Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

29 milionów złotych dla przedsiębiorców z województwa opolskiego

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego rozdysponuje na terenie województwa opolskiego w ramach programu „Przedsiębiorcze opolskie” ponad 29 mln złotych. Pieniądze trafią do mikro, małych, i średnich przedsiębiorstw, również w fazie start-up, zwiększających rozwój, konkurencyjność    i innowacyjność.

Informacje o programie

Fundusz Pożyczkowy RPO finansowany jest z wkładu finansowego ze środków Funduszu Funduszy utworzonego w ramach Osi priorytetowej I Innowacje w gospodarce, Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach,  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 oraz własnego wkładu finansowego FRW.

Informacje o FRW

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego jest jednym z pośredników finansowych, realizujących projekty w ramach Inicjatywy Jeremie, Jeremie 2 oraz w oparciu o Regionalne Programy Operacyjne na terenie województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Skuteczny wymiar pomocy i finansowania firm to m.in. udzielenie ponad 3 tys. pożyczek na łączną kwotę ponad 260 mln zł. Tylko w latach 2010 – 2017, dzięki Inicjatywie Jeremie, FRW rozdysponował aż 138,3 mln zł pomiędzy 1069 przedsiębiorstwa.

O pożyczce RPO Opole

Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub gdy nie jest to możliwe na warunkach rynkowych. Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), również w fazie start-up, tj. rozpoczynających własną działalność gospodarczą, realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa opolskiego, zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach, przedsięwzięcia rozwojowe oraz inwestycje przedsiębiorstw, przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.

Co oferujemy naszym klientom?

 • małe pożyczki inwestycyjne do 150.000,00 zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • duże pożyczki inwestycyjne  do 500.000 zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • stałe oprocentowanie pożyczki w całym okresie spłaty wynoszące od 0 %
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
 • okres spłaty pozyczki do 5 lat w przypadku małej pożyczki inwestycyjnej
 • okres spłaty pozyczki do 7 lat w przypadku dużej pożyczki inwestycyjnej
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy
 • nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego
 • minimum formalności
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku

Jakie może być przeznaczenie pożyczki?

W ramach pożyczek finansowane będą inwestycje:

 • dotyczące wyłącznie budowy, rozbudowy lub zakupu wyposażenia dla zaplecza badawczo – rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, rozumianego jako zaplecze służące do systematycznego prowadzenia prac twórczych, podjętych dla zwiększenia zasobu wiedzy, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy,
 • polegające na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego (B+R) w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (badań przemysłowych i / lub prac rozwojowych), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo – rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, walidacji czy testowania, itp.),
 • służące rozwojowi działalności przedsiębiorstw wykorzystujących i upowszechniających technologie priorytetowe dla rozwoju regionu (tzw. Specjalizacje Inteligentne).

Ograniczenia w finansowaniu

 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 proc. środków wypłaconych na rzecz Przedsiębiorcy w ramach pożyczki.

O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty, które:

 • posiadają zdolność spłaty pożyczki w umownym terminie spłaty,
 • prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie wykazały znaczącej straty bilansowej (w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej),
 • terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec ZUS,
 • mają odpowiednie warunki oraz możliwości techniczno-organizacyjne do zarządzania proponowanym przedsięwzięciem,
 • zostali pozytywnie zweryfikowani w bazach informacji gospodarczych.

Zabezpieczenie spłaty

W przypadku udzielenia jednostkowej pożyczki w wysokości nie przekraczającej kwoty 20.000 zł, możliwe jest zabezpieczenie w formie weksla własnego. FRW ma jednak prawo wymagać dodatkowego zabezpieczenia, w zależności od oceny ryzyka związanego z transakcją.

W pozostałych przypadkach obligatoryjnie weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,
 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
 • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
 • inne zaakceptowane przez FRW.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

W przypadku poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani wyłączona, wymagane jest poręczenie obojga małżonków.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji FRW.

Gdzie można złożyć wniosek?

Biuro Regionalne FRW

Katowicka 55 (pokój nr 2.3)

45-061 Opole

tel. 77 88 90 007

e-mail: biuro.opolskie@frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Ul. Limanowskiego 15

58-300 Wałbrzych

tel. 74 66 44 810

e-mail: biuro@frw.pl

Więcej na temat programu: frw.pl/wojewodztwo-opolskie/