacyjny

2. Oświadczenie kwalifikowalności kandydata

3. Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego do wielkości 2 ha przeliczeniowych

4. Karta oceny formalnej

5. Karta oceny merytorycznej

 

REGULAMIN FINANSOWY:

Regulamin przyznawania środków finansowych

1. Standardowy wniosek o przyznanie dotacji

2. Biznes plan

3. Wzór zaświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis

4. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

5. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

7. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji

9. Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

10. Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

11. Regulamin Komisji Oceny Wniosków

12. Umowa na otrzymanie dotacji

13. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

14. Oświadczenie o nieposiadaniu długów objętych egzekucją uczestnik projektu  i poręczyciel

15. Oświadczenie zgody małżonka na zawarcie umowy w przypadku istnienia wspólnoty małżeńskiej

16. Zestawienie towarów i usług zakupionych ze środków na rozwój przedsiębiorczości

17. Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

18. Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

19. Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu równolegle z innych źródeł

20. Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego

21. Oświadczenie o niepodleganiu karze dostępu do środków

22. Standardowy wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

23. Aneks do umowy na otrzymanie podst. wsparcia pomostowego

01.03.2017 zmianie uległy zapisy:

Regulaminu rekrutacji wraz z załącznikami 2 i 4,

Regulaminu przyznawania środków finansowych wraz z załącznikami 9 i 14.

Zmiany dotyczą wymogu złożenia oświadczenia o braku długów objętych egzekucją na etapie kandydata do projektu, przystąpienia do projektu oraz w momencie starania się o środki (dotacja, pomostówki).