baner2

Regulamin

                                                                                   Regulamin

Klubu Młodych Przedsiębiorców Opolskiej Izby Gospodarczej zatwierdzony w   dniu 29.12.2010r. w Opolu

§ 1

Klub Młodych Przedsiębiorców OIG zostaje powołany dnia 30.12.2010r.

§ 2

Podstawą i głównym celem funkcjonowania Klubu Młodych Przedsiębiorców OIG jest promocja i rozwój przedsiębiorstw członkowskich OIG oraz menadżerów  zarządzających w ich ramach. Zadaniem Klubu Młodych Przedsiębiorców  OIG jest wysoka aktywność Opolskiej Izby Gospodarczej, odpowiednia pozycja opolskich przedsiębiorstw na arenie rynku krajowego i zagranicznego oraz współpraca z władzami rządowymi oraz samorządowymi.

§ 3

Zarząd Opolskiej Izby Gospodarczej powołuje Przewodniczącego Klubu Młodych Przedsiębiorców OIG w pierwszym dniu funkcjonowania Klubu Młodych Przedsiębiorców  OIG do dnia zmiany Zarządu OIG. Wybór Przewodniczącego Klubu Młodych Przedsiębiorców OIG przez Zarząd OIG podyktowany jest potrzebą dobrej współpracy na poziomie Zarząd- Klub Młodych Przedsiębiorców OIG.

§ 4

Na pierwszym spotkaniu członkowie Klubu Młodych Przedsiębiorców OIG wybierają Wice Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 5

Kadencja Klubu Młodych Przedsiębiorców OIG jest adekwatna do kadencji Zarządu OIG. Po każdym wyborze Zarządu OIG w pierwszych 2 tygodniach funkcjonowania nowego Zarządu, powołuje on lub pozostawia na stanowisku dotychczasowego Przewodniczącego  Klubu Młodych Przedsiębiorców OIG.

§ 6

Klub Młodych Przedsiębiorców OIG do swojego grona może zaprosić przedstawicieli władz rządowych  oraz samorządowych, osoby zarządzające stowarzyszeniami, fundacjami czy instytucjami działającymi wokół biznesu.

§ 7

Ze względu na swój szczególny charakter Klub Młodych Przedsiębiorców OIG zrzesza przedsiębiorców , menadżerów firm członkowskich OIG, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, których wiek nie przekracza 45 lat.

§ 8

Gośćmi honorowymi na spotkaniach Klubu Młodych Przedsiębiorców OIG są Prezes oraz Wice Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej.

§ 9

Spotkania Klubu Młodych Przedsiębiorców  OIG muszą odbyć się minimalnie raz na 2 miesiące w siedzibie OIG lub w innym miejscu w szczególnych przypadkach.

§ 10

Każde decyzje podjęte przez Klub Młodych Przedsiębiorców OIG muszą być kierowane do Zarządu  OIG ( dopuszcza się jednego członka Zarządu), który je opiniuje i wdraża w życie.

§ 11

Członkowie Klubu Młodych Przedsiębiorców OIG przed każdym spotkaniem będą informowani nie później niż na 3 dni przed planowanym spotkaniem. informacja będzie dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej z sekretariatu Zarządu OIG lub z maili jednego z członków prezydium.

§ 12

Spotkania prowadzi Przewodniczący Klubu Młodych Przedsiębiorców  OIG, a w przypadku jego nieobecności w kolejności Wice Przewodniczący lub Sekretarz.

§ 13

Każde spotkanie Klubu Młodych Przedsiębiorców OIG kończy się sporządzoną przez Sekretarza notatką, złożoną do dokumentacji w sekretariacie OIG.