baner3

Jak zostać członkiem?

Członkiem może być każdy podmiot gospodarczy, który wnosi wkład w urzeczywistnienie celów Izby i daje rękojmię ich realizacji. Przyjęcie podmiotów gospodarczych w poczet członków Izby następuje na podstawie Uchwały Zarządu Izby po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji. Od uchwały Zarządu Izby odmawiającej przyjęcia w poczet, członków zainteresowany może odwołać się do Rady Izby w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania uchwały o przyjęciu lub odmowie przyjęcia.

Korzyści dla członków

Możliwość promocji poprzez:

  • Forum Opolskiego Biznesu (wydawnictwo Izby 100 egz.), które dociera do firm członkowskich i wszystkich ważnych osób w regionie,
  • udział w konkursach organizowanych przez OIG: Laury Umiejętności i Kompetencji, Opolska Nagroda Jakości.

Członkostwo daje także możliwość nawiązania kontaktów ze środowiskiem biznesu skupionego wokół Izby oraz z osobistościami życia politycznego i publicznego naszego województwa. Przedstawiciele OIG uczestniczą w pracach:

  • Komisji Trójstronnej przy Wojewodzie Opolskim,
    Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych,
  • Powiatowej Rady Zatrudnienia,
  • Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia,
  • Komisji Konkursowej Opolskiej Marki organizowanej przez UMWO,
  • Powiatowej Rady do spraw osób niepełnosprawnych przy Prezydencie miasta Opola,
  • Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu.

OIG promuje także swoje firmy członkowskie i ich reprezentantów poprzez zgłaszanie kandydatur do różnych konkursów. Izba jest miejscem, do którego spływa informacja gospodarcza, gdzie można nawiązać kontakty i wymienić doświadczenia.

W obecnej sytuacji potencjalni partnerzy biznesowi coraz częściej korzystają z informacji na temat wiarygodności danego przedsiębiorstwa. Opolska Izba Gospodarcza udziela swoim Członkom rekomendacji.

Izba poprzez organizację oraz współorganizację szkoleń i konferencji stara się wdrażać zasady nowoczesnego zarządzania, z którymi nieodłącznie wiąże się konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji. Wszystkie formy szkoleń gwarantują zdobycie wiedzy od wysokiej klasy specjalistów w danej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania głównie dzięki wykorzystaniu funduszy strukturalnych, a także pomoc w pozyskaniu preferencyjnych kredytów.

Pliki do pobrania:

Deklaracja członkowska OIG
Ankieta informacyjna członka OIG
Statut

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych