Statut

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Izba Gospodarcza nosi nazwę: Opolska Izba Gospodarcza, w dalszej części Statutu zwana Izbą.

§ 2

1. Izba działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza granicami Polski.
2. Siedzibą Izby jest miasto Opole.

§ 3

Izba działa na podstawie Ustawy o Izbach Gospodarczych oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.

§ 4

Izba może powoływać Oddziały, sekcje, komisje i być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach lub zadaniach oraz tworzyć przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

§ 5

Izba jest organizacją samorządu gospodarczego sprawującą stałą reprezentację interesów sfer życia gospodarczego przedsiębiorców , a w szczególności zrzeszonych w niej członków.

§ 6

Izba używa pieczątki z napisem „Opolska Izba Gospodarcza w Opolu”.

§ 7

Izba może posiadać odznakę oraz emblematy.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§ 8

Celem Izby jest:
1. Ochrona i reprezentacja interesów przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie.
2. Tworzenie warunków, w ramach istniejącego porządku prawnego, do rozwoju ekonomicznego i organizacyjnego członków Izby.
3. Realizacja działań promocyjnych na rzecz członków Izby.
4. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki działalności gospodarczej.
5. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu i kraju oraz kształtowania postaw w tym zakresie, a w szczególności:
a) na rzecz ochrony środowiska,
b) na rzecz pracodawców osób niepełnosprawnych i osób niepełnosprawnych,
c) wspierania rozwoju działalności gospodarczej , kulturalnej, oświatowej i sportowej,
d) przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspierania inicjatyw gospodarczych członków,
e) popieranie – we współpracy z właściwymi władzami oświatowymi – rozwoju kształcenia zawodowego , wspieranie nauki zawodów w zakładach pracy oraz doskonalenia zawodowego pracujących.

§ 9

Izba realizuje swoje cele poprzez:
1. Świadczenie członkom doradztwa i pomocy:
1) organizacyjno-prawnej,
2) materialnej i ekonomicznej,
3) w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej i marketingu.
2. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorcami, organizacjami gospodarczymi, społecznymi, naukowymi .
3. Gromadzenie funduszy na wspieranie inicjatyw gospodarczych i przekształceń własnościowych, tworzenie banków, fundacji, stowarzyszeń, spółek i innych organizacji społecznych i gospodarczych, funduszy, stypendiów.
4. Prowadzenie działalności szkoleniowej, wydawniczej i wystawienniczej.
5. Prowadzenie zarobkowej działalności gospodarczej.
6. Inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów prawnych oraz prezentowanie opinii w zakresie funkcjonowania gospodarki oraz polityki gospodarczej.
7. Wspieranie rozwoju życia gospodarczego w szczególności poprzez tworzenie, utrzymywanie lub popieranie racjonalnych projektów/działań odpowiednich instytucji , korzystnych – zdaniem Izby- rozwiązań systemowych.
8. Realizowanie zadań zleconych przez administrację za zgodą lub na wniosek Izby.
9. Delegowanie lub typowanie przedstawicieli do organów doradczych administracji państwowej, samorządu lokalnego i innych instytucji, a w szczególności wyznaczanie osób powołanych do wydawania w imieniu Izby opinii i stwierdzenia stanu faktycznego.
10. Wydawanie na wniosek władz lub innych podmiotów opinii i informacji o istniejących zwyczajach handlowych, cenach, pochodzeniu towarów i innych dotyczących obrotu handlowego oraz firm.
11. Współdziałanie z władzami samorządowymi oraz państwowymi w realizowaniu zadań Izby.
12. Występowanie do organów samorządowych oraz państwowych , sądów i innych instytucji i organizacji, z wnioskiem o wszczęcie przypisanych prawem czynności, celem ochrony interesów członków Izby przed działalnością monopolistyczną, dumpingiem, decyzjami administracyjnymi naruszający zasadę swobody działalności gospodarczej.
13. Polubowne rozstrzyganie sporów wynikłych ze stosunków gospodarczych pomiędzy członkami Opolskiej Izby Gospodarczej oraz pomiędzy członkami i innymi podmiotami oraz pomiędzy innymi podmiotami gospodarczymi o ile członkowie lub podmioty te wyrażą zgodę na polubowne rozpoznanie sporu przez Izbę.
14. Wspieranie promocji wyrobów i usług oraz udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów i ułatwień kredytowych, szczególnie w obrocie zagranicznym – poprzez współpracę z izbami przemysłowo-handlowymi w innych krajach, obsługę inwestorów zagranicznych oraz gromadzenie informacji gospodarczych.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 10

