baner5

Regulamin Konkursu ONJ

Regulamin Konkursu “Opolska Nagroda Jakości”

 

I. Ustalenia Ogólne

1. Celem Konkursu “Opolska Nagroda Jakości” jest promocja projakościowych działań dokonywanych w podmiotach gospodarczych oraz w organizacjach prowadzących działalność publiczną lub edukacyjną na terenie województwa opolskiego.

2. Regulamin określa przebieg procedury konkursowej i zasady przyznania nagród w Konkursie “Opolska Nagroda Jakości”.

3. Konkurs “Opolska Nagroda Jakości” organizowany jest przez Opolską Izbę Gospodarczą.

4. Patronat nad Konkursem sprawuje Wojewoda Opolski i Marszałek Województwa Opolskiego.

5. Najwyższym organem Konkursu jest Kapituła, której Przewodniczącym jest wybrany większością głosów przez Kapitułę, jeden z jej członków:

a) Skład Kapituły ustala Zarząd Opolskiej Izby Gospodarczej,
b) Kapituła powoływana jest raz na dwa lata w ilości 9 – 11 osób.

6. Kapituła ustala ramy organizacyjne Konkursu, w tym m.in.:

 • kryteria oceny,
 • Arkusz Samooceny,
 • wysokość opłat za uczestnictwo w Konkursie,
 • powołuje Zespół Ekspertów,
 • podejmuje decyzje bieżące w zakresie organizacji Konkursu oraz wydatkowania środków finansowych,
 • czuwa nad właściwym przebiegiem procedury konkursowej,
 • wybiera laureatów i wyróżnionych.

7. Udział w Konkursie jest płatny przez uczestnika.

 • wysokość opłat zamieszczono w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,
 • zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu płatność dokonywana jest w dwóch ratach, pierwsza rata w wysokości 50% ogólnej kwoty netto wpłacana jest łącznie ze złożeniem Wniosku zgłoszenia do Konkursu, druga rata wpłacana jest po zakwalifikowaniu do II etapu Konkursu,
 • wpłaty dokonywane są na konto wskazane we Wniosku zgłoszenia z dopiskiem Opolska Nagroda Jakości,
 • wpłaty należy dokonać przelewem, przed złożeniem Wniosku w sekretariacie OIG (kopię przelewu dołączyć do wniosku).

8. Pozyskiwane środki finansowe przeznaczone będą na:

 • promocję Konkursu i organizacji biorących udział w Konkursie,
 • ufundowanie nagród dla laureatów i wyróżnionych w Konkursie,
 • szkolenie na temat opracowania Arkusza Samooceny,
 • weryfikację Arkusza Samooceny przez Zespół Ekspertów,
 • opracowanie raportów zwrotnych.

9. Warunki, które muszą spełniać organizacje – wnioskodawcy:

a) organizacja działa na terenie wymienionym w pkt. I.1.Regulaminu minimum 3 lata i na tym terenie płaci podatki,
b) wdraża projakościowe działania ukierunkowane na spełnienie oczekiwań klientów, pracowników i otoczenia.

10. W organizacjach prowadzących działalność gospodarczą – wielozakładowych, mogą ubiegać się o nagrodę poszczególne zakłady pod warunkiem, że macierzysta organizacja prowadząca działalność gospodarczą (jako całość) nie stara się o nagrodę, a zakład jest samodzielną jednostką na pełnym rozrachunku gospodarczym i co najmniej 60% produkcji jego jest przeznaczona na rynek, a nie na wewnętrzną kooperację.

11. W konkursie mogą uczestniczyć również organizacje użyteczności publicznej i edukacyjne ukierunkowane na spełnianie oczekiwań klientów, pracowników i otoczenia.

12. Sekretariat Konkursu “Opolska Nagroda Jakości” prowadzi Opolska Izba Gospodarcza.

II. Nagrody i wynikające z nich przywileje

1. Ustanawia się następujące kategorie nagród:

 • Laureat Konkursu,
 • Wyróżniony,
 • Uczestnik Finału Konkursu.

2. Powyższe nagrody Kapituła może przyznać oddzielnie dla:

a) organizacji produkcyjno – usługowych małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,
b) organizacji użyteczności publicznej,
c) organizacji edukacyjnych.

3. Nagrodami dla laureatów Konkursu “Opolska Nagroda Jakości” są: statuetki,dyplomy oraz prawo do korzystania z logo Opolskiej Nagrody Jakości na wyrobach, materiałach informacyjnych i promocyjnych przez okres 24 miesięcy od daty uzyskania nagrody.

4. Nagrodami dla wyróżnionych są medale, dyplomy oraz możliwość korzystania z logo Opolskiej Nagrody Jakości na wyrobach, materiałach informacyjnych i promocyjnych przez okres 24 miesięcy od daty uzyskania nagrody.

