Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Członków OIG w Opolu

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE /ogólnie rozporządzenie o ochronie danych/- dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Pani /Pana/ dane osobowe. Szczegóły poniżej.

 

I. Administratorem Pani /Pana/ danych osobowych jest Opolska Izba Gospodarcza z siedzibą w

   Opolu ul. Krakowska 39/ dalej:” Administrator OIG”/.

II. Dane kontaktowe Administratora : Tel. 77 441 76 68/9 e-mail : oig@oig.opole.pl

III. Poniżej wskazujemy cele oraz podstawę prawną Pani /Pana/ danych osobowych:

 1. W celach związanych z członkostwem w OIG /podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. B RODO/
 2. W zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze  wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o izbach gospodarczych, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych /podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. C RODO/.
 3. W celu realizacji zadań, celów i obowiązków wynikających z członkostwa, w tym wynikających ze Statutu Opolskiej Izby Gospodarczej w Opolu dalej „Statut”, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem /podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO/.
 4. W zakresie i w celu na jaki udzielona została przez Panią /Pana/ zgoda /podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a  RODO/.
 5. W celu marketingu bezpośredniego, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem /podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO/.
 6. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem /podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. f RODO/.
 7. W celu oceny świadczonych usług, badania satysfakcji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem /podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO/.
 8. W celu realizacji kontaktu, wymiany informacji i danych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem / podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. f RODO/.
 9. W celach archiwalnych /dowodowych/ dla zabezpieczenia informacji i danych w przypadku konieczności wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem /podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO/.
 10. W celu realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej wynikających z realizacji członkostwa w OIG /podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. f RODO/.
 11. W celach historycznych, co jest prawnie uzasadnionym interesem /podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  RODO/.

IV.  W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa powyżej przysługiwać będzie Pani /Panu/ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

V. Pani /Pana / dane osobowe przetwarzane będą przez okres członkostwa w OIG, a po jego ustaniu przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku prawnie uzasadnionych interesów Administratora na czas ich realizacji. W stosunku do danych na które Pani /Pan/ wyraził zgodę- do czasu jej cofnięcia.

 VI. Pani /Pana/ osobowe mogą zostać ujawnione :

 1. Podmiotom, z usług których Administrator korzysta w związku z członkostwem tj. podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe, podatkowe, prawne, rachunkowe informatyczne, teleinformatyczne, audytowi, agencjom reklamowym i public relations, podwykonawcom.
 2. Innym odbiorcom, tj. partnerom handlowym, Krajowej Izbie Gospodarczej, innym izbom gospodarczym, podmiotom z naszej grupy, podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa, poczcie Polskiej SA, firmom kurierskim, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą /banki, instytucje płatnicze/, firmom windykacyjnym, firmom nabywającym wierzytelności, biurom informacji gospodarczej, pozostałym firmom OIG w ramach „Strefy Członkowskiej”.

VII. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. przekazanie takie może nastąpić jedynie w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów jakim przetwarzane są dane /w szczególności w celu wykonania umowy/ oraz przy zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony tych danych. W ramach swoich uprawnień ma Pani /Pan możliwość uzyskania informacji o tych danych, miejscu ich udostępnienia i zastosowanych ubezpieczeniach.

VIII. Przysługuje Pani /Panu/ prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani /Pana/ danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO /art. 15-22 RODO/.

XIX. Przysługuje Pani /Panu/ prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, jak również z uwagi na Pani /Pana/ szczególną sytuację / którą należy w takiej sytuacji wskazać/ w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie przez Administratora danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów.

X. Przysługuje Pani /Panu/ także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego /Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego/ gdy uzna Pan /Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

XI. Podanie przez Panią / Pana/ danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji praw i obowiązków wynikających z członkostwa. Podanie danych niezbędnych do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jest wymogiem ustawowym wynikającym z obowiązujących przepisów.

XII. Jeżeli nie poda Pani /Pan/ danych możemy odmówić członkostwa lub może Pani /Pan/ utracić uprawnienia wynikające z członkostwa.