1. Członkowie dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym może być każdy przedsiębiorca , który wnosi wkład w urzeczywistnienie celów Izby i daje rękojmię ich realizacji.
3. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub fizyczna / krajowa lub zagraniczna / zainteresowana merytoryczną działalnością Izby, która deklaruje poparcie finansowe lub inne świadczenia na rzecz Izby.
4. Członkiem honorowym może być osoba prawna lub fizyczna, która swoją działalnością położyła szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych Izby.
5. Godność członka honorowego nadaje i cofa Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Izby, a członka wspierającego Rada Izby na wniosek Zarządu .
6. 1) Przyjęcie przedsiębiorców w poczet członków zwyczajnych Izby następuje na podstawie Uchwały Zarządu Izby, po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji według ustalonego przez Radę Izby wzoru i uiszczeniu wpisowego.
2) Od uchwały Zarządu Izby odmawiającej przyjęcia w poczet, członków zwyczajnych zainteresowany może odwołać się do Rady Izby w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania uchwały o odmowie przyjęcia.
7. 1) Przedsiębiorcy wykonują swoje prawa i obowiązki podczas obrad Walnych Zgromadzeń osobiście lub przez pełnomocnika.
2) Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka Izby. Przedsiębiorca uczestniczący osobiście w Zgromadzeniu nie może być jednocześnie pełnomocnikiem innego członka .
3) Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
4) W przypadku wybrania pełnomocnika (osoby fizycznej) w skład organów Izby to osoba ta nie jest związana pełnomocnictwem przez okres kadencji tych organów ale jest związana z przynależnością do Izby członka udzielającego pełnomocnictwa. Z dniem ustania członkostwa w OIG przedsiębiorcy – wygasa również członkostwo danej osoby – pełnomocnika lub członka – w danym organie Izby .
5) W innych sprawach związanych z działalnością Izby – członkowie wyrażają swoja wolę poprzez wyrażone stanowisko lub opinie przedsiębiorcy, urzędującego członka Zarządu przedsiębiorcy albo wskazanych do kontaktów z Izbą pełnomocników lub prokurentów.
8. Izba nie ma uprawnień władczych, a jej działalność nie może naruszać samodzielności członków ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

§ 11

1. Członkowie Izby mają prawo:
1) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby ,
2) korzystania z pomocy i świadczeń Izby,
3) zgłaszania wniosków związanych z działalnością Izby.
4) uczestniczenia w posiedzeniach organów Izby, na których rozpatrywane są sprawy ich dotyczące – bez głosu stanowiącego.
2. Każdy członek może zgłosić do organu zwołującego Walne Zgromadzenie ,wniosek o włączenie do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia rozpatrzenie sprawy która , jego zdaniem ma istotne znaczenie dla Izby. Decyzje o włączeniu wniosku pod obrady Walnego Zgromadzenia podejmuje organ zwołujący
3. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze.
4. Członkowie Izby w liczbie minimum 15 mogą grupować się zgodnie ze swą siedzibą w Oddziały Terytorialne Izby. Wniosek o powołanie Oddziału kieruje się do Zarządu Izby, a powołanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Rady Izby.
5. Oddział Izby nie posiada osobowości prawnej.

