baner1

Legalizacje

UWAGA – BARDZO WAŻNE

Uprzejmie informujemy, że z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych legalizacja kserokopii dokumentów „za zgodność z oryginałem” od dnia 09.2016 r. realizowana jest w następujący sposób:

w przypadku konieczności uwierzytelnienia kserokopii dokumentów przez Izbę eksporter przygotowuje własne oświadczenie  kierowane do zagranicznego klienta potwierdzające informacje zawarte w ksero dokumentu. Ksero dokumentu jest załącznikiem do oświadczenia.

Oświadczenie przygotowane jest jako odrębny dokument zawierający proponowaną treść:

„W związku z (rejestracją produktów handlowych na rynku….. /rozpoczęciem współpracy handlowej/ koniecznością potwierdzenia …..) deklarujemy, że (nasze produkty są zarejestrowane w /…..  dopuszczone do obrotu…/ produkowane zgodnie z normami ….) co potwierdzone jest dokumentem ….. wystawionym przez ……………, którego kserokopia zamieszczona jest  w załączeniu.”

Cena legalizacji za 1 oryginał i do 4 kopii wynosi 80 zł (stawka VAT 0% lub 23%).

Szczegóły pod numerem 77 441 76 668 (669)


Dokonujemy  czynności legalizacyjne

Działalność legalizacyjna w  Opolskiej Izbie Gospodarczej dokonywana jest w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 r., z późniejszymi zmianami, na rzecz podmiotów zarejestrowanych w Polsce.

Usługa legalizacyjna obejmuje różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie.

Rodzaje legalizowanych i wystawianych przez Izbę dokumentów:

 1. Różne dokumenty handlowe: faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż tłumaczy przysięgłych.
 2. Dokumenty przewozowe, np. konosamenty, faktury transportowe i inne dokumenty związane z przewozem.
 3. Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
 4. Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
 5. Kopie i kserokopie dokumentów poświadczane za zgodność okazanymi oryginałami.
 6. Poświadczanie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.
 7. Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.

Opolska Izba Gospodarcza nie legalizuje:

 1. zaświadczeń i raportów bankowych
 2. zaświadczeń i decyzji wydanych przez urzędy skarbowe,
 3. dokumentów sądowych, w tym sądów arbitrażowych,
 4. długo i krótko terminowych deklaracji dostawcy,
 5. elektronicznie generowanych deklaracji celnych,
 6. dokumentów urzędowych podlegających legalizacji Apostille,
 7. kserokopii lub dokumentów nie podpisanych,
 8. tłumaczeń wykonanych przez tłumaczy przysięgłych i dokumentów potwierdzonych notarialnie, których procedurę legalizacji określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Jakie wymogi należy spełnić, aby zalegalizować dokumenty?

Przedsiębiorca występujący o legalizację dokumentów składa dokumenty podstawowe dotyczące jego firmy i dokumenty do legalizacji.

Dokumenty podstawowe

 • Dokument z organów rejestrowych potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej.
 • Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.
 • Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 • Uwierzytelnione notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego lub potwierdzone przez pracownika Izby na podstawie oryginałów w/w dokumentów.

Dokumenty do legalizacji

Dokumenty do legalizacji powinny być przedkładane przez przedsiębiorcę w określonej przez niego ilości egzemplarzy i jednego egzemplarza dodatkowego przeznaczonego do dokumentacji, która pozostaje w Dziale Legalizacji  Opolskiej Izby Gospodarczej . Wszystkie egzemplarze dokumentów przedłożonych do legalizacji powinny zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Przy składaniu dokumentów do legalizacji  należy dołączyć wypełniony przez przedsiębiorcę wniosek.


UWAGA

W nawiązaniu do korespondencji jaką otrzymaliśmy z Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie prosimy o zapoznanie się z informacjami i dostosowanie do poniższych zaleceń:

1/ Wydawanie świadectw pochodzenia towarów eksportowych zgodnie z Ustawą Prawo Celne z dnia 19.03.2004 r. leży w gestii urzędów celnych. Izby gospodarcze mogą wystawiać dodatkowe zaświadczenia o pochodzeniu na formularzu KIG ale jedynie w uzasadnionych przypadkach. Istnieje zatem konieczność gromadzenia dokumentacji związanej z wydawaniem świadectw pochodzenia na formularzu KIG tzw. „białych” tj:

– kopii dokumentów tj kontraktu lub  akredytywy z których wynikać będzie potrzeba wystawienia świadectwa „białego” lub dodatkowego potwierdzenia przez Izbę.

2/ W wystawianych „białych” świadectwach pochodzenia należy wpisywać dane zgodne ze świadectwem pochodzenia UC (zgodność nazwy i ilości towaru, nazwy i adresu eksportera, pochodzenia towaru, innych danych ujętych w urzędowym świadectwie pochodzenia). Data wystawienia „białego” świadectwa pochodzenia nie może być wcześniejsza niż świadectwa pochodzenia UC.

3/ Świadectwa pochodzenia urzędu celnego będące podstawą do wydania świadectwa „białego” muszą być dostarczane do izby w kopi i w oryginale do wglądu.

4/ Świadectwa przewozowe EUR nie są podstawą do wystawienia Certyfikatu of  Origin.

We wniosku o dodatkową legalizację świadectwa pochodzenia   wystawionego przez urząd celny, przedsiębiorca wnioskujący powinien  podać powód występowania o  dodatkową legalizację, który zaznacza w  formularzu. Do wniosku przedsiębiorca załącza  kserokopię świadectwa  pochodzenia wystawionego przez urząd celny.