5. Uczestnicy finału Konkursu otrzymują Dyplom Finalisty Konkursu.

6. Przyznane prawo do wykorzystania logo może zostać wstrzymane w wypadku stwierdzenia znacznego pogorszenia sytuacji organizacji prowadzącej działalność gospodarczą w odniesieniu do kryteriów Konkursu.

7. Nagrodzone organizacje będą informowane jako pierwsze o organizowanych imprezach promocyjnych krajowych i zagranicznych oraz będą promowane w ramach działań Opolskiej Izby Gospodarczej jako wizytówka regionu.

8. Organizacje mogą ubiegać się o nagrody w Konkursie “Opolska Nagroda Jakości” corocznie w kolejnych edycjach.

9. Organizacje, które systematycznie doskonalą swoje zarządzanie w odniesieniu do kryteriów Konkursu mogą ubiegać się o prolongatę korzystania z logo Opolskiej Nagrody Jakości o kolejne 12 lub 24 miesiące.

10. Warunkiem otrzymania prolongaty jest złożenie w sekretariacie OIG wniosku wraz z deklaracją o kontynuacji wdrażania działań projakościowych wg kryteriów Konkursu (Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu) oraz uiszczenie opłaty w kwocie: 500,- zł netto na 12 m-cy i 1.000,- zł netto na 24 m-ce.

III. Procedura konkursowa

1. Konkurs przebiega zgodnie z Harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. Organizacja zgłaszająca swój udział w Konkursie wypełnia Wniosek zgłoszenia do Konkursu Opolskiej Nagrody Jakości (Załącznik nr 3) oraz Deklarację uczestnictwa w szkoleniu (Załącznik nr 4).

3. Wypełniony Wniosek oraz Deklarację należy złożyć w Sekretariacie Konkursu w terminie ustalonym w Harmonogramie.

4. Uczestnicy zostaną powiadomieni o terminie szkolenia w zakresie kryteriów oceny oraz opracowania Arkusza Samooceny, które odbędzie się w Opolskiej Izbie Gospodarczej.

5. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają Arkusze Samooceny, które po wypełnieniu należy złożyć w Sekretariacie Opolskiej Izby Gospodarczej.

6. Opracowane Arkusze Samooceny należy złożyć w formie elektronicznej (płyta CD) i 1 x w formie papierowej.

7. Sekretariat Konkursu rejestruje Arkusze Samooceny oraz sprawdza czy odpowiadają one wymaganiom niniejszego Regulaminu.

8. Po upływie terminu składania Arkuszy Samooceny Sekretarz Kapituły przekazuje je Zespołowi Ekspertów.

9. Analiza Arkuszy Samooceny przebiega zgodnie z kryteriami Konkursu przyjętymi przez Kapitułę.

10. Kapituła ustala corocznie minimalną liczbę punktów, po uzyskaniu której wnioskodawcy przechodzą do następnego etapu tj. wizytacji przez członków Zespołu Ekspertów.

11. Zespół Ekspertów ocenia organizację na podstawie danych zawartych w Arkuszu Samooceny i kwalifikuje organizację do II etapu Konkursu.

12. Zakwalifikowane do II etapu organizacje są wizytowane w celu potwierdzenia danych zawartych w Arkuszu Samooceny zgodnie z harmonogramem przez ekspertów w terminie ustalonym z Dyrektorem, Prezesem lub Kierownikiem organizacji.

13. Na podstawie raportów z wizytacji oraz analizy Arkuszy Samooceny, Zespół Ekspertów nominuje do nagród laureatów i wyróżnionych oraz przedstawia Kapitule swoje propozycje.

14. Wyniki Konkursu będą ogłoszone podczas uroczystego wręczenia nagród.

15. Osoby wchodzące w skład Kapituły, Zespołu Ekspertów i Sekretariatu Konkursu podpisują zobowiązanie o zachowaniu tajemnicy służbowej w odniesieniu do przekazanych i udostępnianych w trakcie procedury konkursowej informacji o organizacji prowadzącej działalność gospodarczą.

IV. Ustalenia końcowe

1. Każda edycja Opolskiej Nagrody Jakości przeprowadzana jest wg niniejszego Regulaminu i aktualnego – na każdy rok – Harmonogramu.

2. Każda organizacja prowadząca działalność gospodarczą, która uzyskała prawo do korzystania z logo na swoich produktach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, jest uprawniona do tego po dokonaniu wpisu do Rejestru laureatów i wyróżnionych Konkursu i podpisaniu zobowiązania o ochronie przyznanych uprawnień.

Regulamin powyższy został przyjęty w dniu 06.02.2020r. Uchwałą nr 04/2020 Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej.

Regulamin został zaakceptowany przez Kapitułę Konkursu w dniu 06.02.2020r..

Przewodniczący Kapituły ONJ – Andrzej Drosik
Sekretarz Kapituły ONJ – Henryk Galwas