§ 12

1. Członkowie Izby zobowiązani są do :
1) przestrzegania postanowień Statutu Izby oraz Uchwał i regulaminów jej organów.
2) wniesienia wpisowego i regularnego płacenia składek członkowskich.
3) udziału w realizacji celów i zadań statutowych Izby.
2. Postanowienia pkt. 1 ppkt 2. nie dotyczą członków honorowych i wspierających

§ 13

1. Członkostwo w Izbie wygasa w przypadku :
1) ustania członkowstwa,
2) skreślenia ,
3) wykluczenia.
2. Ustanie członkostwa następuje w skutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu Izby – za uprzednim 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia,
2) Z dniem: utraty zdolności do czynności prawnych albo śmierci członka Izby.
3. Skreślenie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
1) prowadzenia przez członka działalności sprzecznej ze statutem,
2) prowadzenia przez członka działalności na szkodę Izby,
3) zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres 6 – ciu miesięcy, co nie zwalnia członka z obowiązku uregulowania zadłużenia wobec Izby,
4) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
5) Skreślenie staje się skuteczne z chwila doręczenia członkowi zawiadomienia o skreśleniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie i terminie wniesienia odwołania . Zawiadomienia dokonuje się w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały i doręcza się członkowi przesyłką listową poleconą lub wskazaną przez członka stałą – ustaloną drogą komunikacji elektronicznej.
6) Skreślonemu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Rady Izby w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu oraz prawo czynnego uczestniczenia w obradach Rady przy rozpatrywaniu odwołania .
4. Wykluczenie członka z Izby następuje wskutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu.
1) Wykluczenie staje się skuteczne z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu.
2) Jeżeli zachodzą istotne przesłanki do wykluczenia członka z Izby, Zarząd może czasowo zawiesić członka w jego prawach – do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.
5. Każdy członek może w terminie 30 dni od daty zawiadomienia, wnieść skargę do Walnego Zgromadzenia na decyzję organów Izby w swojej sprawie.

ROZDZIAŁ IV
Organy Izby

§ 14

1. Organami Izby są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Izby,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński,
5) Zarząd Izby.
2. Kadencja członków organów Izby określonych w punkcie 1 ppkt. 2 do 5 trwa 4 lata licząc od daty ich wyboru przez uprawniony organ.
3. Do organów Izby określonych w §14 pkt. 1 ppkt.2 do 4 mogą być wybrani jedynie członkowie lub ich pełnomocnicy (osoby fizyczne ). Pełnomocnicy reprezentujący członków stosownie do § 10 ust. 7 statutu mogą być wybrani tylko w przypadku gdy są członkami Zarządu, prokurentami albo członkami organów nadzorczych członków.
4. Mandaty członków organów Izby o których mowa w §14 pkt. 1 ppkt. 2 do 5 , wygasają:
1) z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego najpóźniej w II kwartale danego roku kalendarzowego w którym przypada koniec ich cztero-letniej kadencji.
2) z chwilą powzięcia uchwały o ich odwołaniu przez organ uprawniony do ich wyboru,
3) wykluczeniu ze składu danego organu prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
4) w trybie określonym w § 10 pkt.7 ppkt. 4,
5) z dniem złożenia rezygnacji.
5. W przypadku ustania członkostwa w organach Izby o których mowa w §14 pkt. 1 ppkt. 2 do 4 w czasie trwania kadencji – w przypadkach: odwołania, wykluczenia , wygaśnięcia mandatu w trybie określonym w § 10 pkt.7 ppkt. 4 lub złożenia rezygnacji – w to miejsce automatycznie wchodzi osoba , która w wyborach do danego organu otrzymała kolejno najwyższą liczbę głosów. O tych faktach Zarząd zawiadamia niezwłocznie zainteresowanych członków tych organów .
6. Członek Rady Izby, Komisji Rewizyjnej, Sadu koleżeńskiego lub Zarządu Izby nie może być równocześnie członkiem innego organu Izby.
7. Decyzje organów Izby o których mowa w §14 pkt.1 ppkt. 1 do 5 mają formę uchwał. Uchwały organów Izby zapadają w głosowaniu jawnym. W głosowaniu tajnym zapadają uchwały, jeżeli zażąda tego co najmniej jeden z członków danego organu biorący udział w posiedzeniu. W przypadku obrad Walnych Zgromadzeń żądanie takie musi zostać poddane pod głosowanie jawne, a decyzja podjęta zwykłą większością głosów obecnych .
8. Wybory i odwołania członków organów Izby określonych § 14 pkt. 1 ppkt. 2 do 5 odbywają się w głosowaniach tajnych ,według regulaminu wyborów o którym mowa w §15pkt 3.

