Informacja o terminie naboru dla uczestników projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą”

Opolska Izba Gospodarcza  informuje, iż Wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 31.07 –  04.08 br.

Do Wniosku o dotację (zał. 1 do Regulaminu finansowego) załącza się:

  • Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (zał. 2),
  • Harmonogram rzeczowo – finansowy (zał. 8),
  • zaświadczenie i ukończeniu części szkoleniowo-doradczej (do obioru w Izbie),
  • kopie pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu (jeśli dotyczy).

Powyższe dokumenty tworzą komplet, składamy dwa komplety. Każdy z nich numerujemy numeracją ciągłą: wniosek 1-2, biznes plan 3 – …., parafujemy oraz składamy podpisy na końcu wniosku i załączników.

Kopie potwierdzamy zapisem „za zgodność z oryginałem” + data i podpis.

Wnioski proszę składać wpięte w dwóch osobnych skoroszytach (nie bindować, zgrzewać, itp.).