Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu

Pragniemy poinformować, że w dniu 14 maja br. Rada Opolskiej Izby Gospodarczej utworzyła Centrum Arbitrażu I Mediacji w Opolu.

Utworzenie CAM związane jest z projektem w ramach programu operacyjnego  „Power 2.17  Skuteczny wymiar sprawiedliwości Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-20”. Umowa opatrzona numerem WND-POWR.02.17.00-00-0085/17-01 dotycząca realizacji, utworzenia Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu jako mieście wojewódzkim, została podpisana z Ministerstwem Sprawiedliwości. Opolska Izba Gospodarza jest beneficjentem tego projektu.

Główne cele i zadania Centrum Arbitrażu i Mediacji to:

– popularyzowanie mediacji  w środowisku sędziów, prokuratorów, pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz przedsiębiorców. Efektem czego  ma być  polubowne rozstrzyganie sporów miedzy stronami przez mediatora tak by sąd stał się w danym konflikcie ostatecznością.

– organizacja szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości, przedsiębiorców, pracowników Izb Obrachunkowych oraz mediatorów z zakresu procesów mediacyjnych

Centrum Arbitrażowe Mediacyjne zacznie oficjalnie  wykonywać swoje statutowe działania z dniem 01 września 2018 kiedy będzie zatrudniony prezes CAM. Projekt dofinansowany będzie przez dwanaście miesięcy proporcjonalnie z budżetu ministerstwa oraz środków unijnych.

 W projekcie zatrudnionych będzie pięć osób. Projekt po okresie finansowania trwać będzie  kolejne dwa lata. W tym czasie profesjonalnie  przeszkolone zostaną osoby do pełnienia obowiązków mediatorów.

Do momentu zatrudnienia prezesa CAM  jego rolę w reprezentacji projektu pełni prezes Opolskiej Izby Gospodarczej Henryk Galwas.