ROZDZIAŁ V
Walne Zgromadzenie Członków

§ 15

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Izby rozstrzygającym o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych.
2. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenia: uchwalają, obradują i dokonują wyborów , odwołań członków organów Izby według uchwalonych przez siebie regulaminów: obrad Walnych Zgromadzeń , wyborów do organów Izby.

§ 16

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest co 4 lata przez Radę Izby – jako sprawozdawcze i wyborcze danego organu któremu kończy się kadencja.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawcze jest zwoływane przez Radę Izby co rok w I kwartale danego roku za wyjątkiem lat, w których zwoływane jest Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnych Zgromadzeń o których mowa w §15 pkt.2 organ zwołujący obowiązany jest zawiadomić pisemnie wszystkich członków co najmniej 2 tygodnie przed datą obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenia obradują nad sprawami dla rozpatrzenia których zostały zwołane i władne są do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad przy obecności co najmniej 50% +1 członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
5. Uchwały Walnych Zgromadzeń zapadają w głosowaniu jawnym – z zastrzeżeniem postanowień §14 pkt.7 i 8 oraz w sprawie rozwiązania Izby określonej w § 37 – zwykłą większością głosów.
6. Uchwały Walnych Zgromadzeń obowiązują wszystkich członków i organy Izby od momentu ich powzięcia do czasu ich zmiany przez Walne Zgromadzenie lub prawomocnego ich uchylenia.

§ 17

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Radę Izby;
1) z inicjatywy własnej
2) na zlecenie Komisji Rewizyjnej
3) na wniosek 1/5 członków
4) na wystąpienie wojewody.
5) na wniosek Zarządu.
2. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków odbywają się nie później niż w ciągu 4 tygodni od:
1) daty złożenia Zarządowi zlecenia, wniosku, wystąpienia o jego zwołanie – z porządkiem obrad określonym we wniosku lub zleceniu o jego zwołaniu,
2) podjęcia uchwały przez Radę Izby o jego zwołaniu .

§ 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Zatwierdzenie porządku obrad
2. Rozpatrywanie i uchwalanie regulaminów: obrad Walnych Zgromadzeń ,Wy borów do organów Izby, a także zatwierdzanie regulaminów: Rady, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów Izby oraz podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez te organy.
4. Udzielanie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy, a Radzie Izby za okres kadencji.
5. Wybór i odwoływanie członków : Rady Izby, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
6. Określanie – na okres kadencji – liczby członków organów Izby o których mowa w § 14 pkt. 1, ppkt. 2 do 5.
7. Uchwalanie programów działalności Izby.
8. Rozpatrywanie skarg członków na decyzje organów Izby .
9. Uchwalanie statutu i jego zmian.
10. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Izby.
11. Rozpatrywanie skarg i wniosków wnoszonych na działalność organów Izby.
12. Podejmowanie innych uchwał nie przekazanych do kompetencji pozostałym organom Izby.

§ 19

1.Walne Zgromadzenia zwoływane są w pierwszym lub drugim terminie.
2. W przypadku zwoływania Walnych Zgromadzeń dla rozpatrzenia spraw o których mowa w § 16 pkt. 1 i 2 oraz § 17, Zgromadzenia mogą być zwoływane w drugim terminie w tym samym dniu, po upływie piętnastu minut od wyznaczonej godziny pierwszego terminu.
3. W przypadku zwoływania Walnego Zgromadzenia celem rozwiązania Izby ( § 37) – obrady w drugim terminie wyznacza się co najmniej po upływie 7 dni od daty wyznaczenia pierwszego terminu.

ROZDZIAŁ VI
Rada i Zarząd Izby

§ 20

Rada Izby jest najwyższym organem Izby w czasie między Walnymi Zgromadzeniami.

§ 21

1.Rada Izby składa się z nieparzystej liczby od 11 do 15 członków, a w tym Przewodniczącego Rady , 1 do 3 Wiceprzewodniczących i Sekretarza , którzy stanowią Prezydium Rady.
2. Prezydium jest organem wewnętrznym Rady.
3. Rada Izby określa kompetencje i zakres działania Prezydium.

§ 22

1. Rada Izby odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Izby zwołuje Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący.
3. Uchwały Rady Izby zapadają w głosowaniu jawnym (za wyjątkiem wyboru członków Zarządu) zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równej liczby głosów za i przeciw w głosowaniu jawnym, przeważa głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności – głos prowadzącego obrady. § 14 pkt. 7 stosuje się odpowiednio.
4. Na posiedzenia Rady Izby mogą być zapraszane osoby spoza jej grona, bez głosu stanowiącego.
5. Rada Izby ma obowiązek zawiadomić i może zaprosić na swe posiedzenie członka Izby, którego sprawa ma być rozpatrywana na tym posiedzeniu.
6. Rada działa na podstawie Regulaminu przez siebie opracowanego, a uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 23

Do kompetencji Rady Izby należy :
1.  Nadzór nad wykonywaniem przez Zarząd Izby uchwał Walnych Zgromadzeń.
2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Izby. Umowy z członkami Zarządu Izby podpisuje w imieniu Izby – Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący.
3. Interpretacja postanowień statutu. Uchwały w tej sprawie muszą zostać zatwierdzone przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
4. Zatwierdzanie rocznych planów działania Izby.
5. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Zarządu Izby.
6. Uchwalanie regulaminów funduszów celowych.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości .
8. Ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz sposobu ich wpłaty.
9. Zwoływanie, ustalanie miejsca i terminu oraz porządku obrad Walnych Zgromadzeń – stosownie do § 16 i 17 statutu.
10. Ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Izby.
11. Uchwalanie regulaminu Zarządu Izby.
12. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby.
13. Określenie struktury organizacyjnej oraz dokonywanie wyboru członków Sądu Polubownego, ustalenie zasad postępowania Sądu i trybu postępowania przed Sądem.
14. Na wniosek Zarządu Izby powoływanie Oddziałów Izby, określanie ich kompetencji, struktury organizacyjnej i regulaminu wyborów organów zarządzających.
15. Z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy minimum 15 członków OIG, Rada może powoływać ciała doradcze lub konsultacyjne w formie komitetów , komisji , sekcji, forów wymiany doświadczeń itp.
16. Wybór delegatów, przedstawicieli lub pełnomocników na zgromadzenia organizacji w których Izba jest członkiem, akcjonariuszem, udziałowcem lub wspólnikiem.
17. Rada Izby reprezentuje Izbę w ciałach doradczych, stanowiących lub konsultacyjnych organów państwowych, samorządowych i innych – w uzgodnieniu z Zarządem Izby.

§ 24

1.Zarząd Izby składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów.
2. Liczebność Zarządu określa Rada Izby.
3. Zarząd działa kolegialnie na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Izby.
4. Zarząd odpowiada za realizację uchwał organów , za prawidłową gospodarkę finansową Izby i jej wynik finansowy.
5. Zarząd reprezentuje Izbę na zewnątrz zgodnie z przepisami prawa.

§ 25

Do obowiązków Zarządu należy :
1. Organizowanie środków celem wykonywania zadań statutowych Izby, Uchwał Walnych Zgromadzeń i Rady Izby.
2. Zarządzanie majątkiem Izby i organizowanie jej działalności gospodarczej, nabywanie i zbywanie środków trwałych.
3. Przestrzeganie zasad działalności finansowej Izby.
4. Opracowywanie preliminarzy finansowych imprez lub przedsięwzięć.
5. Wnioskowanie o powoływanie i odwoływanie przez Radę przedstawicieli Izby w ciałach doradczych, stanowiących lub konsultacyjnych organów państwowych, samorządowych oraz wnioskowanie o okresowe ocenianie ich pracy.
6. Powoływanie ekspertów, biegłych lub rzeczoznawców.
7. Składanie Radzie Izby kwartalnych sprawozdań finansowych.
8. Przygotowywanie projektów uchwał, stanowisk, wniosków, we wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady lub Walnego Zgromadzenia.
9. Przyjmowanie podmiotów gospodarczych na członków Izby.
10. Wnioskowanie o podjęcie uchwał przez Radę Izby w sprawie przystąpienia Izby do innych organizacji, podmiotów gospodarczych, fundacji, itp.
11. Inicjowanie lub rozwiązywanie spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby.

ROZDZIAŁ VII
Komisja Rewizyjna

§ 26

1.Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
1. Dokonywanie bieżących i okresowych co najmniej raz w roku kontroli działalności Izby, a w szczególności gospodarki finansowej Izby.
2. Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu, Radzie Izby i jej Prezydium uwag i wniosków dotyczących działalności Izby.
3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności, z kontroli działalności organów Izby, wniosków dotyczących udzielania bądź nie udzielania absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy oraz Radzie Izby za okres kadencji .

§ 28

Komisja Rewizyjna może korzystać z opinii rzeczoznawców lub biegłych. Koszty opinii pokrywa Izba. Z wyznaczonymi ekspertami, biegłymi lub rzeczoznawcami negocjacje w sprawach ich wynagrodzenia oraz sposobu wykonania postawionych zadań prowadzi Zarząd Izby. O wynikach negocjacji Zarząd niezwłocznie zawiadamia Komisję Rewizyjną.

§29

Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin opracowany przez Komisję Rewizyjną i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ VIII
Sąd Koleżeński

§ 30

1.Sąd Koleżeński składa się z 5 do 7 osób.
2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 31

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1. Rozpatrywanie spraw związanych z nieprzestrzeganiem przez członków Izby oraz członków organów Izby o których mowa w § 14 pkt. 1 ppkt. 2 do 5 postanowień statutu , regulaminów i uchwał organów Izby.
2. Regulamin Sądu Koleżeńskiego uchwala Sąd Koleżeński, a zatwierdza Walne Zgromadzenie.

§ 32

1.Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3-osobowym.
2. Odwołania od orzeczeń rozpatruje Sąd Koleżeński w pełnym składzie w terminie 30 dni od daty otrzymania odwołania.

§ 33

1.Sąd Koleżeński może udzielać następujących kar :
1) upomnienia
2) nagany.
3) wykluczenia z Izby.
2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego członkowi przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w pełnym składzie w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.

§ 34

Tryb postępowania przed Sądem określa regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński. Projekt regulaminu przygotowuje Zarząd Izby.

ROZDZIAŁ IX
Majątek Izby

§ 35

1.Majątek Izby stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze oraz prawa majątkowe.
2. Na fundusze Izby składają się:
1) wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
2) darowizny, dotacje, zapisy i subwencje,
3) wpływy na fundusze celowe,
4) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej.

§ 36

Oświadczenie woli w imieniu Izby składa Zarząd, a w przypadku Zarządu wieloosobowego – 2 członków Zarządu lub pełnomocnicy w granicach umocowania.

ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe

§ 37

Uchwały Izby w sprawie zmian Statutu lub rozwiązania Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i większością 2/3 głosów bez względu na obecność w drugim terminie.

§ 38

W razie podjęcia Uchwały o rozwiązaniu Izby Walne Zgromadzenie wyznaczy likwidatora i określi cele, na które powinien być przeznaczony majątek Izby oraz zatwierdzi bilans likwidacyjny.